Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af gaver til familiefonde. Gaverne kan enten indgå i kapitalen eller anvendes til uddelinger.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Gaver, der tilfalder grundkapitalen
  • Gaver til uddeling
  • Fonde med blandede formål
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Ved familiefonde mv.  forstås fonde mv., i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden mv. eller fortrinsret til at besætte bestemte stillinger mv., dog ikke hvervet som medlem af bestyrelsen. Se FL § 7 og EFL § 28.

Gaver, der tilfalder grundkapitalen

Familiefonde mv. er skattepligtige af gaver, hvorved fondens grundkapital udvides. Se FBL § 3, stk. 6, 2. pkt.

Gaver, som tilfalder grundkapitalen i forbindelse med stiftelse af en familiefond mv., pålægges en afgift på 20 pct. af gavens værdi. Se FBL § 3, stk. 6, 3. pkt. Afgiftspligtige gaver er ikke skattepligtige.

Der er ikke hjemmel i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, til beskatning ved uddeling/overførsel af midler fra den bundne til den frie kapital i fondens levetid, hverken i forbindelse med overførsel til dækning af underskud, til senere uddeling eller ved faktisk uddeling af de overførte (frie) midler. Dette er i overensstemmelse med praksis på området.

Før fondsbeskatningslovens ikrafttræden den 1. januar 1987 var gaver til familiefonde skattefri for fonden. Skattefriheden for gaver, som tilfaldt grundkapitalen ved stiftelsen, var ikke betinget, og fondsbeskatningsloven indeholder ikke overgangsbestemmelser, som hjemler beskatning af uddeling af grundkapital (gaver) i familiefonde stiftet forud for lovens ikrafttræden. Der er derfor ikke er hjemmel i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6, til beskatning ved uddeling af midler fra grundkapitalen ved ophør af en familiefond, som er stiftet før den 1, januar 1987.

Gaver til uddeling

Familiefonde mv. er skattepligtige af gaver, som anvendes til uddeling. Dette omfatter også situationer, hvor det er bestemt i vedtægten, at kapitalen i løbet af et nærmere bestemt tidsrum skal anvendes til uddeling. Er der tale om en gave, som helt eller delvist senere skal uddeles, betales der således almindelig indkomstskat af den del af gaven, som anvendes til uddeling. Se FBL § 3, stk. 6.

Fonde med blandede formål

Fonde, der både varetager familiemæssige formål og andre formål, behandles skattemæssigt som familiefonde. Opnår en blandet ikke-erhvervsdrivende familiefond fondsmyndighedens tilladelse til at foretage en opdeling af fondens bundne kapital i adskilte afdelinger, så de familiemæssige formål adskilles fra de øvrige formål, er fonden dog ikke skattepligtig af gaver, som tilfalder grundkapitalen i den ikke-familiemæssige afdeling.

For at afdelinger kan anerkendes som adskilte, skal der for den enkelte afdeling føres særskilt regnskab med oplysning om bunden og disponibel kapital samt oplysning om indtægter, udgifter og gaver.

Erhvervsstyrelsen har som fondsmyndighed for fonde omfattet af erhvervsfondsloven oplyst, at grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond ikke kan opdeles i forskellige afdelinger.

Civilstyrelsen har ligeledes oplyst, at styrelsen ikke anerkender oprettelsen af en ny selvstændig afdeling med opdeling af kapital mv. Begrundelsen er, at dette skaber uklarhed og administrativt besvær ved adskillelsen af fondenes kapitaler i flere depoter mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.78.SR

Skatterådet bekræftede, at en påtænkt nedsættelse af Fonden A's grundkapital med 1,5 mio. kr. til dækning af underskud i fonden ikke ville medføre skattepligt for fonden. Endvidere ville en påtænkt nedsættelse af Fonden A's grundkapital med 10 mio. kr. med henblik på efterfølgende uddeling heraf ikke medføre skattepligt for fonden. Til slut ville en uddeling af Fonden A's frigjorte midler hidrørende fra en påtænkt nedsættelse af grundkapitalen med 10 mio. kr. ikke medføre skattepligt for fonden.  

SKM2008.916.SR

Civilstyrelsen har i forbindelse med sagen oplyst, at den var indstillet på at godkende en ordning, hvor det årlige afkast opdeles, så forskellige brøkdele henførtes til forskellige formål.

Skatterådet kunne således i den konkrete sag bekræfte, at en gave til en familiefonds grundkapital, hvor gaven er betinget af en vedtægtsændring, hvorefter at kapitalen og afkastet heraf skulle anvendes til almennyttige formål, ville være skattefri.

SKM2007.527.SR

Skatterådet bekræftede, at en gave fra fondsstifteren, som ville blive tillagt fondens grundkapital i en nyoprettet særskilt afdeling, der ikke skulle varetage familiemæssige formål, ikke ville have skattemæssige konsekvenser for fonden og ikke ville udløse skat eller kompenserende afgift efter FBL § 3.