I dette afsnit kan du læse generel information om indberetning i forbindelse med optjening af feriepenge:

 • Overordnede regler
 • Valideringer af indberetning af feriepenge
 • Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge
 • Funktionærer med ret til pensionsbidrag af feriepenge ved fratræden
 • Medarbejdere med flere ansættelsesforhold
 • Ved fejlagtig indberetning af medarbejdernummer
 • Om beskatning af feriepenge - fra 1.9.2020
 • Om indberetning af feriepenge, der beskattes og udbetales i forbindelse med ferieafholdelse 

Overordnede regler
Der er indberetningspligt for bruttoferiepenge, nettoferiepenge, feriedage og se-nr. på feriepengeudbetaler.

Indberetningspligten gælder både optjening, der sker hos ansatte, der ikke får løn under ferie (kaldet timelønnede) og for ansatte, der får løn under ferie, når disse personer fratræder (kaldet fratrædende funktionærer).

Indberetning af sygeferiepenge, der optjenes når ansatte uden ret til løn under sygdom, får sygedagpenge, skal ske helt som for øvrige feriepenge.

Valideringer af indberetning af feriepenge
Personindberetning via fil afvises hvis:

 • Der er angivet et se-nr. på feriepengeudbetaler, hvor se-nummeret
  • ikke er FerieKontos, eller
  • ikke er registreret som feriekasse hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke er rigistreret som administrativ feriepengeudbetaler hos Feriepengeinfo, eller
  • ikke tilhører samme cvr-/se-nr. som den indberetningspligtige, der har afgivet indberetningen, eller
 • Der er angivet feriepenge eller feriedage for timelønnede eller for fratrædende funktionærer, men ikke angivet se-nr. på feriepengeudbetaler, eller
 • Der er angivet beløb i felt 198 Bruttoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet bruttoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet beløb i felt 202 Nettoferiepenge - timelønnede sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet nettoferiepenge for en fratrædende funktionær sammen med en feriepengeudbetaler, der ikke er FerieKonto eller en feriekasse
 • Der er angivet mere end én feriepengeudbetaler (én record 6002 med felt 209) under én personindberetning

Feriepengeinfo: Anmodning om og udbetaling af feriepenge 
Feriepengeinfo opgør optjente feriepenge og -dage direkte ud fra oplysningerne i eIndkomst. Når lønmodtageren via Feriepengeinfo på borger.dk anmoder om at få sine feriepenge udbetalt, sendes anmodningen til den virksomhed/feriekasse (feriepengeudbetaleren), der skal udbetale til lønmodtageren.

Nærmere information om anmodning og udbetaling af feriegodtgørelse (feriepenge) kan læses på Feriepengeinfo på henholdsvis virk.dk og borger.dk

Medarbejdere med flere ansættelsesforhold
Hvis du har medarbejdere, der har flere adskilte ansættelsesforhold, hvor feriepenge skal afregnes separat, adskilles disse ansættelsesforhold ved at angive medarbejdernummer i indberetningerne. På den måde, kan medarbejderen se på sin ferieoversigt på borger.dk, i hvilket ansættelsesforhold ferien er optjent.

Hvis du skifter medarbejdernummer på en medarbejder, og dette ikke er en følge af ændring af selve ansættelsesforholdet, skal ændringen så vidt muligt ske ved årsskiftet, da der ellers oprettes flere feriepengekonti hos Feriepengeinfo.

Medarbejdernummer angives i online lige efter cpr-nummer. I filindberetning skal medarbejdernummeret angives i record 6000 i position 38 til 52 inkl. Der er dermed plads til 15 tegn. Se evt. nærmere i "eIndkomst: Teknisk vejledning".

Feriepengeinfo bruger Medarbejdernummer på denne måde:

 • Hvis du ikke indberetter Medarbejdernummer, antager Feriepengeinfo, at medarbejderen kun har ét ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren.
 • Hvis du har samme medarbejder ansat i flere ansættelsesforhold, skal du indberette forskellige medarbejdernumre for de forskellige ansættelsesforhold.
 • Hvis du vælger at indberette feltet Medarbejdernummer, skal du altid angive det helt ens for samme medarbejder i samme ansættelsesforhold.

Ved fejlagtig indberetning af medarbejdernummer
Hvis du ved en fejl har indberettet på flere forskellige medarbejdernumre for en medarbejder, kan dette rettes på 2 måder:

 • Du kan foretage en positiv indberetning på det korrekte medarbejdernummer, med det beløb og de dage, der fejlagtigt er indberettet på det forkerte medarbejdernummer. Du skal kun indberette felterne 202 Nettoferiepenge for timelønnede, 203 Optjente feriedage for timelønnede og 209 Feriepengeudbetaler. Efterfølgende skal der indberettes tilsvarende negative tal på det forkerte medarbejdernummer - husk også her felt 209. Der skal bruges nøjagtig samme lønperiode og dispositionsdato i de to indberetninger. Hvis rettelsen vedrører flere lønperioder, kan rettelsen slås sammen i én sammenhængende lønperiode med samme dispositionsdato for både den positive og den negative rettelse. Det er vigtigt, at den positive regulering på det korrekte medarbejdernummer afgives først. Ellers vil den negative rettelse blive afvist.
 • Feriepengeudbetaler kan kontakte Feriepengeinfo og få dem til at slå indberetningerne sammen, så der ses bort fra indberettede medarbejdernumre. Det vil så gælde for alle tidligere og efterfølgende indberetninger med det pågældende feriepengeudbetaler-se-nr., og kan ikke fortrydes.

Ny ferielov - Om beskatning af feriepenge fra 01.09.2020
Feriepenge optjent efter den nye ferielov pr 01.09.2020 skal, når feriepengeudbetaler ikke er FerieKonto eller en feriekasse, først beskattes, når de udbetales i forbindelse med ferieafholdelse - eller i forbindelse med, at en funktionær forlader arbejdsmarkedet (fx går på pension). Det gav anledning til at ændre reglerne for brug af fradrag fra hovedkortet, når det drejer sig om optjente feriepenge for timelønnede, der beskattes ved optjening.

For at ensrette reglerne for ansatte hos arbejdsgivere, der bruger FerieKonto/feriekasse og arbejdsgivere, der først skal beskatte feriepengene ved udbetaling, er det besluttet at vejlede om ikke at anvende fradrag fra hovedkort i forbindelse med beskatning af feriepengene. Det gælder både i det tilfælde, hvor der beregnes skat ved optjeningen (arbejdsgiver anvender FerieKonto/feriekasse), og i de tilfælde, hvor beskatning først sker ved udbetaling. Har den ansatte frikort, må fradraget fra dette dog gerne bruges, når det også bruges til lønnen.

Lønsystemer, der tidligere tildelte forholdsvise fradrag til feriepengebeskatning, i forhold til lønperiodens længde (fx 1,5 dagsfradrag for en 14-dagesløn, som nævnt i eSkattekortvejledningens afsnit 10.1), skulle derfor tilrettes til ikke at tildele særligt fradrag til feriepengene. Til gengæld skal der også anvendes fuldt fradrag for lønperioder, hvor der afholdes ferie. Et eventuelt ikke udnyttet fradragsbeløb kan overføres til den efterfølgende lønperiode. 

Reglerne er gældende for lønperioder, der slutter senere end 31.08.2020.

For fratrædende funktionærer er der ikke sket ændring i brugen af fradrag for feriegodtgørelse. Dvs der bruges bikort ved beskatning af feriegodtgørelse for en fratrædende funktionær, og der tildeles fuldt fradrag for lønperioder, hvor der afholdes ferie.

Om indberetning af feriepenge, der beskattes og udbetales i forbindelse med ferieafholdelse
Når der efter den nye ferielov udbetales feriepenge, som arbejdsgiver skal beskatte i forbindelse med udbetaling, skal feriepengebeløbet principielt indberettes som almindelig løn. Hvis indberetningen sker separat for feriepengene, skal lønperioden være ferieafholdelsesperioden. Dvs de hverdage der er omfattet af ferien skal være indeholdt i lønperioden. Det er uvæsentligt, hvorvidt man tager lørdag, søndag og helligdage grænsende op til ferien med i lønperioden.

Hvis feriepengene udbetales i forbindelse med, at funktionæren forlader arbejdsmarkedet, skal lønperioden angives som den sidste lønperiode funktionæren er ansat. Dispositionsdatoen skal være den dato feriepengene udbetales til den ansatte (evt. tidligere ansatte). Løntypen skal altid angives som Bagud. Årsagen er, at feriepengene er skattepligtige på udbetalingstidspunktet, uagtet at de udbetales før den ferieperiode de dækker. Feriepengeudbetalinger kan derfor ikke indberettes sammen med forudløn.

Feriepengebeløbet indberettes som løn i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst, men skal yderligere specificeres i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge. Dvs. hvis feriepengene udbetales sammen med løn (på samme dato), da kan lønnen og feriepengene indberettes som ét beløb i felt 13. Den del af beløbet i felt 13, der er feriepenge skal angives i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.