Coronarelaterede personalegoder, der ikke er skatte- eller indberetningspligtige

Værdien af særlige gavekort - gældende fra 29. marts 2021
I Ligningslovens § 16, er der indsat et nyt stk. 17, der giver skattefrihed for værdien af gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser m.v., restaurationsydelser m.v. og forlystelsesydelser, herunder hos museer, teatre og biografer m.v., i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, hvis personen i kalenderåret 2021 erhverver ret til gavekortet som led i et ansættelsesforhold, og den samlede værdi af sådanne gavekort modtaget som led i et eller flere ansættelsesforhold ikke overstiger et beløb på 1.200 kr. 

Det betyder, at der ikke er indberetningspligt for sådanne gavekort for den enkelte arbejdsgiver, hvis værdien ikke overstiger 1.200 kr. For lønmodtageren er skattefriheden betinget af, at der ikke modtages sådanne gavekort for i alt over 1.200 kr. fra en eller flere arbejdsgivere, og at gavekortet ikke sælges eller ombyttes til kontanter.

Se de nærmere regler i Ligningslovens § 16, stk. 17.


Værdien af coronatest og værnemidler - gældende fra 1. januar 2020
I ligningslovens § 30, er der indsat et nyt stk. 7, der giver skattefrihed for værdien af corona/covid-19-relaterede tests og værnemidler, når disse modtages som led i et ansættelsesforhold. Skattefriheden for coronatests og værnemidler gælder både den ansatte og dennes husstand. 

Det betyder, at der ikke er indberetningspligt for værdien af sådanne tests og værnemidler.

Se de nærmere regler i Ligningslovens § 30, stk. 7.

Personalegoder, der er A-indkomst (felterne 19, 20, 21 og 26)

Værdien af personalegoder i felterne 19, 20, 21 og 26, der er A-indkomst, er "heraf-felter", og du skal derfor normalt tillægge værdien i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst.

Validering af indberetning i felterne 19, 20, 21 og 26
Felterne 19, 20, 21 og 26 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felterne ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felterne 19, 20, 21 og 26 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere, og indberetningen skal samtidig være markeret som en Rettelsesindberetning (R-markering).

OBS: Hvis eneste løn, der udbetales i virksomheden, er personalegoder, så kan der ikke indeholdes A-skat og am-bidrag. Der skal derfor indberettes en nulangivelse for de måneder, hvor der ikke indeholdes A-skat mv. 

Felt 19 Værdi af fri bil 
Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Du skal angive bruttobeløbet for lønperioden, dvs. værdien af den fri bil før A-skat og am-bidrag. Beløbet skal også med i felt 13. Ydes godet til en hovedaktionær, skal du supplere indberetningen ved at angive indtægtsart 61. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal du i stedet angive indtægtsart 60. Værdien af fri bil, udloddet som udbytte til hovedaktionærer, skal ikke indberettes i felt 19, men derimod i felt 36 sammen med indtægtsart 61. De nærmere regler om værdiansættelse fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 4.

Generelt om værdiberegningen
Ud over bilens værdi, fastsat efter ligningslovens § 16, stk. 4, skal der til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven, med tillæg som nævnt nedenfor under Løbende ændring af miljøtillægget.

Løbende ændring af værdiberegningen
Til og med 30. juni 2021 sættes den årlige værdi til 25,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,0 pct.af resten.
Fra og med den 1. juli 2021 sættes den årlige værdi for resten af indkomståret 2021 til 24,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten.
I indkomståret 2022 sættes den årlige værdi til 24,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,0 pct. af resten.
I indkomståret 2023 sættes den årlige værdi til 23,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,5 pct. af resten.
I indkomståret 2024 sættes den årlige værdi til 23,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 22,0 pct. af resten.
I indkomståret 2025 og efterfølgende indkomstår sættes den årlige værdi til 22,5 pct. af bilens værdi.

