åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper i fondsbeskatningsloven. Beskrivelsen omfatter grundprincipperne for beskatning af fonde, foreninger og de særlige regler, der gælder for arbejdsmarkedssammenslutninger. 

Afsnittet handler om:

  • Fonde
  • Foreninger, der ikke er arbejdsmarkedssammenslutninger
  • Arbejdsmarkedssammenslutninger
  • Underskud i erhvervsmæssig indkomst henholdsvis anden indkomst
  • Skatteprocent

Fonde

Den skattepligtige indkomst for fonde og fonde med ledelsens sæde her i landet opgøres efter samme principper som gælder for aktieselskaber mv. Se FBL § 3, stk. 1.

Fondsbeskatningsloven indeholder derudover en række særregler, som reelt indebærer, at de fleste fonde ikke kommer til at betale skat.

Fondene er fuldt skattepligtige af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Desuden er fondene skattepligtige af anden indkomst i det omfang, den overstiger 25.000 kr. (bundfradrag). Se FBL § 2, stk. 2.

Fondene kan fradrage beløb til almennyttige og almenvelgørende uddelinger og hensættelser i den skattepligtige indkomst. Se FBL § 4, stk. 1 og stk. 3.

Fondes adgang til at fradrage beløb til vedtægtsbestemte uddelinger efter den tidligere FBL § 4, stk. 2, er blevet ophævet ved lov nr. 473 af 17. maj 2017. Loven har virkning for uddelinger, hvor fonden bliver retligt forpligtet til at foretage uddelingen 5. oktober 2016 eller senere. Loven har også virkning i det tilfælde, hvor en uddeling til vedtægtsbestemte formål strækker sig over flere indkomstår, og raterne forfalder efter 5. oktober 2016, hvis fonden har valgt dette fradragstidspunkt for sådanne uddelinger.

Fonden vil dog kunne tage fradrag for uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, i det indkomstår, hvori 5. oktober 2016 indgår, i det omfang indkomstårets samlede uddelinger ikke overstiger de i indkomståret 2014 foretagne uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

 

Desuden har fonde fradrag for et konsolideringsfradrag, der udgør 4 pct. af de almennyttige uddelinger. Dette fradrag gives uden hensyn til en eventuel regnskabsmæssig konsolidering. Se FBL § 5, stk. 1.

Bemærk

Fradrag for uddelinger og konsolideringsfradrag samt hensættelser til almennyttige og -velgørende uddelinger kan kun fradrages i positiv indkomst. For så vidt angår uddelinger og hensættelser til almennyttige og almenvelgørende formål medfører dette, at et eventuelt underskud som fremkommer herved, ikke kan fremføres til modregning i de følgende års skattepligtige indkomst.

Se også

Se også afsnit C.D.9.4 - C.D.9.9 om fondes indkomstopgørelse.

Foreninger, der ikke er arbejdsmarkedssammenslutninger

Den skattepligtige indkomst for foreninger opgøres efter samme principper, som gælder for aktieselskaber mv. Se FBL § 3, stk. 1.

Fondsbeskatningsloven indeholder derudover en række særregler, som giver fradrag for en række uddelinger mv., der medfører en reduktion af den skattepligtige indkomst.

Foreningerne er fuldt skattepligtige af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Desuden er foreningerne skattepligtige af anden indkomst i det omfang, den overstiger 200.000 kr. (bundfradrag). Se FBL § 2, stk. 2.

Foreningerne kan også fradrage beløb til almennyttige og almenvelgørende uddelinger i den skattepligtige indkomst.

Foreningers adgang til at fradrage beløb til vedtægtsbestemte uddelinger efter den tidligere FBL § 4, stk. 2, er blevet ophævet ved lov nr. 473 af 17. maj 2017. Loven har virkning for uddelinger, hvor foreningen bliver retligt forpligtet til at foretage uddelingen 5. oktober 2016 eller senere. Loven har også virkning i det tilfælde, hvor en uddeling til vedtægtsbestemte formål strækker sig over flere indkomstår, og raterne forfalder efter 5. oktober 2016, hvis foreningen har valgt dette fradragstidspunkt for sådanne uddelinger.

Foreningen vil dog kunne tage fradrag for uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, i det indkomstår, hvori 5. oktober 2016 indgår, i det omfang indkomstårets samlede uddelinger ikke overstiger de i indkomståret 2014 foretagne uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

 

Desuden har foreningerne fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget udgør en procentdel af foreningens formue ved indkomstårets begyndelse. Fradragsprocenten kan variere fra år til år. Se FBL § 5, stk. 3.

Dette fradrag gives uden hensyn til en eventuel regnskabsmæssig konsolidering. Se afsnit C.D.9.11.3 om fradrag for uddelinger, hensættelser og konsolideringsfradrag.

Se også

Se også afsnit C.D.9.11 om andre foreningers indkomstopgørelse.

Arbejdsmarkedssammenslutninger

Arbejdsmarkedssammenslutninger er kun skattepligtige af visse indkomster. Se FBL § 8.

Skattepligten omfatter indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Herudover er foreningerne skattepligtige af renteindtægter og udbytteindtægter omfattet af LL § 16 A og § 16 B.

Desuden er arbejdsmarkedssammenslutningerne skattepligtige af indkomst ifølge ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstbeskatningsloven samt visse avancebeskatningsregler i afskrivningsloven.

Arbejdsmarkedssammenslutningerne er fuldt skattepligtige af erhvervsmæssig indkomst, men er kun skattepligtige af anden indkomst i det omfang, indkomsten overstiger 200.000 kr. (bundfradrag). Se FBL § 8, stk. 3.

I den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der vedrører de skattepligtige indtægter.

Disse foreninger har fradrag for uddelinger til almennyttige og -velgørende formål og kan desuden foretage henlæggelser til sådanne formål. Se FBL § 9.

Se også

Se også afsnit C.D.9.9 om arbejdsmarkedssammenslutningers indkomstopgørelse.

Underskud i erhvervsmæssig indkomst henholdsvis anden indkomst

Indkomstopgørelsen foretages under ét. Det medfører eksempelvis, at negativ erhvervsmæssig indkomst fragår i en eventuel anden positiv skattepligtig indkomst, der resterer efter bundfradrag. Hvis anden indkomst er negativ, kan dette modregnes i positiv erhvervsmæssig indkomst.

Skatteprocent

Indkomstskatten udgør 23,5 pct. af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og frem. Se SEL § 17, stk. 1.