Indhold

Afsnittet handler om loftet over, hvor meget der kan indbetales på en ratepension eller en ophørende alderspension årligt med fradragsret eller bortseelsesret.

Afsnittet indeholder:

 • Beløbsgrænsen uden for ansættelsesforhold
 • Beløbsgrænsen i ansættelsesforhold
 • Indbetalinger både i og uden for ansættelsesforhold
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Beløbsgrænsen uden for ansættelsesforhold

Der er et årligt loft på 50.000 kr. for indbetaling til rateforsikring, ratepension i pensionsøjemed og ophørende alderspension. Se PBL § 16, stk. 2. Loftet, der oprindeligt var på 100.000 kr., blev indført med virkning fra og med indkomståret 2010 ved lov nr. 412 af 29. maj 2009, men blev ved lov nr. 1378 af 28. december 2011 nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. med virkning fra og med indkomståret 2012.

Det vil sige, at indbetalinger, der ligger ud over beløbsgrænsen på 50.000 kr. (►2013◄-niveau), ikke giver fradragsret. Den overskydende del af indbetalingerne kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for en ægtefælle eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår. Loftet reguleres årligt efter reguleringstallet i PSL § 20.

For skattepligtige med bagud forskudt indkomstår 2012 har nedsættelsen af loftet til 50.000 kr. først virkning fra og med indkomståret 2013. Se § 4, stk. 3, i lov nr. 1378 af 28. december 2011.

Når det årlige loft for fradragsberettigede indbetalinger til ophørende alderspensioner, rateforsikring og rateopsparing skal opgøres, så ses der bort fra tilskrivning af bonus og renter mv.

Undtagelser

Loftet på 50.000 kr. for indbetalinger til rateordninger gælder ikke for:

 • Indeksordninger omfattet af PBL § 15
 • Ophørspensionsordninger omfattet af PBL § 15 A
 • Pensionsordninger for sportsudøvere omfattet af PBL § 15 B.

Se afsnit C.A.10.2.4.4, afsnit og afsnit C.A.10.2.2.3.6.2 om disse ordninger.

Bemærk

Loftet gælder først fuldt ud for selvstændigt erhvervsdrivende fra 2015. Se afsnit C.A.10.2.2.3.4 om denne og andre overgangsregler til 50.000 kr./100.000 kr. loftet.

Beløbsgrænsen i ansættelsesforhold

Loftet på 50.000 kr. gælder også for pensionsordninger, der er oprettet som led i ansættelsesforhold. Det vil sige, at indbetalinger ud over beløbsgrænsen på 50.000 kr. ikke giver bortseelsesret.

Når det årlige loft skal opgøres for bortseelsesberettigede bidrag til ratepensioner og ophørende alderspensioner, ses der - foruden bonus og renter mv. - også bort fra det AM-bidrag, som pensionsinstituttet indeholder af arbejdsgiverens pensionsindbetaling.

Bemærk

Der er en overgangsregel for loftet på 100.000 kr. for arbejdsgiverens obligatoriske indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009. Tilsvarende er der en overgangsregel for loftet på 50.000 kr. for arbejdsgiverens obligatoriske indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået i perioden fra den 22. april 2009 til den 31. december 2011. Se nærmere i afsnit C.A.10.2.2.3.4 om disse regler.

Indbetalinger både i og uden for ansættelsesforhold

Beløbsgrænsen på 50.000 kr. gælder samlet for pensionsordninger, der oprettes i og uden for ansættelsesforhold.

En arbejdstager kan ved siden af en arbejdsgiveradministreret ratepensionsordning eller ophørende alderspension oprette en privattegnet ratepensionsordning mv., hvor arbejdstageren kan indbetale forskelsbeløbet (dvs. forskellen mellem 50.000 kr. og den del, der indbetales via den arbejdsgiveradministrerede ordning). Det vil sige, at indbetalinger ud over beløbsgrænsen på 50.000 kr. ikke giver fradrags- eller bortseelsesret. Se PBL § 16, stk. 2, og § 21, stk. 2. Den overskydende del af bidragene kan hverken overføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for en ægtefælle eller fremføres til fradrag ved indkomstopgørelsen for et senere indkomstår.