Løbende ændring af miljøtillægget
Miljøtillægget udgør den årlige afgift  eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med et tillæg, jf. nedenstående:
Til og med 30. juni 2021 udgør tillægget 50 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 1,5.
Fra og med den 1. juli 2021 og resten af indkomståret 2021 udgør tillægget 150 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 2,5.
I indkomståret 2022 udgør tillægget 250 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 3,5.
I indkomståret 2023 udgør tillægget 350 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 4,5.
I indkomståret 2024 udgør tillægget 500 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 6,0. 
I indkomståret 2025 og senere indkomstår udgør tillægget 600 pct. - dvs. miljøtillægget udgør [den årlige afgift jf. ovenstående] x 7,0.

Værdi af ladestander
Værdien af ladestander og installation af ladestander (ladestik), der er stillet til privat rådighed af arbejdsgiveren ved den ansattes bopæl sammen med privat rådighed over en elbil eller pluginhybridbil, beskattes ikke. Hvis den ansatte beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode, der er kortere end 6 måneder, medregnes markedsværdien af ladestander og installation til den ansattes skattepligtige indkomst ved periodens ophør, hvis installationen overgår til privat brug. En sådan værdi skal indberettes i felt 56 Værdi af personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse.

Dagsbeviser
Har du købt et dagsbevis til en gulpladebil og stiller bilen til rådighed for en medarbejder uden, at han/hun skal betale for dagsbeviset, skal prisen for dagsbeviset indberettes som fri bil i felt 19 og i felt 13, helt som værdien af fri bil. Dvs du også skal indeholde både am-bidrag og A-skat af beløbet.

Validering af indberetning i felt 19
Felt 19 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 19 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 19 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere, og indberetningen skal samtidig være markeret som en Rettelsesindberetning (R-markering).  

Relevante indtægtsarter til felt 19.

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Personalegoder til direktører Direktører 0060 00    
Personalegoder til hovedaktionærer Hovedaktio-
nærer
0061 00    

Leasingbiler - til orientering for leasingtager
Hvis du leaser bilen til din ansatte, skal leasingyder oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. For nye biler er det som udgangspunkt leasingselskabets indkøbspris, der kan anvendes ved beregning af beskatningsgrundlaget. De nærmere regler om værdifastsættelsen kan ses i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.7. For leasingbiler, der udleveres fra og med 1. februar 2020, og for hvilke der er foretaget en omberegning af bilens værdi (for betaling af yderligere registreringsafgift), er det som udgangspunkt denne omberegnede nyvognspris, der skal bruges som beregningsgrundlag for beskatning af fri bi. Også hvis bilen købes, er det denne omberegnede nyvognspris, der skal lægges til grund for beskatningen.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned omberegningen er sket og indtil 36 måneder efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til den ansatte, vil man kunne opleve et lavere beskatningsgrundlag i de først fire måneder, indtil omberegning af bilens værdi skal ske.

Leasingselskabet oplyser leasingtager om den omberegnede værdi.

Felt 20 Værdi af fri telefon mm
Indberetningsfeltet findes under Detailoplysninger i indberetningsskærmbilledet.
Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Beløbet skal også med i felt 13.  Arbejdsgiver skal indberette værdien af fri telefon for hver lønperiode, hvor godet er stillet til rådighed for medarbejderen. For 2020 var grundbeløbet 2.900 kr. pr år og 241,67 kr. pr måned. For 2021 og 2022 var grundbeløbet 3.000 kr. pr år og 250 kr. pr måned. For 2023 er grundbeløbet 3.100 kr. pr. år og 258,33 kr. pr måned. For 14-dages lønnede, er det tilladt at indberette værdien med 2/52 af det fastsatte grundbeløb og tilsvarende på andre "skæve" lønperioder. Vær dog opmærksom på, at i forbindelse med til- og fratrædelse, skal der indberettes mindst en 1/12 af grundbeløbet for månedslønnede og for 14-dages eller ugelønnede mindst 4/52 af grundbeløbet, selv om den ansatte kun får løn for få dage af en måned.

Ud over fri telefon, omfatter feltet også fri internet, hvis medarbejderen ikke via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk.

Hvis en medarbejder har både fri telefon og fri internet, der skal beskattes som A-indkomst, skal der kun ske beskatning og indberetning af én af delene. Altså højst 2.900 kr. i 2020, 3.000 kr. i 2021 og 2022 og 3.100 kr. i 2023. 

Undtaget for indberetning er for eksempel en decideret "vagttelefon", der under ingen omstændigheder må bruges privat og arbejdsgiver holder kontrol med dette. Således vil udleverede mobiltelefoner/pda-er, der med sikkerhed udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, hvor der fx er indgået en tro-og-love-erklæring mellem medarbejder og arbejdsgiver, ikke skulle indberettes og dermed beskattes.

Modtager en medarbejder goder til beskatning som fri telefon fra flere arbejdsgivere, skal alle foretage indberetning. På personens årsopgørelse vil det indberettede blive nedskrevet til grundbeløbet og samtidig reguleret i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst. Der er yderligere regulering for ægtepar, der begge beskattes af fri telefon.

Validering af indberetning i felt 20
Felt 20 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 20 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 20 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere, og indberetningen skal samtidig være markeret som en Rettelsesindberetning (R-markering).

På beskatningen af fri telefon mm. eksisterer en ægtefællerabat. For, at den automatisk indtræder på årsopgørelsen, skal der indberettes kontinuerligt i felt 20 Fri telefon, så ægtefællers samlede skattepligtige værdi af fri telefon mm. udgør et grundbeløb på mindst 3.900 kr. i 2021, 4.000 kr. i 2022 og 4.100 kr. i 2023. Glemmer du at indberette i felt 20 Fri telefon, skal rettelse ske ved, at du indberetter det korrekte periodiserede beløb måned for måned. Beløb, der er større end det månedlige grundbeløb i felt 20 Fri telefon vil medføre et advis. Rettelser i en enkelt måned, der er større end det månedlige grundbeløb, f.eks. som følge af en satsregulering, vil derfor medføre et advis. Advis på baggrund af satsregulerede rettelser på under 100 kr. kan der ses bort fra. Er beløbet i forvejen indberettet i felt 13, skal indberetningen markeres som en Rettelsesindberetning (R-markering).

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 20.

Felt 21 Fri kost og logi   
Værdi af fri kost og logi (efter standardsatser) - am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode for:

 • Medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet (3.381,25 kr. pr. md. i 2019, 3.412,50 kr. pr. md. i 2020, 3.434,17 kr. pr. md. i 2021, 3.522 kr. pr. måned i 2022 og 4.051,25 kr. pr. måned i 2023)
 • Køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der kun får fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien for fuld kost i 2018 - 2021 80 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien i 2015-2021 til 65 kr. pr dag. For 1 måltid 40 kr. pr. dag i 2015-2020 og 45 kr. pr. dag i 2021. Satsen for fuld kost pr. dag er 80 kr. - 2 måltider pr. dag 70 kr. - 1 måltid pr. dag 45 kr. i 2022. Satsen for fuld kost pr. dag er 95 kr. - 2 måltider pr. dag 80 kr. - 1 måltid pr. dag 50 kr. i 2023.
 • For personale ved militæret, der har frit kvarter, bortset fra værnepligtige i Forsvaret eller personer, der gør tjeneste i Beredskabskorpset i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, udgør værdien 555 kr. pr. md. i 2018, 560 kr. pr. md. i 2019, 570 kr. pr. md. i 2020 og 2021 og 585 kr. pr. måned i 2022. I 2023 er satsen 675 kr. pr. måned. 

