Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for den skattemæssige behandling af engangsudbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger mv. Disse engangsudbetalinger er afgiftspligtige efter en række bestemmelser i PBL §§ 29-29 D.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Afgiftspligt af udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger
 • Når retten til udbetalinger tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne.
 • Tilbagekøb eller konvertering til en engangsudbetaling af en mindre arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger
 • Udbetaling af supplerende engangsydelser, visse ATP-ydelser og Den særlige pensionsopsparing
 • Betaling af omkostningspræmier
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Resumé

I visse tilfælde er pensionsudbetalinger ikke indkomstskattepligtige, men afgiftspligtige. Dette gælder udbetalinger mv., der ikke er omfattet af indkomstskattepligten efter PBL § 20.

Der betales som udgangspunkt en afgift på 60 pct., men i en lang række tilfælde udgør afgiften maksimalt 40 pct.  xDer gælder andre afgiftssatser ved udbetalinger af supplerende engangsydelser.x

Afgiftspligt af udbetalinger af pensionsordninger med løbende udbetalinger.

I visse tilfælde er pensionsudbetalingerne fra pensionsordninger med løbende udbetalinger afgiftspligtige. Det gælder udbetalinger, der ikke omfattes af indkomstskattepligt efter PBL § 20. Se afsnit C.A.10.2.1.4.1 til C.A.10.2.1.4.3 om indkomstskattepligtige udbetalinger.

Afgiften beregnes af det udbetalte beløb. Afgiften er som udgangspunkt 60 pct., men i en lang række tilfælde udgør afgiften 40 pct.

Se også

Se også nærmere i dette afsnit under overskrifterne:

 • Når retten til udbetalinger tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne
 • Tilbagekøb eller konvertering til en engangsudbetaling af en mindre arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger
 • Udbetaling af supplerende engangsydelser, visse ATP-ydelser og Den særlige pensionsopsparing.

Afgiften på 60 pct. kaldes normalt "afgift ved udbetaling i utide". Se PBL § 29, stk. 1.

Der gælder særlige afgiftssatser for ordninger oprettet før 1980. Se afsnit C.A.10.2.1.4.5 om overgangsregler for ordninger oprettet før 1980.

Afgiftspligten indtræder på tidspunktet for selve udbetalingen, og ikke fx når pensionsopspareren beder om at få forsikringen udbetalt.

I en konkret sag var pensionsforsikringen opsagt den 29. december 1981, mens forsikringen var opgjort pr. 2. februar 1982. Landsskatteretten fandt, at udbetalingstidspunktet var afgørende for afgiftspligtens indtræden. Se LSRM 1986.37 LSR (TfS 1985, 675).

Hvis der indtræder afgiftspligt af hele ordningen, fragår eventuelt uafskrevne fradragsfordelingsbeløb i det afgiftspligtige beløb. Se PBL § 35. Er fradraget for et kapitalindskud på en pensionsordning med løbende udbetalinger (bortset fra ophørende alderspension) blevet fordelt over 10 år, bliver de endnu ikke fratrukne fradrag altså modsvaret af en tilsvarende afgiftsfrihed. Se nærmere om fradragsfordeling og afgiftsfrihed af eventuelt uafskrevne fradragsfordelingsbeløb i afsnit C.A.10.2.1.3.3 om fradragsfordeling med eksempel.

Bemærk

Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er afgiftsfri. Se PBL § 32, stk. 1. Afgiftsfriheden gælder alene udbetalinger, der sker den 1. januar 2008 eller senere.

Reglen svarer til reglen om skattefrihed af udbetalinger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet. Se PBL § 20, stk. 4, og C.A.10.2.1.4.1 om skattefrihed af udbetalinger, som svarer til indbetalinger, der ikke har været fradragsberettigede. 

Se SKM2010.67.SR, hvor et pensionsselskab ikke uden videre kunne udbetale en udtrædelsesgodtgørelse afgiftsfrit efter PBL § 32, stk. 1, ved pensionsopsparerens varige udrejse af Danmark. Der kan kun ske afgiftsfri udbetaling, hvis den enkelte pensionsopsparer har dokumenteret, at betingelserne er opfyldt, og hvor SKAT har givet selskabet besked om, hvor stor en del af den enkelte pensionsordning, der kan udbetales afgiftsfrit.

Hvis en pensionsordning er oprettet før den 1. januar 1972, og pensionsopspareren ikke har været fuldt skattepligtig på noget tidspunkt under ordningens beståen, skal der ikke betales afgift, i det omfang udbetalingen eller ordningens værdi stammer fra indbetalinger, der forfaldt før den 1. januar 1972. Se PBL § 32, stk. 2.

Afgiften kan ikke bortfalde ved en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed stat, da dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ikke omfatter afgift efter pensionsbeskatningsloven.

Bemærk

Hvis en klage over afgiften medfører, at en del af afgiften skal tilbagebetales, yder SKAT en indkomstskattefri rentegodtgørelse. Rentegodtgørelsen er en variabel rente med et tillæg på 0,4 pct. pr. påbegyndt måned og beregnes fra det tidspunkt, hvor afgiften blev indbetalt til SKAT. Se PBL § 39, stk. 3. Den variable rente fastsættes efter lov om opkrævning af skatter og afgifter § 7, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010). Med virkning fra den 1. januar 2012 er den variable rente fastsat til 0,1 pct. Se SKM2011.821.SKAT. Den samlede rentegodtgørelse er derfor 0,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Når retten til udbetalinger tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne

Når retten til udbetalinger tilfalder en person, der ikke er indkomstskattepligtig af udbetalingerne efter PBL § 20, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, skal der betales afgift i stedet for indkomstskat. Afgiften er 40 pct. Se PBL § 29, stk. 2, der også gælder ratepensioner.

Hvis retten til garanterede ydelser, der er knyttet til en pensionsordning med løbende udbetalinger, tilfalder andre end en ægtefælle, samlever eller livsarvinger under 24 år m.fl., betales der altså afgift på 40 pct. Afgiften beregnes af det beløb, som på tidspunktet for rettens erhvervelse kunne være udbetalt til den pågældende ved ordningens ophævelse. Se om garanterede ydelser og den relevante personkreds i afsnit C.A.10.2.1.4.3 om udbetalinger ved dødsfald.

Tilsvarende gælder, at hvis retten til pensionsudbetalinger bevares af en person, efter at indkomstskattepligten efter PBL § 20 er bortfaldet, skal der betales afgift på 40 pct. i stedet for indkomstskat. Se PBL § 29, stk. 2.

Hvis en livsarving fylder 24 år under udbetalingsperioden, er han eller hun indkomstskattepligtig af de løbende udbetalinger indtil det fyldte 24. år, hvorefter der altså skal betales afgift af forsikringens værdi ved det fyldte 24. år.

Tilbagekøb xogx konvertering til en engangsudbetaling af en mindre arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger

Ved tilbagekøb (livsforsikring i et livsforsikringsselskab) og konvertering til en engangsudbetaling (pensionsordning i en pensionskasse) af en pensionsordning med løbende udbetalinger, der er oprettet i ansættelsesforhold, skal der betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb. Se PBL § 29, stk. 3.

Det er en betingelse, at de løbende ydelser, der efter pensionsaftalen på udbetalingstidspunktet tilkommer pensionsopspareren, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2012-niveau) årligt.

Det er også en betingelse for ordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, at

 • udbetalingen først sker, efter at pensionsopspareren er fyldt 60 år, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, eller
 • at udbetalingen sker, efter at pensionsopspareren  er tildelt invalidepension.

For ordninger, der er oprettet den 1. maj 2007 eller senere, er det en betingelse, at udbetalingen først sker, efter at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen, medmindre en lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, eller at udbetalingen sker, efter at pensionsopspareren er tildelt invalidepension.

Hvis pensionsopspareren har flere ordninger omfattet af reglen, vil reglen om beregning af afgift på 40 pct. gælde, hvis udbetalingen fra den enkelte ordning ikke overstiger grundbeløbet, selvom udbetalingerne fra ordningerne sammenlagt overstiger grundbeløbet. En opdeling af en ordning, hvor udbetalingen overstiger grundbeløbet med henblik på at komme under grundbeløbet i de opståede delordninger vil dog ikke blive anerkendt af SKAT.

