Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der forstås ved foderbeholdninger mv., og hvornår der er tale om foderbeholdninger mv. eller salgsbeholdninger.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af foderbeholdning
  • Afgrænsning over for salgsbeholdninger.

Definition

Foderbeholdninger er de mængder af egen vegetabilsk produktion, som landmanden på statustidspunktet har til hensigt at anvende som foder.

Eventuelle beholdninger af egen vegetabilsk produktion til anden anvendelse i bedriften behandles også som foderbeholdninger, eksempelvis såsæd til næste års afgrøde.

Foderbeholdninger mv. er derfor dels de beholdninger af egen avl, der er nødvendige for at holde ejendommen i behørig driftstilstand, dels de beholdninger, der er dyrket på ejendommens marker, og som skal anvendes til foder til ejendommens besætning.

Afgrænsning over for salgsbeholdninger

Når det skal vurderes, om en beholdning er en foderbeholdning mv. eller en salgsbeholdning, tages der udgangspunkt i, hvilken hensigt landmanden har med beholdningen på statustidspunktet.

Afgrænsningen er vigtig, fordi de to typer af beholdninger skattemæssigt behandles forskelligt.

På statustidspunktet skal landmanden aktivere de beholdninger, som landmanden har planlagt at sælge (salgsbeholdninger).

Skattestyrelsen har dog mulighed for at ændre landmandens vurdering og dermed indkomsten.

Sælges der efter statustidspunktet, men før næste høst, større eller mindre kornmængder end de selvangivne beholdninger, skal salgsbeholdningens størrelse fastsættes til den kornmængde, der er blevet solgt inden næste høst. Indkomstopgørelsen for det foregående år skal ændres i overensstemmelse hermed, hvis der er tale om beløb af en vis størrelse.

Problemer med afgrænsningen opstår fx i de tilfælde, hvor besætningen er solgt i løbet af indkomståret eller vil blive solgt i det følgende indkomstår, og der er foderbeholdning i behold på det tidspunkt, hvor man sælger besætningen. I sådan et tilfælde, overgår en beholdning fra en foderbeholdning, der ikke skal påvirke indkomstopgørelsen, til en salgsbeholdning, der påvirker indkomstopgørelsen.

Den omvendte situation kan opstå, hvor besætningen udvides, og en beholdning, der ellers var bestemt til salg, nu bliver brugt til den udvidede besætning. En salgsbeholdning kan på den måde overgå til en foderbeholdning.

Den samme problemstilling gælder oplagt korn, som byttes med andre foderstoffer. Se afsnit C.C.4.2.2.1.4 om oplagt korn.