Der er i ovenstående tale om anvendelse af standardsatser, og der skal trækkes A-skat/am-bidrag af beløbet, som samtidig skal indgå i værdien i felt 13. Værdierne fastsættes en gang årligt af Skatterådet og offentliggøres i en bekendtgørelse udstedt efter Ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2. Kost og logi, der ydes til andre personalekategorier end ovennævnte er am-bidragspligtig B-indkomst, og der skal derfor ikke indeholdes A-skat/am-bidrag af værdien. Denne skal derfor heller ikke indgå i felt 13 - og skal i stedet indberettet i felt 36 Am-bidragspligtig B-indkomst.

Validering af indberetning i felt 21
Felt 21 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 21 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 21 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere, og indberetningen skal samtidig være markeret som en Rettelsesindberetning (R-markering).

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 21.

Felt 26 Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling 
Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling. Am-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Værdien, der indberettes i feltet, skal indgå i beregninger på lige fod med fx fri bil og fri telefon - dvs., beløbet skal også indgå i felt 13.  

Hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens sundhedsbehandling, skal beskatning og indberetning ske sammen med den lønperiode, hvor medarbejderen har fået behandlingen. Det er markedsværdien af behandlingen, der skal beskattes og indberettes. Værdien kan som udgangspunkt fastsættes til arbejdsgiverens udgift.

Tidspunkt for beskatning og indberetning for forsikring, afhænger af forsikringstypen.

Hvis forsikringstypen gælder i en given periode, uanset om medarbejderen fortsat er ansat eller ej, skal der ske beskatning og indberetning sammen med den lønperiode, der dækker den dag forsikringens dækning starter. Det beløb, der skal beskattes og indberettes, er præmien pr medarbejder.

Hvis forsikringstypen er indskrænket til kun at gælde i ansættelsesperioden, skal der ske løbende beskatning og indberetning. Dvs., at der beskattes og indberettes et beløb, der i forhold til årspræmien svarer til den lønperiode, der beskattes og indberettes sammen med.

Værdien af arbejdsgivers ydelse af lån til medarbejder, når lånet ydes til betaling af sundhedsbehandling, indberettes også i dette felt. Værdien opgøres på samme måde som værdi af personalelån, der normalt indberettes i felt 56.

Hvis arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, skal værdien ikke indberettes til eIndkomst af arbejdsgiver, men af forsikringsselskabet. Indberetning foregår helt som for gruppelivsordninger, der er en integreret del af en pensionsordning. Dvs., værdien i felt 38, med angivelse af indtægtsart 37. Der vil i dette tilfælde være tale om en årlig indberetning.

Validering af indberetning i felt 26
Felt 26 skal normalt følges med indberetning af felt 13, der også indeholder beløbet. Følges indberetning af beløb i felt 26 ikke med beløb i felt 13, vil indberetningen medføre et advis. Hvis felt 26 pga. en fejl skal indberettes efterfølgende, skal lønperiode og dispositionsdato svare helt til den indberetning af felt 13, som den skal specificere, og indberetningen skal samtidig være markeret som en Rettelsesindberetning (R-markering).

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 26

Personalegoder, der er B-indkomst (felterne 50 - 56)

Værdien af personalegoder i felterne 50 - 56, der er B-indkomst, er ikke "heraf-felter", og du skal derfor ikke tillægge værdien i andre felter.

Felt 50 Værdi af fri helårsbolig
Værdi af fri helårsbolig er am-bidragsfri B-indkomst. Hvis du stiller en fri helårsbolig helt eller delvis til rådighed for en ansat, skal du i felt 50 indberette forskellen mellem det beløb, den ansatte betaler for at have fået boligen stillet til rådighed og markedslejen. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 7 - 9. Betaler du udover den fri bolig også for udgifter, der normalt afholdes af lejeren, fx el og varme, skal du indberette værdien heraf i felt 50. Værdien heraf er den faktiske udgift.

Ydes godet til en hovedaktionær er værdien am-bidragspligtig og skal du supplere indberetningen ved at angive indtægtsart 61. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er værdien am-bidragspligtig, og du skal i stedet angive indtægtsart 60. Am-bidragspligten gælder dog ikke, hvor ovennævnte personer opfylder en bopælspligt efter anden lovgivning. Dvs., at der ikke skal angives nogen indtægtsart.

For eventuel fritagelse for beskatning, når den ansatte anses for værende på rejse, se Ligningslovens § 9 A

Relevante indtægtsarter til felt 50

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Personalegoder til direktører Direktører 0060 00, 05    
Personalegoder til hovedaktionærer samt udloddet fri bil som udbytte Hovedaktio-
nærer
0061 00, 05    

Felt 51 Værdi af fri sommerbolig 
Værdi af fri sommerbolig er am-bidragsfri B-indkomst. Stiller du en fri sommerbolig, såvel her i landet som i udlandet, til rådighed for en ansat, skal du indberette værdien i felt 51. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 5.

Ydes godet til en hovedaktionær er værdien am-bidragspligtig og skal du supplere indberetningen ved at angive indtægtsart 61. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er værdien også am-bidragspligtig og du skal angive indtægtsart 60.

Relevante indtægtsarter til felt 51

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Personalegoder til direktører Direktører 0060 00, 05    
Personalegoder til hovedaktionærer samt udloddet fri bil som udbytte Hovedaktio-
nærer
0061 00, 05    

Felt 52 Fri lystbåd
Fri lystbåd - am-bidragsfri  B-indkomst. Stiller du en fri lystbåd til rådighed for en ansat, skal du indberette værdien her. De nærmere regler fremgår af Ligningslovens § 16, stk. 6.

Ydes godet til en hovedaktionær er værdien am-bidragspligtig, skal du supplere indberetningen ved at angive indtægtsart 61. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er værdien am-bidragspligtig og du skal angive indtægtsart 60.

Relevante indtægtsarter til felt 52

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Personalegoder til direktører Direktører 0060 00, 05    
Personalegoder til hovedaktionærer samt udloddet fri bil som udbytte Hovedaktio-
nærer
0061 00, 05    

Felt 53 Fri medie-/radiolicens og lignende
Medie-/radiolicens er ophørt pr. 31. december 2021 og det er således kun, hvis du betaler for din ansattes lignende indhold, fx abonnementer til betalingskanaler mv., at du skal indberette værdien her. Den værdi du skal indberette, er din faktiske udgift, dvs. efter fradrag af evt. egenbetaling fra den ansatte. Personalegodet er am-bidragsfri B-indkomst.

Felt 55 Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænsen
Værdi af andre personalegoder er am-bidragsfri B-indkomst.

Her skal du indberette, hvis du har ydet et ikke arbejdsrelateret gode til en ansat, hvor godet er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. og værdien af det enkelte gode overstiger den angivne bagatelgrænse - som er på 1.100 kr. i 2018, 1.200 kr. i 2019, 2020, 2021, 2022 og 1.300 kr. i 2023. Godet er skattefrit, når den samlede værdi holder sig under den angivne grænse. Såfremt flere smågoder tilsammen overstiger bagatelgrænsen er hele værdien skattepligtig, og den ansatte skal selv oplyse værdien. Julegaver i form af naturalier tæller med i vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet. En julegave med en værdi på op til 900 kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023 (800 kr. i 2017 - 2019) er dog ikke skattepligtig, og værdien skal derfor ikke oplyses. Fx skal man selv oplyse 500 kr., hvis man modtager en julegave til 900 kr. og andre goder til 500 kr., men ikke oplyse noget, hvis andre goder kun har en værdi af 300 kr.

Der er ikke indberetningspligt for goder, som virksomheden i overvejende grad har givet af hensyn til den ansattes arbejde. For disse goder er der en bagatelgrænse for beskatning på 6.100 kr. i 2018, 6.200 kr. i 2019, 6.300 kr. i 2020, 6.500 kr. i 2021, 6.600 kr. i 2022 og 6.700 kr. i 2023. Overstiger disse goder bagatelgrænsen, skal den ansatte selv oplyse den samlede værdi.