Se SKM2010.364.SR, hvor medlemmer af en pensionskasse, der overgik til såkaldt begrænset dækning, ikke blev anset for at have to pensionsordninger ved anvendelsen af PBL § 29, stk. 3. Pensionskassens medlemmer kunne af forskellige årsager i forbindelse med en gennemgående IT-systemudvikling i pensionskassen overgå fra en pensionsordning med almindelig dækning, til en med begrænset dækning. En almindelig pensionsordning og en pensionsordning med begrænset dækning skal beregnes på et forskelligt teknisk grundlag. Ved overgangen skulle der oprettes et nyt depot, når medlemmet overgik til begrænset dækning, så medlemmet efter overgangen ville have to pensionsdepoter.

Skatterådet anerkendte behovet for at have flere depoter pr. medlem for at styre indbetalinger med henholdsvis almindelig og begrænset dækning. Men at anse to pensionsdækninger (både almindelig og begrænset dækning) på samme medlemskab i pensionskassen som to ordninger i PBL § 29 forstand ville imidlertid indebære, at hvis et af depoterne for et medlem indebar en løbende udbetaling, der ikke oversteg beløbsgrænsen i PBL § 29, stk. 3, kunne dette depot udbetales som en engangsudbetaling mod betaling af afgift på 40 pct., selvom der på samme medlemskab (og altså pensionsordning) var endnu en konto, der oversteg denne grænse. Da der var tale om ét medlemskab, blev medlemmerne af pensionskassen anset for at være overgået til begrænset dækning og ikke for at have to pensionsordninger i PBL § 29, stk. 3's, forstand.

Udbetaling af supplerende engangsydelser, visse ATP-ydelser og Den særlige pensionsopsparing

Supplerende engangsydelser

Udbetalinger af supplerende engangsydelser fra en pensionskasse er afgiftspligtige med 40 pct. ►Ved udbetaling i 2013 svares dog kun afgift med 37,3 pct. Se PBL § 29 A og lov nr. 922 af 18. september 2012 (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension).◄

Se også afsnit C.A.10.2.1.1.5 om supplerende engangsydelser ►og engangssummer◄.

For ordninger, der er oprettet den 1. maj 2007 eller senere, er det en betingelse, at udbetalingen sker,

 • efter at pensionsopspareren har nået pensionsudbetalingsalderen, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere aldersgrænse, eller
 • efter at pensionsopspareren er tilkendt invalidepension, eller
 • efter at der er indtrådt en livstruende sygdom hos pensionsopspareren.

For ordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, er det en betingelse, at udbetalingen sker,

 • efter at pensionsopspareren er fyldt 60 år, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere aldersgrænse, eller
 • efter at pensionsopspareren er tilkendt invalidepension, eller
 • efter, at der er indtrådt en livstruende sygdom hos pensionsopspareren.

Udbetales den supplerende engangsydelse før de nævnte tidspunkter, er afgiften 60 pct. ►Med virkning fra og med 2014 er denne afgift nedsat til 52 pct., mens der ved udbetaling i 2013 kun svares afgift med 49,84 pct. Se lov nr. 922 af 18. september 2012 (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension). ◄Det er ikke en betingelse for kun at betale afgift til satsen på 40 pct., ►(37,3 pct. i 2013)◄ at pensionsopspareren i øvrigt er pensioneret.

Supplerende engangsydelser fra pensionskasser, som pensionsopspareren får udbetalt ved pensionsudbetalingsalderen/det fyldte 60. år eller ved død, har også efter praksis før vedtagelsen af PBL § 29 A i 1991 været afgiftsbelagt med 40 pct. Praksis hvilede på den forudsætning, at kapitalværdien af engangsydelserne for hvert medlem ikke kunne overstige 10 pct. af kapitalværdien af pensionstilsagnet fra pensionskassen. Det er fortsat en betingelse for reglen om, at der alene skal betales en afgift på 40 pct. ved udbetaling i forbindelse med pensionering eller død, at kapitalværdien af engangsydelserne for hvert medlem ikke kan overstige 10 pct. af kapitalværdien af pensionsopsparerens samlede pensionstilsagn.

