Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for den skattemæssige behandling af udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger ved dødsfald.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Garanterede ydelser
  • Udbetalinger fra ægtefælle- eller samleverpension
  • Udbetalinger fra børnepension.

Resumé

Udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger ved dødsfald kan ske i form af ægtefælle- eller samleverpension og børnepension samt fra forsikringer, hvis ydelser i alle tilfælde udbetales i en vis periode uanset pensionsopsparerens død (garanterede ydelser).

Udbetalingerne medregnes som udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. De skattepligtige udbetalinger skal medregnes i den personlige indkomst.

Garanterede ydelser

Løbende ydelser fra forsikringer omfattet af PBL § 5, dvs. pensioner, hvis ydelser i alle tilfælde udbetales i en vis periode uanset pensionsopsparerens død (garanterede ydelser), er indkomstskattepligtige, men kun hvis de udbetales til

  • pensionsopspareren selv før opsparerens død
  • pensionsopsparerens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever i kraft af en begunstigelsesbestemmelse
  • pensionsopsparerens ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlevers livsarvinger under 24 år i kraft af en begunstigelsesbestemmelse
  • pensionsopsparerens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år i kraft af en begunstigelsesbestemmelse.

Se PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 2. pkt.

De udbetalte ydelser skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst som personlig indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Den del af udbetalingerne, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er skattefri. Det skattefri beløb opgøres kr. til kr.
Hvis der i stedet er tale om afgiftspligtige udbetalinger, jf. nedenfor, er der under samme betingelser afgiftsfrihed efter PBL § 30, stk. 1.

Se afsnit C.A.10.2.1.4.1 om skattefrihed af udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede.

Ved udbetaling til begunstigede som nævnt ovenfor, vil de pågældende - afhængigt af den konkrete pensionsaftale - kunne konvertere den garanterede ydelse til en eller flere engangsudbetalinger. Konverteringsmuligheden gælder også ved konvertering, efter at en eller flere garanterede ydelser er blevet udbetalt. Engangsudbetalingerne er ikke indkomstskattepligtige men afgiftspligtige med 40 pct. af det udbetalte beløb. Se PBL § 29, stk. 1.

Hvis retten til udbetalingerne tilfalder andre end de personer, som er nævnt ovenfor, fx hvis ydelserne udbetales til de pågældende, fordi der ikke har været indsat begunstigede (er der i forsikringsaftalen ikke specifikt anført "ingen begunstigede", sker der udbetaling til nærmeste pårørende), eller fordi retten til ydelserne tilfalder børn over 24 år, er ydelserne ikke indkomstskattepligtige.
Der betales i stedet en afgift på 40 pct. af det beløb, som på tidspunktet for rettens erhvervelse kunne være udbetalt til den pågældende ved ordningens ophævelse, eventuelt af den tilbagekøbsværdi, som pensionsinstituttet har opgjort. Se PBL § 29, stk. 2.

Herefter er forsikringen ikke længere omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Afkastet  skal derimod medregnes i den skattepligtige indkomst for de personer, som har ret til ydelserne. Afkastet  skal medregnes i kapitalindkomsten efter PBL § 53.

Udbetalinger fra ægtefælle- eller samleverpension

Løbende udbetalinger fra en ægtefælle- eller samleverpension medregnes som udgangspunkt i modtagerens skattepligtige indkomst. Se PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. De skattepligtige udbetalinger skal medregnes i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Afhængigt af den konkrete pensionsaftale kan de løbende udbetalinger konverteres til en eller flere engangsudbetalinger. Konverteringsmuligheden gælder også ved konvertering, efter at en eller flere løbende, indkomstskattepligtige udbetalinger er blevet udbetalt. Engangsudbetalingerne er ikke indkomstskattepligtige, men afgiftspligtige med 40 pct. af det udbetalte beløb. Se PBL § 29, stk. 1.

Den del af de løbende udbetalinger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er skattefri. Det skattefri beløb opgøres kr. til kr.

Hvis der i stedet er tale om afgiftspligtige udbetalinger, er der under samme betingelser afgiftsfrihed efter PBL § 30, stk. 1.
Se afsnit C.A.10.2.1.4.1 om skattefrihed af udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede.

Udbetalinger fra børnepension

Løbende udbetalinger fra en børnepension medregnes som udgangspunkt i modtagerens skattepligtige indkomst. Se PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. De skattepligtige udbetalinger skal medregnes i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Afhængigt af den konkrete pensionsaftale kan de løbende udbetalinger konverteres til en eller flere engangsudbetalinger. Konverteringsmuligheden gælder også ved konvertering, efter at en eller flere løbende, indkomstskattepligtige udbetalinger er blevet udbetalt. Engangsudbetalingerne er ikke indkomstskattepligtige, men afgiftspligtige med 40 pct. af det udbetalte beløb. Se PBL § 29, stk. 1.

Den del af de løbende udbetalinger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er skattefri. Hvis der i stedet er tale om afgiftspligtige udbetalinger, er der under samme betingelser afgiftsfrihed efter PBL § 30, stk. 1. Se afsnit C.A.10.2.1.4.1 om skattefrihed af udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede.