Forord om rettelser
Indkomst der udbetales løbende, fx. månedsløn, pension osv., indberettes på hver enkelt lønperiode indkomsten vedrører. Særlige éngangsbeløb, der er A-indkomst, fx. bonus, enkelte tillæg, overtidsbetaling, overenskomstmæssige reguleringer osv. kan indberettes på (sammen med) den lønperiode, hvori beløbet udbetales. Indberetningspligtig B-indkomst indberettes, når der er sket udbetaling, med indberetning af bla. dispositionsdato og lønperiode. Lønperioden kan da være en enkelt dato, der både er start- og slutdato eller en længere periode som B-indkomsten vedrører.

Periodisering i eIndkomst
Nedenstående gælder, hvis der ikke er særlige krav til periodisering i anden lovgivning:

Almindelig løbende løn angives med den aktuelle lønperiode.

Bonus, tillæg, overtidsbetaling o.lign. kan medtages i den lønperiode, hvor de udbetales.

Undlad at tilbageføre korrekte indberetninger
Det har vist sig, at når en indberetter får delvist accepteret en filindberetning, og dermed afvist et antal indberetninger i den pågældende fil, så foretager mange en tilbageførsel af den samlede indberetning, for derefter at indsende de samme oplysninger igen, sammen med rettelser til det, der var blevet afvist. Da mange bruger de indberettede oplysninger til fx beregning af offentlige ydelser, umiddelbart efter de er modtaget i eIndkomst, er det uhensigtsmæssigt at tilbageføre ellers korrekte oplysninger. Hvis tidspunktet er efter sidste rettidige indberetningsfrist, er det ikke tilladt at tilbageføre oplysninger, der ikke skal rettes.  Skattestyrelsens kontrol af efterrettelighed på indberetningsområdet gælder også dette område.

Hovedregel for rettelse af fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger 
Normale rettelser - ingen R-markering
Arbejdsgiver skal rette tidligere fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til samme lønperiode, som den oprindelige (fejlbehæftede/mangelfulde) indberetning vedrører. Rettelsen skal altså indberettes med samme lønperiode start- og slutdato, og er der tale om nedsættelse af tidligere indberettede beløb, skal den oprindelige dispositionsdato indberettes. Er der tale om et positivt nettoresultat, er det dispositionsdatoen vedr. det overskydende beløb, der skal indberettes som dispositionsdato. Bemærk, at det er dispositionsdatoen, der afgør beskatningstidspunktet og afregningsperiode for A-skat. Hovedreglen er, at indberetningen pr. indkomstmodtager (person/virksomhed) og feltnr. ikke må blive negativ for en måned. Hvis resultatet er negativt, vil indberetningen blive afvist.

Særregel
Som nævnt tidligere, kan overtidsbetaling, bonus, akkordløn og lign. medtages i den lønindberetning, der indberettes når udbetalingen finder sted, og betragtes ikke som rettelser.

Rettelsesmarkering - men aldrig sammen med A-skat og am-bidrag
Rettelser til tidligere perioder skal generelt indberettes med den lønperiode og dispositionsdato, rettelsen vedrører. Ikke alle lønsystemer er i stand til at håndtere dette fuldt ud. Derfor er der undtagelser i form af regler om "R-markering". Rettelser, der ikke kan henføres præcist til den oprindelige periode, skal påføres en markering "Rettelse til tidligere periode" (R-markering). R-markering må dog ikke forekomme, når indberetningen indeholder beløb i felt:

  • 15 A-skat
  • 16 Am-bidrag
  • 23 Am-bidrag af indskud i udenlandsk pensionsordning 
  • 42 Am-bidrag af indskud i medarbejderinvesteringsselskab.

eller kryds i felt:

  • 11 Ikke automatisk beregning af befordringsfradrag - feltet er nedlagt pr 31.12.2020
  • 40 Naturalieydelser
  • 63 Fri befordring mellem hjem og arbejde
  • 220 Ingen forhold mellem løn og timer

Forekommer R-markering sammen med disse beløb eller krydsmarkeringer, vil indberetningen blive afvist.

