Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af fradrag
  • Ændringer af indbetalinger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse af fradrag

Hvis pensionsopspareren har aftalt med pensionsudbyderen, at en indbetalingsperiode skal være på mindre end 10 år, er der ligesom for engangsindskud ikke fuldt fradrag for årets indbetaling.

Hvis præmie- og bidragsperioden for en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, er mindre end 10 år, bliver fradragsretten for det præmie- eller bidragsbeløb, der i alt skal betales, fordelt med lige store beløb over en periode på 10 år. Der kan i år 1 dog ikke fratrækkes mere end dette års forfaldne præmie. Det er eksempelvis aktuelt, hvis der er tale om præmier, der forfalder månedligt, kvartårligt eller halvårligt, hvor første præmie forfalder et stykke tid inde i år 1.

Det årlige fradrag udgør 1/10 af pensionsopsparerens samlede præmier eller bidrag (hvor præmie- eller bidragsperioden er mindre end 10 år) og engangsindskud til private pensionsordninger med løbende ydelser, bortset fra ophørende alderspension. Se PBL § 18, stk. 3-4.

Bliver hele ordningen afgiftspligtig efter reglerne i PBL §§ 29-31, fx fordi ordningen bliver ophævet i utide eller belånt, bortfalder fradragsretten for de resterende tiendedele (fradragsfordelingsbeløb). Til gengæld bliver det afgiftspligtige beløb nedsat med det resterende fradragsfordelingsbeløb. Se PBL § 35, stk. 1. Se også eksemplet i afsnit C.A.10.2.1.3.3 om fradragsfordeling af engangsindskud.

Reglen om fradragsfordeling gælder ikke indbetalingsaftaler på mindre end 10 år, hvis indbetalingsaftalen er en forlængelse af en oprindelig indbetalingsaftale på 10 år. En pensionsopsparer kan altså ved udløbet af en oprindeligt aftalt 10-års periode eksempelvis forlænge perioden med 5 år uden fradragsfordeling, hvis vilkårene er de samme som for den oprindelige aftale.

Hvis det samlede 1/10-fradrag er et mindre beløb end et grundbeløb på 46.000 kr. (2022: 54.500 kr.), kan pensionsopspareren vælge at foretage opfyldningsfradrag. Om opfyldningsfradraget se afsnit C.A.10.2.1.3.3.
Årets fradrag kan ikke overstige et beløb, der svarer til de forfaldne præmier eller bidrag og indskud, som ikke tidligere er fratrukket. Se PBL § 18, stk. 5.

Valget af opfyldningsbeløb er bindende i fradragsperioden, så længe de samlede indskuds-, præmie- og bidragsbeløb er uforandrede. Se § 11 i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012.

Eksempel

En pensionsopsparer tegner en pensionsaftale med en 8-årig præmiebetalingsperiode og en årlig præmie på 10.000 kr., i alt 80.000 kr. Pensionsopspareren kan i hvert af årene inden for 10 års perioden fratrække 1/10 af 80.000 kr.

Da 1/10-fradraget er under 46.000 kr. (2010-niveau) , kan opspareren vælge et opfyldningsfradrag, men opfyldningsfradraget kan i dette eksempel højst udgøre 2.000 kr., fordi der kun forfalder en præmie på 10.000 kr. om året.

Udnytter opspareren opfyldningsfradraget fuldt ud, bliver fradragsperioden forkortet til 8 år:

1/10 fra-
drag, kr.

Opfyldnings-
fradrag, kr.

Samlet
fradrag, kr.

År 1

8.000

2.000

10.000

År 2

8.000

2.000

10.000

År 3

8.000

2.000

10.000

År 4

8.000

2.000

10.000

År 5

8.000

2.000

10.000

År 6

8.000

2.000

10.000

År 7

8.000

2.000

10.000

År 8

8.000

2.000

10.000

I alt

64.000

16.000

80.000

Bemærk

Efter reglerne om det almindelige opfyldningsfradrag og opfyldningsfradraget for selvstændigt erhvervsdrivende kan pensionsopspareren efter omstændighederne fratrække mere end 1/10. Årets fradrag kan dog ikke overstige et beløb, der svarer til de forfaldne præmier eller bidrag og indskud, som ikke tidligere er fratrukket. Se afsnit C.A.10.2.1.3.3 om det almindelige opfyldningsfradrag samt det særlige opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende.

Ændringer af indbetalinger

Hvis der sker en forhøjelse af præmierne (bidraget) til en ordning med en indbetalingsperiode på mindre end 10 år, bliver fradraget for forhøjelsen fordelt på tilsvarende måde over en periode på 10 år. Det samme gælder et engangsindskud i perioden.

Eksempel

En pensionsopsparer tegner en pensionsaftale med en 8-årig præmiebetalingsperiode og en årlig præmie på 10.000 kr., i alt 80.000 kr. Pensionsopspareren kan i hvert af årene inden for 10 års perioden fratrække 1/10 af 80.000 kr.

Hvis pensionsopspareren tegner en ny pensionsordning i år 3 med et engangsindskud på 200.000 kr., bliver 1/10-fradraget for denne ordning 20.000 kr. Det samlede 1/10-fradrag for ordning 1 og 2 udgør 28.000 kr. Da dette beløb er under 46.000 kr. (2010-niveau), og da pensionsopspareren kun har kunnet udnytte et opfyldningsfradrag på 2.000 kr. til ordning 1, kan han eller hun i forbindelse med oprettelsen af ordning 2 forøge opfyldningsfradraget til forskellen mellem 46.000 kr. (2010-niveau) og 1/10-fradraget., dvs. til 18.000 kr. Gør opspareren det, bliver afskrivningen følgende, idet opfyldningsfradraget fragår i det ældste indskud først:

1/10 fradrag, kr.

Opfyldnings-
fradrag, kr.

Afskrivning,

indskud 1, kr.

Afskrivning, indskud 2, kr.

Samlet fradrag, kr.

År 1

8.000

2.000

10.000

10.000

År 2

8.000

2.000

10.000

10.000

År 3

28.000

18.000

10.000 1)

36.000

46.000

År 4

28.000

18.000

10.000

36.000

46.000

År 5

28.000

18.000

10.000

36.000

46.000

År 6

28.000

18.000

10.000

36.000

46.000

År 7

28.000

18.000

10.000

36.000

46.000

År 8

28.000

2.000

10.000

20.000 (restbeløb)

30.000

184.000

96.000

80.000

200.000

280.000


1) Der sker alene opfyldning med 2.000 kr. på indskud 1, fordi årets fradrag ikke kan overstige de forfaldne præmier eller bidrag og indskud, som ikke tidligere er fratrukket. Resten af opfyldningen sker på indskud 2.

Fradragsfordelingsreglen gælder ikke ordninger, hvor den oprindelige indbetalingsperiode er på 10 år eller derover. Sådanne ordninger bliver altså ikke berørt af fordelingsreglerne på oprettelsestidspunktet, men sker der en forhøjelse af præmien eller bidraget på et tidspunkt, hvor den resterende betalingsperiode er under 10 år, skal fradragsretten for forhøjelsen altså fordeles.

Eksempel

En pensionsopsparer indgår en pensionsaftale med en præmiebetalingsperiode på 10 år og en årlig præmie på 100.000 kr. Pensionsopspareren kan i hvert af årene inden for 10 års perioden fratrække 100.000 kr.

Hvis pensionsopspareren aftaler at forhøje den årlige præmie i år 8, 9 og 10, skal forhøjelsen fradragsfordeles over 10 år. 1/10-fradraget udgør 24.000 kr., idet den samlede forhøjelse beløber sig til 240.000 kr. Pensionsopspareren kan vælge at fylde op til 46.000 kr. (2010-niveau). Gør opspareren det, bliver afskrivningen følgende:

Fradrag, oprindelig aftale, kr.

1/10-fradrag, forhøjelse

Opfyldning, forhøjelsen

Afskrivning, forhøjelse

Samlet fradrag, kr.

