Indhold

Dette afsnit handler om, at debitor i visse tilfælde ikke har fradrag for renteudgifter af gæld, der optages mod sikkerhed i livsforsikringspolicer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Renter af lån, der optages mod sikkerhed i livsforsikringspolicer, tegnet efter den 30. november 1939, kan kun fradrages for den del af lånet, der overstiger forsikringens tilbagekøbsværdi. Se LL § 18, stk. 1.

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis præmiebetalingen strækker sig over mindst 10 år, og tilbagekøbsværdien ikke er vilkårligt forøget ved ekstraordinære præmieindbetalinger. Se LL § 18, stk. 2.

Reglen gælder også tilfælde, hvor lånet optages hos andre end det forsikringsselskab, der har udstedt policen. Se TfS 1993, 348 LSR.

Eksempler

Eksempel 1 - præmiebetalingen strækker sig over mindre end 10 år men forlænges

Hvis der på intet tidspunkt har været betalt præmie på forsikringen i mindst 10 år, kan renterne af lånet ikke fradrages. Se TfS 1997, 223 ØLR.

Eksempel 2 - lån optages hos andre end det forsikringsselskab, som har udstedt policen

Begrænsninger i rentefradragsretten for policelån efter LL § 18, gælder ikke kun i tilfælde, hvor lånet optages i det forsikringsselskab, der har udstedt policen. Selv om det måtte fremgå af forsikringsaftalen, at forsikringen ikke kan tilbagekøbes eller belånes, vil der, når der er betalt et kapitalindskud fra forsikringstidens begyndelse i relation til § 18, kunne fastsættes en tilbagekøbsværdi allerede fra dette tidspunkt. TfS 1985, 190 SD (Statsskattedirektoratet).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999, 123 ØLR

A optog i 1984 et lån på 21,29 mio. kr. i en bank. Et forsikringsselskab stillede sikkerhed for lånet ved selvskyldnerkaution, og som sikkerhed for selvskyldnerkautionen fik forsikringsselskabet håndpant i 3 livsforsikringer, nominelt 20 mio. kr., som A tegnede i januar 1985, og supplerende sikkerhed i værdipapirer nominel 3 mio. kr. Til indfrielse af lånet optog A i 1985 et nyt lån, der senere blev omlagt til et andet lån og forlænget flere gange og endeligt indfriet i 1989. Håndpantsætningen af livsforsikringspolicerne blev ophævet i 1989. Landsretten lagde til grund, at livsforsikringspolicernes tilbagekøbsværdi ved udgangen af årene 1986, 1987 og 1988 var større end lånesummen, og at lånet optaget i 1984 blev brugt til investering i livsforsikringspolicer. Der var ikke fradrag for renterne af lånet, jf. LL § 18.

 

TfS 1997, 223 ØLR

A havde selvangivet renteudgifter af et veksellån på 1,6 mio. kr. i en bank. Et forsikringsselskab stillede garanti over for banken på 1,6 mio. kr., og som sikkerhed for garantien stillede A bl.a. en i forsikringsselskabet tegnet livsforsikring. Livsforsikringen var oprindeligt tegnet for 6 år, men blev senere forlænget med 4 år. Landsretten fandt, at der ikke var fradrag for renter af lånet. Om livsforsikringens løbetid blev der lagt vægt på den oprindelige aftale om en løbetid på 6 år. Ved den efterfølgende aftale om forlængelse var restløbetiden 8 år, så der havde ikke på noget tidspunkt været en pligt til at betale præmie i 10 år.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1993, 348 LSR

A optog et veksellån i en bank med garantistillelse fra et forsikringsselskab, som fik sikkerhed i en af skatteyderen tegnet livsforsikringspolice. Der blev desuden stillet supplerende sikkerhed ved et ejerpantebrev i A's ejendom. Lånet og livsforsikringen var beløbs- og tidsmæssigt sammenfaldende, og Landsskatteretten fandt, at renter ikke kunne fradrages.

 

LSRM 1981.91

A havde i 1968 tegnet tre annuitetsforsikringer, hvoraf de to havde en løbetid på 15 år, mens det tredje havde en løbetid på 34 år. I 1970 havde A tegnet yderligere to annuitetsforsikringer med en løbetid på 15 år.

Med sikkerhed i ovennævnte lån havde A optaget lån i det forsikringsselskab, hvori forsikringerne var tegnet. Præmiebetalingen for alle 5 forsikringer ophørte i december 1971 og forsikringerne blev tilbagekøbt i juli 1973.

Landsskatteretten fandt, at det fremgår af bemærkningerne til den anførte lovbestemmelse, nu LL § 18, stk. 2, at bestemmelsen kun tilsigter at udelukke rentefradrag vedrørende policelån ved tegning af livsforsikringer med betydelige præmieindskud en gang for alle eller over en kort årrække, og da den aftalte præmiebetaling for alle 5 forsikringer oversteg 10 år, kunne Landsskatteretten tiltræde, at bestemmelsen ikke fandt anvendelse på det optagne lån.