 Eksempler på goder, hvor værdien skal indberettes her:

 • fri motorcykel/el-cykel
 • fri fitnesscenter
 • fri jagt og udbytte af jagt
 • fri børnepasning, der ikke foreligger i form af en firmabørnehave og -vuggestue "drevet af arbejdsgiver"
 • fri multimedier, der ikke opfylder betingelserne for indberetning som A-indkomst i felt 20 og samtidig skal beskattes af en værdi svarende til markedslejen - dvs. der heller ikke er tale om lønnedgang for at modtage godet. Der skal ske månedlig indberetning
 • fri computer (med tilbehør), der er stillet til rådighed uden relation til arbejdets udførelse, uden lønnedgang, skal beskattes af et beløb svarende til markedslejen af en tilsvarende computer (med tilbehør). Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel.

Undtaget er bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv. samt firmabørnehave og -vuggestue til rådighed.

Felt 56 Værdi af personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse 
Værdi af andre personalegoder er am-bidragsfri B-indkomst. 

Personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt andet sted, og ikke omfattet af bagatelgrænserne. Dvs., at der i dette felt skal indberettes værdi af goder, hvor der ikke er nogen bagatelgrænse for, hvornår beskatning skal finde sted.

Her skal fx følgende værdier indberettes:

 • personalelån - for ansatte i finanssektoren indberettes forskellen mellem lånerenten og bankens omkostninger. For andre ansatte indberettes forskellen mellem lånerenten og mindsterenten (eller lavere markedsrente). Samme beløb kan personen fratrække på oplysningsskemaet som yderligere renteudgift
 • computer (med tilbehør), hvor anskaffelsen er kompenseret ved lønnedgang, og dermed ikke opfylder betingelserne for at være skattefri og heller ikke betingelserne for indberetning som A-indkomst i felt 20, skal beskattes af 50 % af nyprisen. Det er uden betydning, om computeren er anskaffet med eller uden relation til arbejdets udførelse. Der skal ske mindst månedlig indberetning af en forholdsmæssig andel, svarende til 50 % af nyprisen pr. år.
 • hvis den ansatte beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode, der er kortere end 6 måneder, medregnes markedsværdien af ladestander og installation til den ansattes skattepligtige indkomst ved periodens ophør, hvis installationen overgår til privat brug. 

Felt 63 Fri befordring mellem hjem og arbejde mv. (ændret til nuværende ordlyd pr 1.11.2020)
Afkrydsningsfelt, der skal afkrydses i disse tilfælde:
Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter skatteindberetningsbekendtgørelsens § 9, stk. 2, nr. 1.

Beskatning af værdien af fri transport mellem hjem og arbejde sker indirekte ved, at den ansatte ikke samtidig må tage befordringsfradrag.

Felt 69 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse  
Hvis du udbetaler jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og afløsningssum for pensionstilsagn, som kan beskattes efter de særlige regler i ligningsloven, skal beløbet indberettes i felt 69. Beløbet skal indberettes som et bruttobeløb, dvs. beløbet uden fradrag af de 8.000 kr., der er skattefri og før fradrag af am-bidrag. Fratrædelsesgodtgørelse, jubilæumsgratiale og afløsningssum for pensionstilsagn må ikke medregnes i felt 13. Ved indberetning af vederlag for afløsning af pensionstilsagn, skal du indberette indtægtsart 45.

En gave givet i anledning jubilæum eller fratrædelse på indtil 8.000 kr. pr. år er skattefri, hvis den opfylder betingelserne i Ligningslovens § 7 U:

 • Gave eller gratiale i anledning af medarbejderens jubilæum er kun skattefri, hvis ansættelsen har bestået i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5.
 • Gave eller gratiale i anledning af virksomhedens jubilæum er kun skattefri, hvis virksomheden har bestået i 25 år eller et andet antal år deleligt med 25. Det er samtidig en betingelse at virksomheden yder det samme beløb til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte.
 • Gave givet i anledning af fratrædelse er kun skattefri, hvis den der modtager godtgørelsen, fuldstændig ophører med at være ansat i virksomheden, og udbetalingen sker i umiddelbar tilknytning til fratrædelsen.