R-markeringen skal påføres af hensyn til:

  • databrugerne, for at sikre korrekt håndtering af konkrete sager inden for deres område
  • at eIndkomstsystemet kan håndtere, at en måned kan være negativ for en person på et feltnr. (År-til-dato kan dog aldrig være negativ, idet dette ikke kan forekomme som en økonomisk realitet.)

Hvornår skal der ske R-markering
Det er kun i de tilfælde, hvor man ikke kan identificere den periode, en fejlbehæftet/mangelfuld indberetning tilhører, eller hvor et lønsystem/lønservicebureau ikke er i stand til at håndtere korrekt periodisering, at der må bruges en R-markering. Når der indberettes en R-markering, kan indberetteren medtage rettelser til flere tidligere lønperioder i en samlet lønperiode. Ender den måned den samlede rettelse henføres til med at blive negativ, for et eller flere feltnumre, vil indberetningen blive accepteret, forudsat det enkelte feltnummer ikke bliver negativ for år til dato for personen, og at indberetningen ikke indeholder A-skat, am-bidrag eller krydser.

R-markeringen vil vise, at indkomsten for den oplyste lønperiode, er en samlet rettelse for flere tidligere lønperioder. Vær opmærksom på, at konsekvensen af at indberette med R-markering, ofte vil være, at det er nødvendigt for databrugeren at bede borgeren eller virksomheden om yderligere dokumentation. Herved "forsvinder" en del af formålet ved at anvende eIndkomst.

Online indberetning af rettelse
Forudsætning: Der er tidligere foretaget en indberetning for en given periode i kalenderåret.

Der konstateres efterfølgende en fejl i en gennemført indberetning for en lønperiode.

a. Der kan foretages tilbageførsel og en ny korrekt indberetning på lønperioden
 eller
b. Der foretages differenceindberetning (forskellen mellem den oprindelige og det korrekte). Den kan være såvel positiv som negativ. Indberetningen foretages på den fejlbehæftede/mangelfulde lønperiode. Summen pr feltnr. for måneden pr. person må ikke blive negativ. Den vil i så fald blive afvist.

eller
c. Hvis ikke det er muligt at finde den fejlbehæftede/mangelfulde lønperiode, kan der foretages samlet indberetning på én lang lønperiode. I så fald skal feltet "Rettelse til tidligere periode" markeres - men ikke hvis indberetningen indeholder A-skat, am-bidrag eller kryds. Feltet til rettelsesmarkering findes i billedet i menuen "Indberet lønoplysninger - online".

Rettelser efter indkomstårets udløb
Reguleringer af A-indkomst, der sker efter den 15. februar i året efter det indkomstår reguleringen vedrører, må ikke også indeholde A-skat og am-bidrag.
En rettelse der sker, fordi det tidligere indberettede var forkert eller mangelfuld i forhold til den reelle hændelse i et tidligere år, skal derimod indeholde A-skat og am-bidrag, hvis det tidligere indberettede er forkert. 

Hvis en arbejdsgiver har indeholdt for meget A-skat og/eller am-bidrag i løbet af et kalenderår, skal arbejdsgiveren ændre det for meget indeholdte beløb ved at sende en rettelse til eIndkomst og tilbagebetale det for meget indeholdte beløb til den ansatte. Dog skal arbejdsgiver ikke foretage sig noget, hvis fejlen først opdages efter den 15. februar i året efter det år, som indberetningen vedrører, da det for meget indeholdte beløb bliver udbetalt som overskydende skat direkte til den ansatte ved udsendelsen af årsopgørelsen.

Hvis det efter den 15. februar i året efter indkomstårets udløb konstateres, at arbejdsgiver har betalt for meget i løn mv., hvoraf der er indeholdt A-skat eller am-bidrag, er den ansatte forpligtet til at betale bruttobeløbet tilbage til arbejdsgiver efter civilretlig praksis for tilbagesøgning af det, der er betalt for meget. Først når arbejdsgiver har erhvervet ret til kravet på tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn, fx i kraft af en aftale eller en ensidig erklæring, der er underskrevet af den ansatte eller af dennes forhandlingsberettigede organisation, eller i kraft af arbejdsgivers dom over den ansatte, skal arbejdsgiver ved indberetning til eIndkomst rette lønnen med forskelsbeløbet.

