Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Overskridelse af ejerandelen
  • Manglende oplysninger om værdierne
  • Værdien af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed falder til under 350.000 kr.
  • Kommanditaktieselskabets mv. investering i aktiver, der ikke overholder Finanstilsynets regler. 

Overskridelse af ejerandelen

Kontohaveren skal inden 3 måneder efter overskridelse af ejerandelen i selskabet nedbringe ejerandelen til under 25 pct. eller erhverve samtlige aktier mv. for frie midler.

Hvis kontohaveren erhverver aktierne mv. for frie midler, skal aktierne erhverves for det højeste beløb af enten det beløb, som rateopsparingen erhvervede aktierne mv. for, dvs. det beløb, som pensionsinstituttet betalte for at erhverve aktierne mv., eller værdien på afståelsestidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor aktierne mv. udloddes fra rateopsparingen. 

Hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen nedbringer ejerandelen til under 25 pct. eller erhverver de pågældende aktier mv. for frie midler, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet, at ejergrænsen er overskredet. Herefter skal der efter PBL § 30, stk. 1, betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører overskridelsen af ejergrænsen, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.

Der gælder de samme regler ved overskridelse af ejerandelen på 25 pct. i et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab.

Se PBL § 30 B, stk. 1. 

Manglende oplysninger om værdierne

Hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen i PAL § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i PAL § 15, stk. 7, skal der efter PBL § 30, stk. 1, betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende aktier mv., og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen.    

Der gælder de samme regler, hvis kontohaveren ikke inden udløbet af fristen i PAL § 30 giver oplysninger om værdierne som nævnt i PAL § 16.

Se PBL § 30 B, stk. 2.

Værdien af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed falder til under 350.000 kr.

Falder den samlede værdi af rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed til under 350.000 kr. den 31. december, dog bortset fra den del af opsparingen, der er anbragt i et selskab, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, andele af et kommanditaktielselskab og kommanditselskab, skal kontohaveren inden d. 31. marts i det efterfølgende år, enten afstå aktierne mv., andelene i kommanditaktieselskabet og kommanditselskabet eller erhverve de pågældende aktier mv. og andele for frie midler.

Hvis kontohaveren ikke overholder det nævnte krav, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet dette. Der skal efter PBL § 30, stk. 1, herefter betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende aktier mv. og andele, og som kunne være udbetalt ved ophævelse af ordningen. 

Se PBL § 30 B, stk. 3.

Kommanditaktieselskabets mv. investering i aktiver, der ikke overholder Finanstilsynets regler

Hvis et kommanditaktieselskab eller kommanditselskab, hvori kontohaveren har anbragt en rate- opsparing i pensionsøjemed, investerer i andre aktivtyper end dem, der kan investeres i efter Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter (benævnes også "puljebekendtgørelsen"), skal kontohaveren sørge for, at kommanditaktieselskabet mv. afhænder aktiverne inden for 3 måneder.

Hvis kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet ikke overholder dette krav, skal kontohaveren straks meddele pengeinstituttet dette. Der skal efter PBL § 30, stk. 1, herefter betales en afgift på som udgangspunkt 60 pct. af det beløb i ordningen, der vedrører de pågældende andele i kommanditaktieselskabet eller kommanditselskabet.

Se PBL § 30 B, stk. 4.