Hvis beløbsgrænsen på de 8.000 kr. overstiges, er medarbejderen skattepligtig af det beløb, der overstiger de 8.000 kr., og der skal derfor indeholdes både am-bidrag og A-skat af det overstigende beløb.

Udbetales fx en gratiale efter 10 års ansættelse, er hele beløbet skattepligtigt og skal i stedet indberettes i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst.

Hvis jubilæumsgratiale udbetales til en person der hører under Sømandsbeskatningslovens DIS-ordninger, skal en af indtægtsarterne 27, 57 eller 127 samtidig angives.

Der er kun ét bundfradrag pr. år for en medarbejder. Hvis du i et indkomstår har udbetalt flere af de nævnte ydelser til samme ansatte, skal du afgive én indberetning for hver enkelt ydelse.

Hvis hele beløbet eller en del af beløbet indbetales til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning skal dette beløb indberettes i felt 70. Se nærmere nedenfor under felt 70.

Afløsningssum for pensionstilsagn
Afløsningssum for pensionstilsagn beskattes efter reglerne i Ligningslovens § 7 O. Skal indberettes sammen med indtægtsart 45.

Relevante indtægtsarter til felt 69

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærkning Indtægtsart Indkomsttype Start fra Slut
Samlet vederlag for afløsning af pensionstilsagn   0045 00    
DIS-indkomst, anden udenrigsfart   0027 09    
DAS-søindkomst, udenfor begrænset fart   0028 00    
Søindkomst, Færøerne/Grønland mm.   0056 00    
DIS-indkomst, begrænset fart   0057 09    
Udenlandsk DIS-indkomst   0127 09    
Udenlandsk DAS-indkomst   0128 00    

Felt 70 Del af felt 69 indbetalt til pension
I dette felt skal du indberette den del af ydelsen i felt 69, der ekstraordinært er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I.

Bemærk disse regler til beløb i felt 70:
-må ikke fradrages i beløbet i felt 69
-må ikke fradrages i beløb, der indberettes i felt 13
-må ikke samtidig indberettes i felt 147/148
-må ikke indeholde ordinære indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Disse skal indberettes i felt 147 og 148.

Er hele beløbet i felt 69 indbetalt til en pensionsordning og dermed også indberettet i felt 70, må bundfradrag på 8.000 kr. ikke anvendes ved beregning af am-bidrag og A-skat af anden A-indkomst.

Relevante indtægtsarter til felt 70

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærk-
ninger
Indtægts-
art
Indkomst-
type
Start fra Slut
Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og fleksydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Beløb vedr. indbetalinger inden 2002 skal indberettes i felt 70 og beløb vedr. indbetalinger fra og med 2002 skal i felt 71.

  0064 04    
Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, når vederlaget indsættes på en pensionsordning   0045 00    

Felt 71 Del af felt 69 værdi af tingsgave 
I dette felt skal du indberette den del af værdien i felt 69, der er givet som en naturalieydelse eller tingsgave. Værdien af tingsgaven er virksomhedens købspris inkl. moms. Bemærk! Det er kun tingsgaver, der gives i forbindelse med indberetning i felt 69, der skal oplyses her. Værdien af tingsgaver - ud over 8.000 kr. - er A-skattepligtig, men ikke am-bidragspligtig.

Relevante indtægtsarter til felt 71

Kan angives i feltnr. 10 i record 6000 eller vælges i skærmbilledet under Andre felter

Beskrivelse Bemærk-
ninger
Indtægts-
art
Indkomst-
type
Start fra Slut
Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og fleksydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Beløb vedr. indbetalinger inden 2002 skal indberettes i felt 70 og beløb vedr. indbetalinger fra og med 2002 skal i felt 71.

  0064 04    
Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, når vederlaget er i form at naturalier   0045 00