Hvis der er plads op til loftet på 50.000 kr., kan pensionsopspareren på en privattegnet ordning indbetale forskellen mellem de bidrag, som arbejdsgiveren indbetaler på den arbejdsgiveradministrerede ordning (bortset fra AM-bidrag) og de 50.000 kr.. Pensionsopspareren kan ikke vælge at indbetale forskellen på selve arbejdsgiverordningen, fordi indskuddene behandles forskelligt på de to ordninger skattemæssigt. Der er bortseelsesret for arbejdsgiverbidrag og fradrag i den personlige indkomst for private bidrag.

Der er dog ikke noget i vejen for, at pensionsopspareren, for eksempel efter fratrædelse, selv kan fortsætte med at indbetale til den tidligere arbejdsgiverordning. Der er heller ikke noget i vejen for, at en privattegnet ratepension eller ophørende alderspension senere kan inddrages som led i en pensionsordning med en arbejdsgiver.

Prioriteringsregel

Når der er oprettet en ratepension eller ophørende alderspension som led i en arbejdsgiverordning, går bortseelsesretten for indbetalingerne til arbejdsgiverordningen forud for indbetalingerne til pensionsopsparerens privattegnede ordning. Fradragsretten for indbetalinger til den privattegnede ordning er derfor begrænset til et beløb, der svarer til forskellen mellem 50.000 kr. og indbetalingerne til arbejdsgiverordningen bortset fra arbejdsmarkedsbidrag.

Eksempel 1

Hvis arbejdsgiverens bidrag fx er 35.000 kr. (efter fradrag af AM-bidrag) årligt, kan den ansatte højst opnå fradrag for 15.000 kr. ved indskud på en privattegnet ordning. Er arbejdsgiverbidraget 50.000 kr. (efter fradrag af AM-bidrag) årligt, kan der ikke opnås noget fradrag for indskud på en privattegnet ordning.

Hvis der indbetales for meget

Hvis arbejdsgiveren i et indkomstår indbetaler beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr., til en ratepensionsordning eller ophørende alderspension administreret af arbejdsgiveren, så skal det overskydende beløb medregnes som personlig indkomst, når arbejdstageren opgør sin skattepligtige indkomst for indkomståret. Beløbet beskattes som bidragsfri personlig indkomst, idet der tidligere er indbetalt AM-bidrag af indbetalingen på pensionsordningen. Se PBL § 21, stk. 2.

Hvis pensionsopspareren i et indkomstår indbetaler et beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr., er der tilsvarende ikke fradragsret for det overskydende beløb i indkomståret.

I disse situationer har pensionsopspareren tre forskellige muligheder:

 • Det overskydende beløb kan tilbagebetales afgiftsfrit.
 • Det overskydende beløb kan overføres til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven. Se PBL § 21A, stk. 2.
 • Det overskydende beløb kan blive stående på ordningen og udbetales skattefrit, når ratepensionsordningen kommer til udbetaling.

Virkningen af at lade det overskydende beløb blive stående på ordningen er, at beløbet ikke kan fratrækkes eller ses bort fra ved indkomstopgørelsen. Til gengæld beskattes beløb, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, ikke ved udbetalingen efter et krone-til-krone princip. Det vil sige, at det oprindelige indskud ikke beskattes på udbetalingstidspunktet, mens det nominelle afkast indkomstbeskattes på udbetalingstidspunktet. Den skattefri og den skattepligtige del af udbetalingerne fordeles forholdsmæssigt over hele pensionsordningens udbetalingsperiode. Se PBL § 20, stk. 4, samt afsnit C.A.10.2.1.4.1

Overførsel til en anden pensionsordning kan ske til enten en eksisterende ordning eller til en nyoprettet ordning. Der er ikke tale om overførsel i den forstand, som dette begreb er defineret i PBL § 41.

Bemærk

Det overskydende beløb kan kun tilbagebetales eller overføres til en anden ordning, hvis pensionsaftalen giver mulighed for det. Den skattemæssige behandling, der er beskrevet ovenfor, er ikke en selvstændig hjemmel for tilbagebetaling eller overførsel for pensionsopspareren.

Pensionsopspareren får fradraget i det indkomstår, hvor den oprindelige præmie var forfalden, hvis der er tale om ophørende alderspensioner og rateforsikring i pensionsøjemed. For rateopsparing i pensionsøjemed er der fradrag i det oprindelige indbetalingsår.

Eksempel 2

En pensionsopsparer har indbetalt 50.000 kr. til en privattegnet rateopsparing i pensionsøjemed i indkomståret 2012. I samme indkomstår har arbejdsgiveren indbetalt 25.000 kr. (efter fradrag af AM-bidrag) til en rateforsikring i pensionsøjemed. Der er fradrags- og bortseelsesret  for i alt 50.000 kr. i 2012 på grund af loftet på 50.000 kr. Pensionsopspareren bliver først i 2013 opmærksom på, at loftet på 50.000 kr. er overskredet. Hvis pensionsopspareren i 2013 overfører det overskydende beløb på 25.000 kr. fra den privattegnede ratepensionsordning til en livsvarig alderspension (hvis dette i øvrigt er muligt), så får han eller hun fradrag for det overskydende beløb på 25.000 kr. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i indkomståret 2012.

Hvis de samlede indbetalinger for en pensionsopsparer, der både har en ordning som led i et ansættelsesforhold og en privattegnet ordning, overskrider beløbsgrænsen på 50.000 kr., så reduceres det fradragsberettigede bidrag til den private ordning til forskellen mellem arbejdsgiverens bidrag fratrukket AM-bidrag og 50.000 kr. Arbejdsgiverens indbetaling anses derfor for brugt først. Se følgende eksempler:

Eksempel 3

I indkomståret 2012 indbetaler en pensionsopsparer 20.000 kr. på en privattegnet rateopsparing i pensionsøjemed. I samme indkomstår indbetaler pensionsopsparerens arbejdsgiver 30.000 kr. (efter fradrag af AM-bidrag) på en rateforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet som led i ansættelsesforholdet. Der er fradrags- og bortseelsesret for i alt 50.000 kr. i indkomståret 2012. Det vil sige, at der både er bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetaling på 30.000 kr. og fradragsret for det private indskud på 20.000 kr.

Eksempel 4

I indkomståret 2012 indbetaler en pensionsopsparer 25.000 kr. på en privattegnet rateopsparing i pensionsøjemed. I samme indkomstår indbetaler pensionsopsparerens arbejdsgiver 40.000 kr. (efter fradrag af AM-bidrag) på en rateforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet som led i ansættelsesforholdet. Der er fradrags- og bortseelsesret for i alt 50.000 kr. i indkomståret 2012. Som følge af prioriteringsreglen anses arbejdsgiverens indbetaling til rateforsikringen for brugt først. Dernæst anvendes pensionsopsparerens indskud på rateopsparingen, så der er fradragsret for 10.000 kr. Det overskydende beløb på 15.000 kr. er der ikke fradrag for i indkomståret 2012.

Det overskydende beløb anses at stamme fra pensionsopsparerens egen indbetaling på 25.000 kr.

Pensionsopspareren kan vælge

 • at overføre beløbet til en livsvarig alderspension
 • at få beløbet tilbagebetalt
 • at lade beløbet blive stående.

Hvis pensionsopspareren får beløbet tilbagebetalt, sker det uden beregning af afgift. Hvis det overskydende beløb på 15.000 kr. bliver stående på rateopsparingen, så vil det ikke blive beskattet ved udbetaling, fordi der ikke er givet fradrag for beløbet og pensionsopspareren kan dokumentere, at der ikke er givet fradrag. Hvis beløbet flyttes til en anden pensionsordning, er det fradragsberettiget i 2012 efter reglerne for den pensionsordning, det er flyttet til.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2011.91.SR

En svensk arbejdsmarkedspensionsordning måtte sidestil­les med en ophørende alderspension efter PBL § 2, nr. 4 b, og var dermed omfattet af den daværende beløbsgrænse på 100.000 kr. i PBL § 16, stk. 2. Livsvarig udbetaling var alene ét blandt flere mulige udbetalingsforløb.