PBL § 29 A om afgiftspligt af supplerende engangsydelser omfatter ikke ordninger i pensionskasser, pensionsfonde og lignende, som SKAT har godkendt efter PBL § 6. Hjemlen er stort set kun anvendt til at godkende fonde, der var oprettet før pensionsbeskatningsloven i 1971. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.6 om godkendte pensionsfonde.

Visse engangsbeløb fra ATP

Udbetalinger af visse engangsbeløb fra ATP er afgiftspligtige med 40 pct. Det drejer sig om beløb, der udbetales efter ATP-loven. Bestemmelsen omfatter bl.a. kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales fra egenpension, ægtefælleydelse, børneydelse, overgangsydelse og kapitaliseret ægtefællepension fra ATP. Se PBL § 29 B.

Desuden er engangsbeløb fra den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter §§ 33 c - 33 e i lov om social pension også omfattet af PBL § 29 B og dermed afgiftspligtige med 40 pct.

Den særlige pensionsopsparing

Udbetalinger af indeståender i den særlige pensionsopsparing, som den 1. oktober 2010 er overført til Arbejdsmarkedets Tillægspension til forvaltning, er afgiftspligtige med 35 pct. af det udbetalte beløb op til 15.000 kr. For den del af udbetalingen, der overstiger 15.000 kr., er afgiften 50 pct. Se PBL § 29 D.

En kontohaver eller et dødsbo, der kan dokumentere et krav på et indestående, kan i perioden fra den 1. maj 2010 til den 1. maj 2015 henvende sig til Arbejdsmarkedets Tillægspension og få udbetalt tilgodehavendet.

Betaling af omkostningspræmier

Præmien til en fradragsberettiget livsforsikring består typisk i

 • en risikopræmie, der er udtryk for, hvad selskabet forventer at skulle bruge til betaling af dødsfaldsydelser, erstatninger ved tab af arbejdsevne og præmiefritagelse
 • en sparepræmie, der hensættes til udbetaling på pensioneringstidspunktet
 • en omkostningspræmie.

Omkostningspræmien kan deles i omkostninger, der er forbundet med en forsikringstegning og omkostninger forbundet med at administrere forsikringsbestanden. Ved sidstnævnte tænkes på arbejdet med opkrævning af præmie, udsendelse af information, eventuelle tilbud på ændringer i forsikringer og andet. Omkostningspræmien er som en del af den samlede præmie fradragsberettiget, og afholdelsen af den betragtes ikke som en skatte- eller afgiftspligtig hævning fra pensionsordningen.

Gebyrer for rådgivning og porteføljepleje vedrørende en præcist angivet pensionsopsparing i et forsikringsselskab (et såkaldt unit-link produkt) ydet af et fondsmæglerselskab kan debiteres pensionsopsparerens pensionskonto, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig hævning i utide fra pensionskontoen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT- meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1985, 675 LSR

En pensionsforsikring var opsagt den 29. december 1981, mens forsikringen var opgjort pr. 2. februar 1982. Landsskatteretten fandt, at udbetalingstidspunktet var afgørende for afgiftspligtens indtræden.

 

SKAT

SKM2010.67.SR

Den del af udbetalinger fra pensionsordninger, der svarer til indbetalinger på ordningen, som der ikke har været helt eller delvist fradrags- eller bortseelsesret for i den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, er afgiftsfri. Et pensionsselskab kunne ikke udbetale en udtrædelsesgodtgørelse afgiftsfrit efter PBL § 32, stk. 1, ved pensionsopsparerens varige udrejse af Danmark. Der kan kun ske afgiftsfri udbetaling, hvis den enkelte pensionsopsparer har dokumenteret, at betingelserne er opfyldt, og hvor SKAT har givet selskabet besked om, hvor stor en del af den enkelte pensionsordning, der kan udbetales afgiftsfrit.

 

SKM2010.364.SR

Medlemmer af en pensionskasse, der overgik til såkaldt begrænset dækning, blev ikke xblevx anset for at have to pensionsordninger ved anvendelsen af PBL § 29, stk. 3, der regulerer tilbagekøb eller konvertering til en engangsudbetaling af en mindre arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger.