Under overskriften Andre felter er i indberetningsbilledet samlet en række felter af forskellig art.

Indtægtsart
En indtægtsart er en yderlige specifikation til et andet felt. I de andre afsnit om indberetning, er der under hver feltbeskrivelse angivet hvilke indtægtsarter, der kan eller skal angives i forbindelse med en værdien til det enkelte felt.

Alle indtægtsarter er angivet i en dropdown menu.

Hvis der forekommer flere indberetningsfelter, der skal have hver sin indtægtsart, må indberetningen opsplittes i flere, da der kun kan knyttes én indtægtsart til én indberetning.

I nogle tilfælde kan det være formålstjenligt at tilknytte en kommentar til en valgt indtægtsart. En sådan kommentar skal angives i feltet Tekst vedr. indtægtsart mv.

Indtægtsart Pensioner
Indberetning af pensioner skal altid specificeres med en indtægtsart. Dem der kan komme på tale er tilgængelige i en dropdown menu og er nævnt under afsnittet Særlige pensionsfelter.

Feltnr. 68 Yderligere tekstoplysninger til bl.a. indtægtsart
Et tekstfelt, hvori du kan angive nærmere oplysninger om bl.a. en indtægtsart, der er angivet i record 6000.

Fx skal der her angives

  • ordet "AKUTJOB", når A-kasser indberetter akutjob-tilskud, udbetalt til arbejdsgivere 
  • teksten "Fri kost og logi", hvis værdien af fri kost og logi indberettes i felt 36.
  • koden "FK1", når der indberettes lovligt forsinkede efterreguleringer til FerieKonto, så der ikke beregnes renter i forbindelse med opkrævning

Oversigt - indtægtsarter

Den fulde vejledning i brugen af indtægstarter fremgår under beskrivelsen af hvert enkelt felt i indberetningsvejledningen. 

Indtægtsart 

Til feltnr. 

Indkomstbeskrivelse

0002

0038

Sygedagpenge, der er B-indkomst.

0003 Udgået

0014

Dagpenge (ved sygdom og ulykke), der er A-indkomst og Dagpengegodtgørelser for 1. til 3. ledighedsdag (udbetalt af arbejdsgiver). Feltet er udgået 31.12.2016. Erstattet af indtægtsart 0103 og 0104.

0004

0014

Éngangsbeløb - opsat pension, jf. § 15 d, stk. 4 i lov om social pension.

0005

0014

Arbejdsløshedsdagpenge.

0006

0014

Folke-, førtids- og seniorpension.

0007

0013
0014

Lønmodtagernes Garantifond.

0008

0014

Udbetalinger fra private arbejdsløshedsforsikringer.

0009

0014

Arbejdsmarkedets TillægsPension - ATP.

0010

0014

Ældrecheck

0011

0038

Biblioteksafgift

0012

0014

SP løbende udbetalinger.

0013

0014

Efterløn - løbende udbetaling

0014

0014
0038

Kursusbeløb/kørselsgodtgørelse udbetalt af arbejdsløshedskassen.

0015

0014

Strejke- og lockoutgodtgørelse.

0016

0014

Anden understøttelse fra a-kasserne.

0018

0038

Rentetilskud til statsgaranteret studielån.

0020

0014

Udbetalt pension omfattet af Pensionsbeskatningslovens §15B (opsparingsordning for sportsudøvere).

0021

0013
0014

Ikke skattepligtig indkomst til Danmark udbetalt af Danida m.fl.

0024

0014

Delpension.

0025

0014

Tjenestemandspension.

0027

0014
0069

DIS-indkomst, anden Udenrigsfart- DIS (Dansk Internationalt Skibsregister).

0028

0013
0069

DAS- Søindkomst - Uden for begrænset fart - Udenrigsfart - Indenrigsfart, rutetrafik fra havn til havn på mindst 50 sømil - Stenfiskere/sandsugere DAS (Dansk Almindelig Skibsregister)

0030

0013

A-indkomst for kommunale dagplejemødre.

0034

0013

Søindkomst, Færøerne/Grønland. Anvendes når sømanden er begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 2 og har optjent sin løn ved tjeneste om bord på et dansk skib, som sejler uden for begrænset fart. Indkomstarten anvendes når sømanden bor på Færøerne eller Grønland, og rederiet i en måned ikke har modtaget refusion efter § 10 i SØBL.

0036

0013

Ydelser efter serviceloven, hvori der kan ske lønindeholdelse. 

0037

0038

Skattepligtig gruppelivsforsikring, som ikke er betalt via bortseelsesberettiget træk i løn.
Skal bruges af fagforeninger når præmien betales af fagforeningskontingent og af pensionsudbydere, når præmien ikke betales af indskud, der stammer fra løntræk - fx via bonus på en fradragsberettiget pensionsordning.
Beløbet indgår ikke i grundlaget for beskæftigelsesfradrag.
(Præmie, der betales af indskud, der stammer fra bortseelsesberettiget træk i løn til pensionsordning, henhører under felt 0091.)

0038

0014

Anden skattepligtig ydelse - kommunalt udbetalt:

  • Jf. Serviceloven
  • Undervisningsgodtgørelse jf. Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
  • Skoleydelse jf. Lov om erhvervsgrunduddannnelse (egu)

0039

0014

Efterlevelseshjælp

0041

0014

Skattepligtig kontant- og engangshjælp (aktivlov § 25), kontantydelse og aktiveringsydelse.

0042

0014

Skattepligtig revalideringsydelse (aktivlov §52).

0044

0013

Bidragspligtig pension.

0045

0069
0070
0071

Vederlag for afløsning af pensionstilsagn.

0049

0048

Skattefri uddannelsesydelse (LL § 31 stk.3, nr.3 og 4).

0050

0036
0040

Købe- og tegningsretter til aktier samt Aktier/Anparter efter LL § 16 skal indberettes i felt 36. I de tilfælde, hvor retten ikke er værdiansat skal der indberettes et kryds i felt 40.

0051

0036

Købe- og tegningsretter LL § 28.

0056

0013
0069

Søindkomst, Færøerne/Grønland. Anvendes når sømanden er begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 2 og har optjent sin løn ved tjeneste om bord på et dansk skib, som sejler uden for begrænset fart. Indkomstarten anvendes når sømanden bor på Færøerne eller Grønland, og rederiet i en måned har modtaget refusion efter § 10 i SØBL.

0057

0014
0069

DIS-indkomst, Begrænset fart - DIS - Færge-DIS (Rutetrafik fra havn til havn på under 50 sømil).

0060

0019
0050
0051
0052

Personalegoder til direktør.

0061

0019
0036
0050
0051
0052

Personalegoder til hovedaktionær samt udloddet fri bil som udbytte.

0062

0040

Computer, anskaffet ved reduktion i bruttoløn.

0064

0014
0070
0071

Tilbagebetaling af bidrag vedr. Efterløns- og fleksydelsesbidrag (Engangsudbetaling) efter 30. juni 2007 (L154 - Lov nr 347 af 18. april 2007 - Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag)

Beløb vedr. indbetalinger inden 2002 skal indberettes i felt 70 og beløb vedr. indbetalinger fra og med 2002 skal i felt 71.

0069

0036

Corona - kompensation og andre hjælpepakker til selvstændige . Udbetalt af Erhvervsstyrelsen og andre til selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere, pga. omsætningstab mv. Gyldig pr. 1.3.2020.

0070

0036
0038

Skattepligtige offentlige tilskud.

0071

0038

Skattefrie offentlige tilskud.

0072

0014

Rettelser indsendt af SU styrelsen

0073

0039

Skattefrit soldaterlegat. 

0074

0014

Anden pension. 
Alle pensionsudbetalinger, som ikke har en anden indtægtsart (kode 68), skal indberettes med indtægtsart 0074 i samme indberetning som selve pensionsindberetningen. 

0076

0038

Værdi af naturaliepræmier.

0077

0036

Pengepræmier.

0078

0014
0038

Barselsdagpenge som A-indkomst.
Barselsdagpenge som B-indkomst, herunder kompensation efter barselsudligningsloven.

0079

0036

Indkomst ved selvstændigt erhverv. Gældende fra 2013.
Bruges fx ved domstolenes indberetning af salær til beskikkede forsvarere og regionernes indberetning af honorar til læger, psykologer, fysioterapeuter mv.

0080

0090

Indskud til aldersopsparing. Aldersopsparingsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst. Gældende fra 2013 t.o.m. 2017.

0081

0090

Indskud til kapitalpension. Kapitalpensionsudbyderes årlige indberetning af indskud, når beløbet skal til beskatning som B-indkomst. Gældende fra 2013 t.o.m 2017.

0082

0036

Vederlag for privat pasning. Dækker vederlag til privat pasningsordning for børn hvor pasningen foregår i vederlagsmodtagers eget hjem og  kommunen yder tilskud til forældrene efter dagtilbudslovens § 80. Gældende fra 2014.

0083

0014

Kommunalt flekslønstilskud udbetalt til lønmodtager.
Gældende fra 2013. 

0084

0014

Kommunalt ressourceforløbsydelse. Gældende fra 2013.

0086

0014

Fleksydelse - løbende udbetaling. Gældende fra 2013.

0087

0014

Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg - udbetales af kommunen. Gældende fra 2014. 

0088

0014

Udbytte fra medarbejderinvesteringsselskab. 

0089

0014

Udlodning og avance fra medarbejderinvesteringsselskab.

0097

0038

Skattefrie uddelinger/legater fra fonde (B-indkomst). 

0099

0038

Skattepligtige uddelinger fra skattepligtige fonde til almennyttige formål og andre formål, der giver fonden ret til fradrag for uddelingen. Gældende fra 5.10.2016.

0100

0038

Skattepligtige uddelinger fra skattepligtige fonde til ikke-almennyttige formål, der ikke giver fonden ret til fradrag for uddelingen. Kun 80 % af værdien af uddelingen beskattes hos modtager. Gældende fra 5.10.2016.

0101

0040

Købe- eller tegningsretter til aktier, skattefrie efter LL § 7 P, eller med udsat beskatningstidspunkt efter LL § 28.
Gældende fra 1. juli 2016  

0102

0013
0036

Vederlag i forbindelse med offentligt ombud og hverv.
Gældende fra 1. januar 2017

0103

0014

Sygedagpenge der er A-indkomst og udbetales af kommuner og arbejdsgivere. Gældende for perioder i 2017 og senere.

0104

0014

G-dagesgodtgørelse for ledighedsdage fra arbejdsgivere ved ledighed og arbejdsfordeling, samt kompensation fra kommunen for ikke anvist seniorjob.
Gældende for perioder i 2017 og senere.

0105

0013

Tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service - pasning af børn. Gældende for perioder fra 1.1.2017.

0106

0013

Plejevederlag efter § 120 i lov om social service - pasning af døende. Gældende for perioder fra 1.1.2017.

0107

0014

Éngangstillæg for opsat pension (udbetales af Udbetaling Danmark), jf. § 15F, stk. 3 i lov om social pension. Tæller ikke med i topskattegrundlag.
Gældende for perioder fra 1.7.2018.

0108

0048

Skattefri rejsegodtgørelse jf. Ligningslovens § 9A. Gældende for perioder fra 1.1.2018.

0109

0048

Skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) jf. Ligningslovens § 9B - Gældende for perioder fra 1.1.2018.

0110

0014

Invalidepension
Udbetaling af invalidepension indtil opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension

0111

0014

Rateforsikring ved invaliditet
Udbetaling af rateforsikring i tilfælde af forsikredes invaliditet 

0112

0014

Rateopsparing ved nedsat arbejdsevne
Udbetaling af rateopsparing i tilfælde af kontohaverens varigt nedsatte arbejdsevne, som efter reglerne i lov om social pension berettiger kontohaveren til at oppebære førtidspension

0113

0014

Ægtefælle- og samleverpension
Udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension

0114

0014

Pension udbetalt til efterladte og børnepension

0115

0014

Ekstra personligt tillæg - mediecheck. Udbetales efter § 14 e, i lov om social pension.

0127

0014
0069

Udenlandsk DIS-indkomst, jf. Sømandsbeskatningslovens § 11 a - Gyldig fra 1.1.2020.

0128

0013
0069

Udenlandsk DAS-indkomst, jf. Sømandsbeskatningslovens § 11 b - Gyldig fra 1.1.2020.

0170

0037

OP-bidrag - tillægsrefusion - Gyldig fra 1.1.2020.

0171

0037

Corona - lønkompensation.  Udbetalt af Erhvervsstyrelsen m.fl. Gyldig pr 1.3.2020.

0172

0037

Corona - faste udgifter-kompensation. Udbetalt af Erhvervsstyrelsen m.fl. Gyldig pr 1.3.2020.

0173

0037

Corona - arrangørkompensation. Udbetalt af Erhvervsstyrelsen m.fl.. Gyldig pr. 1.3.2020.

0174

0013
0014

Corona - førtidig udbetaling af feriemidler. Udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. Ansøgt før 1. 12.2020. Gyldig pr. 1.9.2020.

0175

0037

Corona - andre hjælpepakker. Gyldig pr. 1.3.2020.

0176

0013
0014

Corona - førtidig restudbetaling af feriemidler. Udbetalt af Lønmodtagernes Feriemidler/ATP. Ansøgt efter 1.3.2021. Gyldig pr 1.3.2021.