(Undtagelse fra hovedreglen om ikke at regulere skat i efterfølgende år
Hvis en regulering i et efterfølgende år skyldes uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser, og undladelse af at regulere skatten må formodes at udsætte ydelsesudbetaleren eller Skattestyrelsen for tab eller yderligere tab, kan der aftales anden reguleringsform med Skattestyrelsen.)  

Teknisk set skal arbejdsgiver oplyse forskelsbeløbet med negativt fortegn i den rubrik, hvor lønnen tidligere har været indberettet. Arbejdsgiver må derimod ikke rette i rubrikkerne for A-skat eller am-bidrag, idet for meget indeholdt A-skat og am-bidrag reguleres ved udsendelsen af årsopgørelsen til den ansatte.

Filindberetninger af rettelse
Af hensyn til databrugerne¹) anbefales det, at den almindelige måneds- eller 14-dags løn m.v. indberettes i en fil for sig (uden R-markering), og at rettelserne sendes for sig (med R-markering) jf. nedenfor. 

¹) Databrugerne er fx Danmarks Statistik, kommunerne, A-kasser osv., der henter data i eIndkomst til brug for sagsbehandling.

Sådan filindberettes, når der er R-markeringer med (info til systemudviklerne)
Hvis der forekommer både ordinære lønninger og rettelser for tidligere perioder, skal de ordinære beløb indberettes uden R-markering før de negative med R-markering i samme fil. Dvs. først indberettes record 5000 med de almindelige ordinære lønoplysninger for perioden, dernæst record 5000 med rettelser til tidligere periode med de positive/negative korrektioner under sig. Rækkefølgen er vigtig (positiv før negativ) og det er vigtigt at begge record 5000 med de samme cpr-numre optræder under samme record 2001 i filen. (Årsagen til, at det skal være under samme record 2001 er, at de enkelte virksomhedsindberetninger (alt tilhørende samme record 2001) køres ind og behandles parallelt - her er der altså ingen garanti for, at den ene virksomhedsindberetning behandles før den anden).

Det er her vigtigt, at positive indberetninger er modtaget og registreret, inden de negative sendes af sted.

Årsagen til opdelingen er, at der skal dannes opkrævning - og det kun kan ske, hvis den positive indberetning er modtaget og registreret først.

Alternativt til ovenstående, kan der i samme indberetning indberettes nettoresultatet for samme se-nr., cpr-nr., lønperiode og feltnr.

Fejlrettelser
Fejl og mangler i en indberetning skal rettes straks fejlen er konstateret, da det har betydning for indkomstmodtageren og andre databrugere.

Særlige indberetningstyper, koder, tekst o.lign.:
Rettelser, der består af særlige feltnumre som krydsmarkeringer, tekst o.lign., skal foretages på den lønperiode, der er fejlbehæftet. Denne type fejl kan kun rettes ved at tilbageføre den fejlbehæftede indberetning og foretage en ny indberetning, med korrekte data.

Negative beløb
Når der indberettes negative beløb til en måned, kan denne kun modtages, hvis det samlede beløb for måneden pr feltnr. for ansættelsesforholdet ikke bliver negativt, på det tidspunkt indberetningen foretages. Se dog afsnittet om rettelser og brugen af R-markering ovenfor.

Renteberegning ved tilbageførsel af tidligere negative indberetninger
Hvis du tilbagefører en personindberetning, hvori A-skat eller/og am-bidrag er negativ, vil det tilbageførte beløb blive betragtet som for sent betalt og vil blive opkrævet med renter fra den oprindelige forfaldsdag.

Rettelse af negative indberetninger
Når du skal rette en personindberetning, hvor A-skat/am-bidrag er negativ skal den kun tilbageføres, hvis selve indberetningen er en fejl. Hvis beløbene i indberetningen blot skal rettes, bør dette ske ved indberetning af forskelsbeløb, så det samlede resultat af de to (eller flere) indberetninger for perioden giver det korrekte resultat.