Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i hovedafsnit for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit A.D. er en del af Skattestyrelsens juridiske vejledning og omhandler de opgaver, som Skattestyrelsen varetager i forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter.

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.
 • I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.
 • Afsnit G.A. Inddrivelse.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.D. omhandler Skattestyrelsens opgaver som opkrævningsmyndighed:

 • Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed (A.D.1)
 • Snitflader mellem opkrævning og inddrivelse (A.D.2)
 • Stamdata - stiftelse, forfald og sidste rettidige betalingsdato (A.D.3)
 • Hæftelse (A.D.4)
 • Særlige hæftelsesregler (A.D.5)
 • Nulstilling og erstatningsansvar (A.D.6)
 • Betaling og dækningsrækkefølge (A.D.7)
 • Renter og gebyr ved forsinket eller manglende betaling (A.D.8)
 • Forebyggende restance (A.D.9)
 • Afdragsordning og henstand (A.D.10)
 • Eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 (A.D.11)
 • Transport af fordringer (A.D.12)
 • Modregning (A.D.13)
 • Arrest (A.D.14)
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud. (A.D.15)
 • Beslaglæggelser (A.D.16)
 • Inddragelse af nummerplader (A.D.17)
 • Tvangsopløsning (A.D.18)
 • Bobehandling (A.D.19)
 • Erstatningssager (A.D.20)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020 , Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
 • Lov nr. 122 af 30-01-2021 om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.
 • Lov nr. 204 af 13-02-2021 om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).
 • Lov nr. 248 af 23-02-2021 om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
 • Lov nr. 779 af 04-05-2021 om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19.

Lovforslagene indeholder tilsammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020-2021 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, lønsumsafgift samt registreringsafgift af motorkøretøjer samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan således i perioden til og med den 30. november 2020 højest have 10 mio kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, der ophæves senest i maj 2021, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona. 

Vejledningen er opdateret med følgende love mv.:

 • Lov nr. 789 af 4. maj 2021 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol). Se afsnit A.D.9.3.1
 • Lov nr .1239 af 11/06/2021 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvaltningsloven og dødsboskatteloven. Se afsnit A.D.2.2.

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere. 

SKM-nr.

Afsnit

SKM2021.304.ØLR

A.D.5.2.2.og

A.D.8.4.1 

SKM2021.286.LSR

A.D.6

SKM2021.262.LSR

A.D.11

SKM2021.143.LSR

A.D.11

SKM2021.108.BR

A.D.6

SkM2021.81.LSR

A.D.13.3.2

SKM2021.45.BR

A.D.6

SKM2021.40.ØLR

A.D.5.2.2.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets ombudsmand 

FOB-nr.

Afsnit

Oversigt over øvrige ændringer

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D Opkrævning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.