Felt 22 Indskud i arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk pensionsselskab/-institut eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning
Der er fradragsret/bortseelsesret for grænsegængere mellem Sverige og Danmark for indbetalte bidrag til en pensionsordning i bopælslandet. Derfor skal danske arbejdsgivere, der har ansatte med bopæl i Sverige bortse fra eventuelle indbetalinger på arbejdsgiveradministrerende ordninger oprettet i Sverige. Am-bidrag af indskuddet skal indberettes i felt 23. I felt 22 Indskud på arbejdsgiveradministreret svensk/udenlandsk pensionsordning, skal der indberettes lønperiodens indskud til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, der er tegnet i et svensk eller anden godkendt udenlandsk pensionsselskab/institut. Der skal indberettes bruttobeløbet, det vil sige beløbet før indeholdt am-bidrag. Det indeholdte am-bidrag må ikke indberettes i felt 16, men skal indberettes i felt 23. Disse forhold gælder tillige andre godkendte udenlandske pensionsordninger. Hvis indskuddet er i anden godkendt udenlandsk pensionsordning, skal ordningens godkendelsesnummer indberettes i felt 24.

Felt 23 Am-bidrag af indskud på arbejdsgiveradministreret svensk eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning
Am-bidrag 8 procent af indskud på arbejdsgiveradministreret svensk eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning indberettet i felt 22. Det indeholdte am-bidrag må ikke indberettes i felt 16.

Felt 24 Godkendelsesnummer for udenlandsk pensionsordning
9-cifret godkendelsesnummer med foranstillet nul. Skal angives, hvis der i felt 14 og/eller 25 er angivet udbetaling af pension fra anden godkendt udenlandsk pensionsordning, eller der i felt 22 og/eller 23 er angivet indskud og am-bidrag af indskud i anden godkendt udenlandsk pensionsordning.

Felt 25 Skattefri del af udbetaling fra anden godkendt udenlandsk pensionsordning
Indberetning af den skattefrie del af anden godkendt udenlandsk pensionsordning. Indberetningen skal være efterfulgt af en angivelse af ordningens godkendelsesnummer i felt 24.

Felt 57 - 59 vedrørende aldersopsparingsordningen - tilmelding
Tilmeld  til indberetningspligten for aldersopsparingsordningerne sker ikke via virk.dk, men på denne måde:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt -> Skriv til os (i søjlen til venstre)
 3. Vælg Ansatte (fx løn)
 4. Vælg Registrering eller afmelding som arbejdsgiver
 5. Skriv besked: "Indberetning af A-indkomst fra aldersopsparing m.v." og evt. også "Indberetning af A-skat fra aldersopsparing m.v.", hvis I har aftalt, at der skal indeholdes A-skat på 40%.
 6. Udfyld telefonnummerfeltet
 7. Klik på Send
 8. Log af TastSelv Erhverv

I kan se de indberetningspligter I er registreret med i TastSelv Erhverv under Profil -> Registreringsbevis.

Felt 57 A-indkomst fra aldersopsparing
I dette felt skal udbydere af aldersopsparing mv. årligt, senest 20. januar, indberette det samlede beløb, der er indsat på aldersopsparing, der stammer fra arbejdsgiveradministrerede ordninger. Årsag til indberetning er, at aldersopsparing ikke er fradragsberettiget, men arbejdsgiverne har pligt til at bortse fra beløb, der overføres til ordningerne, i forbindelse med udbetaling af løn. Beløbet behandles på lønmodtagerens årsopgørelse på samme måde som almindelig løn. Denne indberetning sker parallelt med årlig indberetning til eKapital.

Det er beløbet efter afregning af am-bidrag og eventuel A-skat, der skal indberettes. Dvs det beløb der havner på aldersopsparingskontoen. Am-bidrag afregnes som for andre pensionsordninger. A-skat indberettes i felt 58 A-skat af aldersopsparing

Indberetningen skal ske under indkomsttype 26 A-indkomst mv. fra aldersopsparing. Det er ikke krævet, at der indberettes ansættelsesoplysninger før indberetning i dette felt. Der kan ske løbende indberetning af beløb, efterhånden som beløb indgår på aldersopsparingen.

Ved løbende indberetning af acontobeløb eller samlet éngangsindberetning, skal lønperioden angives som 01.01. i året til 31.12. i året. Dispositionsdato skal være 31.12. i året. Ved forespørgsel og brug af afstemningsmenuen i eIndkomst online, vil beløbene skulle findes under måned 12.

Flytning af aldersopsparing til anden pensionstype mm.
I det omfang der sker flytning af indbetalinger på aldersopsparing mv. til anden pensionstype, som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25A, eller sker tilbagebetaling til arbejdsgiver, som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 22C, er det vigtigt, at indberetning til eIndkomst reguleres tilsvarende. Dvs det beløb, der overføres fra aldersopsparing mv. skal indberettes med negativt fortegn til eIndkomst. Har der også været indeholdt A-skat af beløbet, skal A-skatten samtidig indberettes i felt 58 med negativt fortegn. Den indberetningspligtige får efterfølgende udbetalt A-skatten, og beløbet indsættes også som overført indskud på anden pensionstype. 

Felt 58 A-skat af aldersopsparing 
I dette felt skal udbydere af aldersopsparing mv. årligt, senest 20. januar i året efter indskuddet på aldersopsparingen indberette den samlede indeholdte A-skat af beløb, der er indsat på aldersopsparing, der stammer fra arbejdsgiveradministrerede ordninger. Indeholdelse af A-skat er en mulighed, der kan aftales mellem pensionsudbyder og kontohaver. Ved eventuel indeholdelse, skal der bruges en fast trækprocent på 40. Beløbet behandles på lønmodtagerens årsopgørelse på samme måde som A-skat af almindelig løn. 

Der kan dog også indberettes løbende, efterhånden som A-skatten indeholdes. De indberettede beløb vil dog først resultere i en opkrævning på Skattekontoen 20. januar.

Beløbet skal normalt svare til de 40 %, der er trukket, inden man når frem til det beløb, der er indberettet i felt 57 A-indkomst fra aldersopsparing.

Indberetningen skal ske under indkomsttype 26 A-indkomst mv. fra aldersopsparing. Det er ikke krævet, at der indberettes ansættelsesoplysninger før indberetning i dette felt. 

Ved indberetning skal lønperioden altid angives som 01.01. i året til 31.12. i året. Dispositionsdato skal være 31.12. i året. Ved afstemning, vil beløbene skulle findes under måned 12.  

Endelig afregning pr 20.01.
De indberettede beløb vil resultere i en opkrævning på Skattekontoen 20. januar. Beløbet udregnes som de samlede indberetninger i dette felt, fratrukket det foreløbige beløb, der er indberettet i felt 59 den 01.09. året før. 

Felt 59 Foreløbig A-skat af aldersopsparing 
I dette felt skal udbydere af aldersopsparing mv. årligt, senest 1. september, indberette det samlede beløb, der forventes indeholdt i A-skat af aldersopsparing, der stammer fra arbejdsgiveradministrerede ordninger. Til indberetning af felt 59 Foreløbig A-skat af aldersopsparing bruges menupunktet Foreløbig A-skat af aldersopsparing. Menupunktet vises kun, for indberetningspligtige, der er registreret for A-skat af aldersopsparing. 
Perioden er kalenderåret. Det indberettede beløb danner en opkrævning på Skattekontoen, som skal betales 01.09. Det er også muligt at indberette beløbet via fil, hvor der skal bruges record 3101.

Felt 89 Bidrag til obligatorisk social sikring i udlandet
Udgifter til obligatorisk udenlandsk social sikring kan i særlige tilfælde give bortseelsesret i A-skattegrundlaget. For forskerbeskattede skal udgiften også indberettes her, og under indkomsttype 08 (forskerordning).

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 89. 

Felt 91 Gruppelivsforsikring i pensionsindskud
Her indberetter forsikrings- og pensionsudbydere årligt værdien af gruppelivsordning efter pensionsbeskatningslovens § 56, hvor beløbet har været en ikke adskilt del af en pensionsordning, hvor arbejdsgiver har foretaget bortseelse for beløbet, i forbindelse med beregning af am-bidrag og A-skat.

Beløbene kan stamme fra indskud på

 • En arbejdsgiveradministreret aldersordning i kombination med en fradragsberettiget pensionsordning (fx ratepension og livrente).
 • En arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning.
 • En arbejdsgiveradministreret pensionsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19, udelukkende bestående af fradragsberettigede dele (fx ratepension og livrente).

Da forsikrings- eller pensionsudbyderen har afregnet am-bidrag af de indberettede beløb, behandles disse som am-bidragsfri B-indkomst på lønmodtagerens årsopgørelse. 

Beløbene skal indberettes, da de er en del af lønmodtagerens skattepligtige løn og dermed ikke bortseelsesberettigede. Beløb indberettet i dette felt er med i grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradrag.

Ved indberetning skal lønperioden altid angives som 01.01. i året til 31.12. i året. Dispositionsdato skal være 31.12. i året. Ved afstemning, vil beløbene skulle findes under måned 12.  

Er en gruppelivspræmie ikke betalt via indskud, der stammer fra løntræk - fx fra en bonus på en fradragsberettiget pensionsordning - skal gruppelivspræmien indberettes i felt 38, sammen med indtægtsart 37. Da vil beløbet ikke indgå i grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradrag på personens årsopgørelse.

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 91. 

Felt 96 Sundhedsforsikring i pensionsindskud
Her indberetter forsikrings- og pensionsudbydere årligt værdien af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, når den er en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19, eller hvor beløbet har været en ikke adskilt del af en pensionsordning, hvor arbejdsgiver har foretaget bortseelse for beløbet, i forbindelse med beregning af am-bidrag og A-skat.

Beløbene kan stamme fra indskud på

 • En arbejdsgiveradministreret aldersordning i kombination med en fradragsberettiget pensionsordning (fx ratepension og livrente).
 • En arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning.
 • En arbejdsgiveradministreret pensionsordning jf. pensionsbeskatningslovens § 19, udelukkende bestående af fradragsberettigede dele (fx ratepension og livrente).

Da forsikrings- eller pensionsudbyderen har afregnet am-bidrag af de indberettede beløb, behandles disse som am-bidragsfri B-indkomst på lønmodtagerens årsopgørelse. 

Beløbene skal indberettes, da de er en del af lønmodtagerens skattepligtige løn og dermed ikke bortseelsesberettigede. Beløb indberettet i dette felt er med i grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradrag.

Ved indberetning skal lønperioden altid angives som 01.01. i året til 31.12. i året. Dispositionsdato skal være 31.12. i året. Ved afstemning, vil beløbene skulle findes under måned 12.  

Der er ingen relevante indtægtsarter til felt 96.