Indhold

Dette afsnit handler om tilskudsordninger inden for landbrug.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Beskatningstidspunkt
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Tilskud og støttebeløb er skattepligtige, medmindre det fremgår af lovgivningen, at tilskuddet eller støttebeløbet er skattefrit, jf. SL § 4.

Eksempler

Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug mv. er skattefri, jf. § 11 i LBK nr. 37 af 4. januar 2017.

Tilskud omfattet af LL § 7 F. Se om LL § 7 F i afsnit C.H.3.2.2.4.

Beskatningstidspunkt

Efter retserhvervelsesprincippet skal erhvervsindtægter som hovedregel medtages ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til en bestemt ydelse.

Tilskuddet skal beskattes i det indkomstår, hvor afgørelsen er meddelt til modtageren af tilskuddet af den myndighed, som har beføjelse til at give en sådan meddelelse.

Afgørelsen må gerne indeholde betingelser, men betingelserne må ikke være af en sådan art, at man kan sige, at der ikke er erhvervet endelig ret til tilskuddet.

Hvis afgørelsen indeholder betingelser, som udskyder det tidspunkt, hvor modtageren af tilskuddet har erhvervet endelig ret til tilskuddet, skal tilskuddet beskattes i det indkomstår, hvor betingelserne opfyldes.

I visse tilfælde udbetales tilskuddet uden yderligere meddelelser fra den offentlige myndighed. I disse tilfælde skal tilskuddet beskattes i det indkomstår, hvor tilskuddet modtages.

Eksempler:

Tilskud til fremme af regnskabsføring i jordbrugsbedrifter efter BEK nr. 114 af 11. marts 1987, medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvor regnskabet er godkendt af Jordbrugsøkonomisk Institut eller af vedkommende samvirksomhed (landboforening), jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

Tilskud efter dagældende naturforvaltningsloven § 2 til genopretning mv. af naturområder skulle indsættes på en spærret konto i landmandens navn. Herfra skulle der efter godkendelse af amtet hæves årlige støttebeløb. Hvis landmanden ikke opfyldte de i aftalen med det offentlige fastsatte krav, skulle indeståendet på kontoen tilbagebetales til amtet. Kravet på udbetaling fra kontoen var suspensivt betinget, og tilskuddet skulle derfor først beskattes, når det blev frigivet. Se TfS 1991, 117 TSS.

Støtte efter LBK nr. 36 af 4. januar 2017, om støtte til jordbrugets strukturudvikling mv., medregnes ved indkomstopgørelsen i det år, støtten udbetales.

Grundbetalingsordningen

Der gælder en ganske særlig praksis for beskatningstidspunktet for støtte efter enkeltbetalingsordningen.

Enkeltbetalingsordningen er fra 1. januar 2015 erstattet af grundbetalingsordningen.

Der erhverves endelig ret til støtte på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom meddeles til ansøgeren. Se SKM2006.803.SR.

Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først havde fået meddelelse om afgørelsen efter den 31. december i ansøgningsåret, efter anmodning kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret.

Skatterådet lagde herved afgørende vægt på, at

  • der var tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der var forsinket af administrative årsager
  • der var tale om en periodisk ydelse, dvs. en ydelse, der udbetales år for år og
  • ydelsen klart vedrørte et bestemt kalenderår.

I tilfælde, hvor meddelelse om støtten for pågældende støtteår først modtages året efter, skal der ved indgivelse af selvangivelsen tages stilling til, om støtten ønskes tilbageført til det år, selvangivelsen vedrører. Hvis dette ønskes, sker det ved, at beløbet medtages i selvangivelsen for det år, støtten vedrører (ansøgningsåret). Se SKM2007.110.SKAT.

Hvis valget i selvangivelsen for pågældende indkomstår senere ønskes ændret, sker afgørelsen om genoptagelse efter de almindelige regler herom. Genoptagelse tillades normalt ikke i disse tilfælde.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2006.803.SR

 

Skatterådet fandt, at der blev erhvervet endelig ret til støtte efter enkeltbetalingsordningen på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom blev meddelt til ansøgeren.

Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først havde fået meddelelse om afgørelsen efter den 31. december i ansøgningsåret, efter anmodning kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret.

Skatterådet lagde herved afgørende vægt på, at der var tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der var forsinket af administrative årsager, at der var tale om en periodisk ydelse, dvs. en ydelse der udbetales år for år, og endelig at ydelsen klart vedrørte et bestemt kalenderår.

Se også SKM2007.110.SKAT

TfS 1991, 117 TSS

Tilskud efter naturforvaltningslovens § 2 til genopretning mv. af naturområder skulle indsættes på en spærret konto i landmandens navn, hvorfra der efter godkendelse af amtet blev hævet årlige støttebeløb. Hvis landmanden ikke opfyldte de i aftalen med det offentlige fastsatte krav, skulle indeståendet på kontoen tilbagebetales til amtet. Told- og Skattestyrelsen fandt, at kravet på udbetaling fra kontoen var suspensivt betinget, og at tilskuddet derfor først skulle beskattes, når det blev frigivet.