Indhold

Dette afsnit handler om nogle renteudgifter, som debitor ikke kan fradrage.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Følgende renter kan ikke fradrages:

 • Renter vedrørende skatter og told- og forbrugsafgifter, herunder procenttillæg. Det gælder også skatter pålignet dødsboer. Se LL § 17 A, stk. 1.
 • Renter af lån, der er ydet efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter for visse parcel- og rækkehuse og lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Se LL § 17 A, stk. 2. Ved lov nr. 278 af 17. april 2018 er stk. 2 ændret. Loven trådte i kraft den 1. juli 2018. Herefter er det renter af lån, der er ydet efter lov om lån til betaling af grundskyld mv.
 • Renter af lån ydet efter § 33 i lov om forurenet jord. Se LL § 17 A, stk. 2.
 • Renter af boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte. Se LL § 17 A, stk. 3.
 • Renter af boligydelseslån efter lov om boligydelse til pensionister. Se LL § 17 A, stk. 3.
 • Renter som følge af for sen betaling af told- og skatteforvaltningens udlæg for honorar til revisor efter SKL § 79. Se LL § 17 A, stk. 4.
 • Renter af for sen betaling af told- og skatteforvaltningens udlæg for honorar til revisor efter OPKL § 5 e. Se LL § 17 A, stk. 4.
 • Renter af fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndighederne. Se INDOG § 5 b, der ved lov nr. 1575 af 27. december 2019 er vedtaget med virkning pr. 1. januar 2020. I ændringslovens § 3, stk. 3, bestemmes, at § 5 b også finder anvendelse på renter, der er påløbet forud for ikrafttrædelsen den 1. januar 2020, når fradragsretten som følge af LL § 5, stk. 8 1. pkt., ikke var indtrådt på denne dato.

Følgende renter kan fradrages:

 • Renter ved henstand efter BAL § 36. Se LL § 17 A, stk. 1.
 • Renter efter EBL § 12. Se LL § 17 A, stk. 1.
 • Renter vedrørende betaling for ydelser som vand, gas, el og lignende. Se cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 8.10.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1999, 43 ØLR

A havde i 1991 anmodet om henstand med betaling af restskatter. Anmodningen blev imødekommet, betinget af forrentning med 1 pct. pr. måned og med bemærkning, at der ikke var fradragsret for renterne. A søgte på ny henstand i 1992, og dette blev bevilget. Han betalte i alt morarenter med 463.333 kr. og skyldte yderligere renter 51.047 kr. A påstod tilbagebetaling af renterne, men fik ikke medhold. Landsretten fandt, at der for renter påløbet før henstanden var hjemmel i KSL § 63, stk.1, til opkrævning af renterne, ligesom almindelige aftaleretlige grundsætninger gav grundlag for rentekrav. Der var ikke fradrag for morarenterne ifølge LL § 17 A.

 

Skattedepartementet

Skd 1982, 72

Departementet fandt, at renter af en af den norske stat beregnet arveafgift, der var ydet henstand med, kunne fradrages.