År 1

100.000

100.000

År 2

100.000

100.000

År 3

100.000

100.000

År 4

100.000

100.000

År 5

100.000

100.000

År 6

100.000

100.000

År 7

100.000

100.000

År 8

100.000

24.000

22.000

46.000

146.000

År 9

100.000

24.000

22.000

46.000

146.000

År 10

100.000

24.000

22.000

46.000

146.000

År 11

24.000

22.000

46.000

46.000

År 12

24.000

22.000

46.000

46.000

År 13

10.000 (restbeløb)

10.000

I alt

1.000.000

130.000

110.000

240.000

1.240.000


Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan der i stedet for forhøjelse være tale om en forudbetaling af allerede aftalte præmier og bidrag.

En pensionsopsparer havde i 1994 indgået en tillægsaftale (til en indbetalingsaftale fra 1993) om indbetaling af bidrag på kr. 30.000 i 10 år. Bidragene for de 2 sidste år ønskede skatteyderen at afløse med en éngangsindbetaling på kr. 60.000. Fremskyndelsen af indbetalingen blev hverken anset for ophør af indbetalingsaftalen eller forhøjelse af indbetalingerne til den eksisterende ordning. Det indbetalte restbeløb kunne herefter fradrages over de resterende 2 år, svarende til den oprindelige aftale. Se SKM2001.329.LR.

I en landsskatteretssag blev en indbetalingsaftale anset for at være overholdt, fordi de foretagne indbetalinger blev godkendt som forudbetalinger. Forudbetalingerne blev foretaget få år efter, at ordningen var oprettet og med beløb, der ikke var identiske med de aftalte årlige indbetalinger. Landsskatteretten lagde i sin afgørelse vægt på, at pensionsopspareren inden forudbetalingerne havde en klar aftale med banken om, at der forelå en forudbetaling. Se SKM2006.567.LSR.

Bemærk

De to nævnte afgørelser vedrørte ratepensioner med indbetalingsaftaler over 10 år. Fradragsfordelingsreglerne gælder ikke for ratepensioner og ophørende alderspension fra og med indkomståret 2010. Princippet om fradrag for forudbetalinger, der bliver behandlet i afgørelserne, er dog fortsat gældende for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

Forsikringsselskaber mv. skal i forbindelse med forhøjelser give policen mv. påtegning om, at forhøjelsen er omfattet af fradragsfordelingsreglerne samt indberette det til Skattestyrelsen. Se § 13 i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 om beskatningen af pensionsordninger mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.567.LSR

En indbetalingsaftale blev anset for at være overholdt, fordi de foretagne indbetalinger blev godkendt som forudbetalinger. Forudbetalingerne blev foretaget få år efter, at ordningen var oprettet og med beløb, der ikke var identiske med de aftalte årlige indbetalinger. Landsskatteretten lagde i sin afgørelse vægt på, at pensionsopspareren inden forudbetalingerne havde en klar aftale med banken om, at der forelå en forudbetaling.

Ligningsrådet

SKM2004.89.LR

Et pensionsselskab ønskede at ændre beregningsgrundlaget for ydelserne, så størrelsen af pensionsopsparerens livrente skulle opgøres årligt efter hver indbetaling. Pensionsopspareren skulle indbetale det samme beløb hvert år i 10 år. Ordningen blev skattemæssigt anset for én samlet ordning. Der skulle derfor ikke ske fradragsfordeling.

SKM2001.329.LR

En pensionsopsparer havde i 1994 indgået en tillægsaftale (til en indbetalingsaftale fra 1993) om indbetaling af bidrag på 30.000 kr. i 10 år. Bidragene for de to sidste år ønskede skatteyderen at afløse med en éngangsindbetaling på kr. 60.000 kr.. Fremskyndelsen af indbetalingen blev hverken anset for ophør af indbetalingsaftalen eller forhøjelse af indbetalingerne til den eksisterende ordning. Det indbetalte restbeløb kunne herefter fratrækkes over de resterende to år svarende til den oprindelige aftale.

Tidspunktet for udbetaling af rater fra ordningen kunne ikke fremrykkes til et tidspunkt, der lå før den oprindelige aftale.