Indhold:

Dette afsnit beskriver, hvilke overgangsregler der gælder som følge af indførelsen af et loft for indbetalinger på ratepensioner og ophørende alderspensioner på 100.000 kr. fra og med indkomståret 2010 og nedsættelsen af loftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. fra og med indkomståret 2012.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere
 • Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på under 10 år
 • Kollektive pensionsordninger
 • Ordninger for selvstændigt erhvervsdrivende
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Resumé

I 2009 blev der indført et loft på 100.000 kr. for indbetaling med fradragsret til rateforsikring, ratepension i pensionsøjemed og ophørende alderspension. Loftet fik virkning fra og med indkomståret 2010. Se lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om loftet. Samtidig bortfaldt reglerne i PBL § 18 om fordeling af fradrag ud over 10 år for indbetalinger til disse ordninger (dvs. for rateforsikringer mv. oprettet uden for ansættelsesforhold) og reglerne i PBL § 18 A om efterbeskatning ved nedsættelse eller standsning af indbetalinger på disse ordninger. Se afsnit C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere.

Loftet er efterfølgende blevet nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nedsættelsen har virkning fra og med indkomståret 2012. Se lov nr. 1378 af 28. december 2011.

Der gælder en række overgangsregler for ordninger, der er oprettet uden for ansættelsesforhold og før lovens fremsættelse den 22. april 2009, samt for ordninger, der er oprettet den 22. april 2009 eller senere, men inden 1. januar 2010. Ændringerne har desuden gjort det nødvendigt at have overgangsregler for ordninger, der er oprettet i ansættelsesforhold, hvor indbetalingen til de ansattes pensionsordninger følger af obligatoriske kollektive overenskomster. Se overgangsreglerne i lov nr. 412 af 29. maj 2009, § 3, stk. 9-13, og lov nr. 1378 af 28. december 2011 § 4, stk. 4 - 6.

Det er Skats opfattelse, at en efterlevende ægtefælle, der efter PBL § 18, stk. 7, kan fortsætte afskrivningen på sin afdøde ægtefælles ratepensionsindskud foretaget før den 22. april 2009, samtidigt kan indskyde op til 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.) årligt på sin egen ratepension med fradragsret efter PBL § 18, stk. 1 og 2, eller bortseelsesret efter PBL § 19, stk. 1.

Det er nødvendigt at skelne imellem, om

 • indbetalingsperioden er på 10 år eller mere, eller
 • den er på under 10 år.

Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere

Pensionsaftalen er oprettet før den 22. april 2009

Overgangsreglen i § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 sammenholdt med § 4, stk. 5, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 drejer sig omaftalte indbetalinger, der overstiger loftet på 50.900 kr.  årligt (2012 og 2013: 50.000 kr.)  (2010 og 2011:100.000 kr.) efter PBL § 16, stk. 2.

Eksempel

Hvis det er aftalt, at der skal indbetales fx 150.000 kr. årligt i 10 år, kunne der fratrækkes 150.000 kr. i 2009. I 2010 og 2011 har der kun kunnet fratrækkes 100.000 kr., og fra og med indkomståret 2012 kan der kun fratrækkes 50.000 kr. I 2014 dog 50.900 kr.

Overgangsreglen i § 3, stk. 9, der består uændret, nu blot med udgangspunkt i det nedsatte loft på 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.), giver herefter følgende valgmuligheder:

Valgmulighed

Fradragsret

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse eller ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatning af udbetalinger

Pensionsopspareren kan nedsætte eller stoppe indbetalingerne til ratepensionen/den ophørende alderspension helt eller delvist, hvis det er muligt efter aftalen.

Får ikke betydning for de fradrag, der er foretaget i tidligere indkomstår.

§ 18 A anvendes ikke længere i denne situation.

Pensionsopspareren kan indbetale det overskydende beløb på 100.000 kr. hvert af de følgende indkomstår på en livsvarig alderspension.

Pensionsopspareren får fradrag for alle 150.000 kr. i de følgende indkomstår.

§ 18 A anvendes ikke, selvom pensionsopspareren senere efter opdelingen bliver nødt til at nedsætte eller standse indbetalingerne til den livsvarige alderspension.

Pensionsopspareren kan fortsætte med at indbetale 150.000 kr. til ordningen årligt.

Der er ikke fradragsret for beløb, der overskrider beløbsgrænsen på 50.900 kr. (2012 og 2013: 50.000 kr.) årligt. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen.

Anvendes ikke.

De 99.100 kr. (2012 og 2013: 100.000 kr.), som der ikke gives fradrag for, kan

 • udbetales eller over­føres til en anden kapitel 1-pensions­ord­ning afgiftsfrit (se PBL § 21 A, stk. 2, sammenholdt med PBL § 32) eller
 • udbetales skattefrit, når ordningen engang kommer til ratevis udbetaling, (se PBL § 20, stk. 4.) 

Det er dog en forudsætning, at pensionsopspareren/den begunstigede på det tidspunkt kan dokumentere, at der ikke har været fradrag for beløbet.

Pensionsaftalen er oprettet den 22. april 2009 eller senere

Pensionsopspareren har følgende muligheder:

Valgmulighed

Konsekvenser for fradragsretten

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse eller ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatningen af udbetalinger

Pensionsopspareren kan indsætte den del af den aftalte indbetaling, der overstiger 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.), på en livsvarig alderspension. Han eller hun kan ikke indbetale eller overføre til en anden pensionsordning omfattet af PBL kap. 1, da PBL § 21 A, stk. 2, ikke gælder her.

Pensionsopspareren bevarer fradragsretten i 2010 og følgende år for det overskydende beløb.

§ 18 A anvendes fortsat ved en evt. nedsættelse eller ophør af indbetalingerne på alderspensionen på et tidspunkt, hvor der endnu ikke har været indbetalt i 10 år. Se afsnit C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere.

Reglerne om en indbetalingsperiode på under 10 år anvendes herefter.

Pensionsopspareren kan fortsætte de fulde aftalte indbetalinger.

Der er ikke fradragsret for det overskydende beløb, der overskrider beløbsgrænsen på 50.900 kr. (2012 og 2013: 50.000 kr.) årligt. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen.

Anvendes ikke.

Det beløb, som pensionsopspareren ikke har fået fradrag for, beskattes ikke, når ordningen kommer til udbetaling, hvis pensionsopspareren/den begunstigede på det tidspunkt kan dokumentere, at der ikke er opnået fradrag for beløbet. Se PBL § 20, stk. 4.

Pensionsopspareren kan hverken få det overskydende beløb udbetalt nu eller overført til en anden kapitel 1-pensionsordning uden betaling af afgift, da hverken PBL § 21 A, stk. 2 eller PBL § 32 gælder i denne situation.

Bemærk

§ 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 indeholder en ny overgangsregel for ordninger, som er oprettet fra den 22. april 2009 til den 31. december 2009. Overgangsreglen medfører, at indbetalinger på rateordningen/den ophørende alderspension kan nedsættes med forskellen mellem det hidtidige loft på 100.000 kr. og det nedsatte loft på 50.000 kr. , uden at det medfører skattemæssige konsekvenser, dvs. omberegning og efterbeskatning efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Indbetalingerne kan ikke sættes lavere end til det nedsatte loft på 50.000 kr. Det er også muligt at få forskelsbeløbet udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter reglerne i PBL § 21 A, stk. 2, dvs. uden at der skal betales afgift i den forbindelse.

Eksempel 1

Pensionsopspareren har den 1. august 2009 oprettet en ratepension med en indbetalingsperiode på 10 år, hvor der årligt skal indbetales 125.000 kr. Som følge af overgangsreglen i § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 har pensionsopspareren i 2010 opdelt sin indbetaling, så der fra 2010 indbetales 100.000 kr. på ratepensionen og 25.000 kr. på en livsvarig alderspension. I den resterende indbetalingsperiode 2012-2018 vil han eller hun have fradrag for indbetalingen på ratepensionen på 50.000 kr., mens det overskydende beløb på 75.000 kr. kan indskydes på den livsvarige alderspension.

Pensionsopspareren kan som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 alternativt vælge at nedsætte indbetalingen til ratepensionen til 50.000 kr. og nøjes med fortsat at indbetale 25.000 kr. på den livsvarige alderspension uden omberegning og efterbeskatning af fradragsfordelingsbeløb efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Pensionsopspareren kan også vælge at fortsætte med at indbetale det overskydende beløb, dvs. 50.000 kr., på ratepensionen, blot uden fradragsret. Til gengæld vil beløbet til sin tid heller ikke blive beskattet ved udbetaling. Som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, kan beløbet efterfølgende afgiftsfrit blive udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A, stk. 2.

Eksempel 2

Pensionsopspareren har den 1. juli 2009 oprettet en ratepension med en indbetalingsperiode på 10 år, hvor der årligt skal indbetales 80.000 kr. Efter overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 kan pensionsopspareren vælge at nedsætte indbetalingen til ratepensionen til 50.000 kr. - men ikke lavere - uden omberegning og efterbeskatning af fradragsfordelingsbeløb efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Pensionsopspareren kan også vælge at fortsætte med at indbetale det overskydende beløb, dvs. 30.000 kr., på ratepensionen, blot uden fradragsret. Til gengæld bliver beløbet til sin tid ikke beskattet ved udbetaling. Som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, vil dette beløb efterfølgende afgiftsfrit kunne blive udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A, stk. 2.

Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på under 10 år

Pensionsaftalen er oprettet før den 22. april 2009

Hvis der er oprettet en ratepension eller ophørende alderspension før den 22. april 2009, enten med et engangsindskud eller med en betalingsperiode, der er kortere end 10 år, så er fradraget for det indbetalte beløb blevet fordelt over 10 år. Der skal skelnes mellem, om betalingsperioden udløber i 2009 eller senere.

Indbetalingsperiode senest i 2009

Overgangsreglen står i § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Reglen er ikke ændret ved nedsættelsen af det årlige loft fra 100.000 kr. til 50.000 kr. ved lov nr. 1378 af 28. december 2011 med virkning fra og med indkomståret 2012. Reglen giver fortsat pensionsopspareren mulighed for at vælge et forhøjet fradrag på op til 100.000 kr. ved fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud, indtil disse er fratrukket fuldt ud.

Reglen medfører, at hvis

 • der er foretaget et engangsindskud i 2009 eller tidligere, eller
 • indbetalingsperioden er ophørt senest i 2009,

så har pensionsopspareren følgende muligheder for at anvende de 1/10-fradrag, der ikke er benyttet:

1/10-fradraget er større end 100.000 kr. årligt:

Fradrag for indskuddet/-ene

Yderligere indbetalinger med fradrag

Pensionsopspareren kan fratrække indbetalingerne, som det oprindeligt var forudsat, indtil indbetalingerne er fratrukket fuldt ud.

Så længe 1/10-fradraget er større end 50.900 kr. (2012 og 2013: 50.000 kr.) årligt, kan pensionsopspareren ikke indskyde yderligere på ratepensioner eller ophørende alderspensioner.

Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på 50.900 kr.

Eksempel 1

Hvis ejeren har oprettet en indbetalingsaftale på 750.000 kr. i 4 år i 2005, vil ejeren i 2008 have indbetalt 3 mio. kr. Fra 2005 til 2014 kan ejeren fratrække 1/10 om året, det vil sige 300.000 kr. om året. Ejeren kan derfor først oprette en ny ratepension med fradrag på 50.900 kr. fra 2015.

Eksempel 2

Hvis ejeren har indskudt 2 mio. kr. i 2005 og har fratrukket 200.000 kr. i hvert af indkomstårene 2005-2009, kan han eller hun i 2010-2014 fortsat fratrække 200.000 kr. årligt. Ejeren kan dog ikke foretage yderligere fradrag for indskud på ratepension mv. før i indkomståret 2015.

Der er under visse forudsætninger fortsat fuldt fradrag for indbetalinger på en ratepensionsordning efter 2010, når ordningen oprindeligt er oprettet med indbetaling over 10 år, men alle indbetalinger (hele indbetalingsforpligtigelsen) er foretaget før tid. Indbetalingen kan i forhold til overgangsordningen skattemæssigt betragtes som et engangsindskud og behandles efter ændringsloven § 3, stk. 10. Se SKM2010.72.SR. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tilsvarende ville gælde, hvor hele indbetalingsforpligtigelsen var foretaget efter den 22. april 2009.

1/10-fradraget er mindre end 100.000 kr. årligt:

Fradragsret for indskud

Yderligere indbetalinger med fradrag

Pensionsopspareren kan fratrække indbetalingerne, som det oprindeligt var forudsat, indtil indbetalingerne er fratrukket fuldt ud.

Hvis 1/10-fradraget er mindre end  50.900 kr. (2013: 50.000 kr.), kan pensionsopspareren foretage yderligere indbetalinger med fradragsret på rateopsparingsordninger eller ophørende alderspensioner op til maksimums­beløbet på  50.900 kr. (2013: 50.000 kr.).

I stedet for 1/10-fradraget kan pensionsopspareren vælge et årligt fradrag på 100.000 kr. (maximum-grænsen), indtil alle fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud er anvendt. Valget mellem 1/10-fradraget og 100.000 kr. foretages for det enkelte indkomstår og er ikke bindende for resten af fradragsperioden.

Der kan ikke indbetales yderligere på ratepension eller ophørende alderspension.

Eksempel 3

Hvis pensionsopspareren fx har oprettet en indbetalingsaftale på 200.000 kr. i 4 år i 2005, vil han i 2008 have indbetalt 800.000 kr. Fra 2005 til 2009 kan han fratrække 80.000 kr. om året. Det uudnyttede fradrag, der herefter er på 400.000 kr., kan han vælge at fratrække med 100.000 kr. om året i 2010-2013. Hvis han vælger at fratrække med 100.000 kr., så er der ikke mulighed for at foretage yderligere indbetalinger med fradragsret før i 2014.

Det maksimale fradragsbeløb på  50.900 kr. ( 2013: 50.000 kr.) medregnes eventuelle indbetalinger på en ordning administreret af en arbejdsgiver. Rækkefølgen er prioriteret sådan, at der først foretages fradrag efter overgangsreglen, derefter kommer bortseelsesretten for et eventuelt arbejdsgiverindskud og til sidst fradrag for eventuelt private indskud.

Fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud, kan dog altid fradrages, uanset om de overstiger 100.000/50.900 kr. (2013: 50.000 kr.). Er fradragsfordelingsbeløbet højere end årets beløbsgrænse på 100.000 kr./50.900 kr. (2013: 50.000 kr.), er der fx ikke bortseelsesret for indkomstårets indskud til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller ophørende alderspension, eller fradragsret for indkomstårets indskud på en privattegnet ratepension eller ophørende alderspension.

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 årligt
 • Privat engangsindskud rate 300.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb:

Ind-komstår   Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-nings-beløb Arbejds-giverord-
ning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden 
fradrag pga. 100.000/
50.000 kr.-grænsen
2008 30.000 14.500 40.000 84.500
2009 30.000 16.000 40.000 86.000
2010 46.000 0 54.000 100.000 40.000
2011 46.000 0 54.000 100.000 40.000
2012 9.500 40.000 49.500
2013 40.000 40.000
2014 40.000 40.000
2015 40.000 40.000

  

B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger:

Ind-komstår Fradrags-fordelings-
beløb
Opfyld-nings-
beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med
fradrag/ bortseelse
Beløb uden 
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen
 2008 30.000 14.500 40.000 84.500
 2009 30.000 16.000 40.000 86.000
 2010 46.000 40.000 14.000 100.000
 2011 46.000 40.000 14.000 100.000
 2012 46.000 4.000 43.500 93.500 36.000
 2013 40.000 40.000
 2014 40.000 40.000
 2015 40.000 40.000

 

Eksempel 2

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 kr. årligt
 • Privat engangsindskud rate 700.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-nings-
beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse 
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen           
2008 70.000   40.000   110.000
2009 70.000   40.000 110.000
2010 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2011 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2012 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2013 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2014 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2015 60.000           0   60.000 40.000
2016 40.000 40.000
2017   40.000 40.000

 

B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen            
2008 70.000   40.000 110.000
2009 70.000   40.000 110.000
2010 70.000   30.000 100.000 10.000
2011 70.000   30.000 100.000 10.000
2012 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2013 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2014 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2015 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2016 20.000   30.000 50.000 10.000
2017   40.000 40.000

 

Eksempel 3

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 kr. årligt
 • Engangsindskud 900.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen            
2008 90.000 40.000 130.000
2009 90.000 40.000 130.000
2010 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2011 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2012 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2013 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2014 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2015 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2016 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2017 20.000 30.000 50.000 10.000
2018 40.000 40.000

 

 B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-rodning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen                
2008 90.000 40.000 130.000
2009 90.000 40.000 130.000
2010 90.000 10.000 100.000 30.000
2011 90.000 10.000 100.000 30.000
2012 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2013 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2014 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2015 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2016 90.000 0 10.000 100.000 40.000
2017 40.000 10.000 50.000 30.000
2018 40.000 40.000

 

Sidste indbetalingsperiode efter 2009

Hvis pensionsopspareren har oprettet en indbetalingsaftale før den 22. april 2009, som er kortere end 10 år og indbetalingsperioden udløber i 2010 eller senere år, har han eller hun følgende mulighder. Se § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

1/10-fradraget er større end 50.900 kr. ( 2013: 50.000 kr.) årligt

Valgmulighed

Konsekvens for fradragsretten

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse/ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatning af udbetalinger

Pensionsopspareren kan indbetale de resterende indskud fra den 1. januar 2010 og evt. følgende år på en livsvarig alderspension.

Fradragsretten for pensionsopsparerens indskud i 2010 og følgende år bevares.

§ 18 A anvendes ikke, selv om pensionsopspareren senere efter opdelingen bliver nødt til at nedsætte eller ophøre med disse indbetalinger.

Pensionsopspareren kan nedsætte eller stoppe sine indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, hvis aftalen gør det muligt.

§ 18 A anvendes ikke.

Pensionsopspareren kan fortsætte med at betale det aftalte beløb i de kommende indkomstår.

Pensionsopspareren har ikke fradragsret for beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 50.000 kr.

Det overskydende beløb beskattes ikke ved udbetalingen, forudsat pensionsopspareren/den begunstigede til den tid kan dokumentere, at der ikke er givet fradrag for beløbet, se PBL § 20, stk. 4.

Eksempel 1

Hvis pensionsopspareren fx har aftalt at indbetale 500.000 kr. årligt i perioden 2007-2011, dvs. i alt 2.500.000 kr., så bliver fradraget fordelt med 250.000 kr. om året i perioden 2007-2016. I perioden 2007-2009 fratrækkes derfor årligt 250.000 kr. eller i alt 750.000 kr. I samme periode er der indbetalt 1,5 mio. kr.

Pensionsopspareren kan vælge at foretage de to sidste indskud på i alt 1 mio. kr. på en livsvarig alderspension. Dermed vil han fortsat kunne fratrække 250.000 kr. årligt som planlagt. Fradraget for indbetalingen på 1 mio. kr. på en livsvarig alderspension anses at vedrøre de sidste år af fradragsfordelingsperioden, altså indkomstårene 2013-2016. Pensionsopspareren vil derfor fra 2013 igen kunne indbetale og fratrække op til 50.900 kr. ( 2013: 50.000 kr.) på en ratepension eller ophørende alderspension.

Eksempel 2

Pensionsopspareren har indgået samme aftale som i eksempel 4. Hvis pensionsopspareren standser indbetalingerne i 2010 og 2011, vil han fortsat kunne fratrække 250.000 kr. årligt i 2010-2012, svarende til det resterende fradragsfordelingsbeløb på 750.000 kr.

1/10-fradraget er mindre end 100.000 kr. årligt:

Muligheder for fradrag

Pensionsopspareren kan fortsat fratrække endnu ikke fratrukne fradragsfordelingsbeløb i 2010 og senere efter de hidtidige regler, dvs. med 1/10 eller op til 46.900 kr. (2013:46.000 kr.)  årligt

Pensionsopspareren kan i stedet årligt fratrække 100.000 kr. i alt, indtil samtlige præmier og bidrag er fratrukket. Herved forkortes fradragsperioden. Valget er ikke bindende for de efterfølgende år.

Bemærk

Hvis pensionsopspareren i 2012 og fremover indbetaler yderligere beløb på en ratepension eller en ophørende alderspension, så indgår disse indbetalinger sammen med en arbejdsgivers eventuelle indbetalinger i opgørelsen af det maksimale fradrag på 50.900 kr. ( 2013: 50.000 kr.).

Aftalen oprettet den 22. april 2009 eller senere, men senest den 31. december 2009

Indbetalingen er større end 50.000 kr./100.000 kr. årligt

Hvis den samlede indbetaling var større end 100.000 kr. i 2010, så bortfalder overskydende fradrag for indbetalingen i 2010 og efterfølgende år, medmindre det overskydende beløb er blevet indbetalt eller overført til en livsvarig alderspension. Tilsvarende skal indbetalinger for de efterfølgende år deles op, så indbetalinger over 100.000 kr. og fra 2012 over 50.000 kr. indbetales på en livsvarig alderspension.

Pensionsopspareren har også kunnet bevare fradragsretten for et eventuelt uudnyttet fradrag for 2009 ved at overføre det overskydende beløb til en livsvarig alderspension. Overførslen skal være sket inden den 31. december 2009. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Eksempel 1

Pensionsopspareren har oprettet en aftale med sit pengeinstitut den 1. maj 2009 om at indbetale 500.000 kr. årligt i 6 år på en rateopsparing. De gamle regler gjaldt stadig i 2009, og fradraget for det samlede indskud på 3 mio. kr. skulle derfor fordeles over 10 år efter den dagældende bestemmelse i PBL § 18. Det betyder, at pensionsopspareren i 2009 kunne fratrække 300.000 kr. Pensionsopsparerens indbetaling i 2009 var 500.000 kr. Det resterende uudnyttede fradrag på 200.000 kr. skal derfor være overført/ indbetalt til en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009, hvis han eller hun vil bevare det fulde fradrag.

Fradragsfordelings-beløbene for de efterfølgende indkomstår 2010-2018 (i alt 2,5 mio. kr.) bortfalder. Det gælder dog ikke, hvis de årlige indbetalinger på 500.000 kr. i perioden 2010-2014 deles op, så maksimalt 100.000 kr. i 2010 og 2011, 50.000 kr. i årene 2012 - 2013 og 50.900 kr. i 2014 bliver indbetalt på ratepensionen/ophørende alderspension årligt, og resten bliver indbetalt på en livsvarig alderspension. Konsekvensen vil være, at det samlede bidragsbeløb på 3 mio. kr. kan fratrækkes med 300.000 kr. om året frem til og med 2018. Fra 2015 kan pensionsopspareren igen begynde at opspare på en ratepension eller ophørende alderspension med respekt af loftet på 50.900 kr. ( 2013: 50.000 kr.).

Hvis pensionsopspareren blot fortsætter indbetalingerne til ratepensionen, så får han eller hun fradrag i 2010-2014 med 100.000 kr. pr. år i 2010 og 2011, 50.000 kr. i 2012 og 2013 og derefter med 50.900 kr. pr. år i de følgende år. Pensionsopspareren vil derfor få fradrag for i alt 650.000 kr. Resten 2.350.000 kr. får han eller hun ikke fradrag for. Til gengæld bliver det beløb, som pensionsopspareren ikke har fået fradrag for, ikke beskattet, når ordningen kommer til udbetaling. Det er dog en forudsætning, at pensionsopspareren/den berettigede på dette tidspunkt kan dokumentere, at han eller hun ikke har fået fradrag for beløbet. Se PBL § 20, stk. 4.

Hvis pensionsopspareren standsede indbetalingerne i 2010, så vil indbetalingen i 2009 på 500.000 kr. blive fordelt over 10 år, så fradraget i 2009 i stedet for 300.000 kr. vil være 50.000 kr. Pensionsopspareren vil derfor få sin indkomst forhøjet med forskellen 250.000 kr. (300.000 kr. - 50.000 kr.) plus et procenttillæg i indkomståret 2009 efter PBL § 18 A, som fortsat gælder i denne situation. Desuden bortfalder fradragsfordelings-beløbene for de efterfølgende år. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Det er hverken muligt at få udbetalt de beløb kontant, der ikke er givet fradrag for, eller at få overført beløbene til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 uden at betale afgift. Det er, fordi hverken PBL § 21 A, stk. 2, eller PBL § 32 kan anvendes i denne situation. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Hvis indbetalingen blot nedsættes, så skal efterbeskatningsreglen i PBL § 18 A, der gjaldt før 2010, som udgangspunkt anvendes.

Overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 gør det dog muligt fra 2012 at nedsætte indbetalinger på rateordningen eller den ophørende alderspension med forskellen mellem det hidtidige loft på 100.000 kr. og det nedsatte loft på 50.000 kr. uden skattemæssige konsekvenser, dvs. uden omberegning og efterbeskatning efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Indbetalingerne kan ikke sættes lavere end til det nedsatte loft.

Alternativt kan beløbet overføres til en anden pensionsordning efter reglerne i PBL § 21 A, stk. 2.

Indbetalingen er mindre end 100.000 kr. årligt

I denne situation gælder principielt det samme, som når indbetalingen er større end 100.000 kr. Situationen kan illustreres med følgende eksempler:

Eksempel 2 (indbetalingsperiode under 10 år)

Hvis pensionsopspareren fx den 1. maj 2009 har aftalt indbetaling af 75.000 kr. årligt i 4 år, vil det fordelte fradrag være 30.000 kr. i 2009. Hvis pensionsopspareren bruger opfyldningsfradraget fuldt ud, vil han eller hun fratrække 46.000 kr. Af de indbetalte 75.000 kr. mangler han eller hun derfor at få fradrag for 29.000 kr. Dette fradrag bortfalder, medmindre han eller hun indbetaler forskellen på en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009. I 2010 og 2011 indbetaler han eller hun 75.000 kr. på en ratepension, som han eller hun får fradrag for. Pensionsopspareren har i denne situation mulighed for at foretage supplerende indbetaling på ratepension med 25.000 kr. i 2010 og 2011, men ikke i 2012. I 2012 må han eller hun dele indbetalingerne op og indbetale 25.000 kr. af de 75.000 kr. på en livsvarig alderspension, hvis han eller hun fortsat ønsker fradrag for dem. Pensionsopspareren kan også vælge at nedsætte indbetalingerne på ratepensionen til 50.000 kr. årligt uden skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 3 (kapitalindskud)

Hvis pensionsopspareren fx har indskudt 300.000 kr. den 1. maj 2009, har han eller hun i 2009 fradrag for 1/10 af indskuddet, det vil sige 30.000 kr. Det resterende ubenyttede fradragsberettigede beløb på 270.000 kr. skal overføres til en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009, hvis han eller hun vil bevare fradragsretten i de efterfølgende år.

Kollektive pensionsordninger

Kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009

Hvis arbejdsgiveren indbetaler til ratepensionsordninger eller ophørende alderspensioner, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, der er indgået inden den 22. april 2009, så beskattes indbetalingerne ikke hos de ansatte. Der er fuld bortseelsesret, selvom indbetalingerne herved overstiger beløbsgrænsen på 100.000 kr.  Det gælder dog kun obligatoriske bidrag efter den indgåede overenskomst. Se lov nr. 412 af 29. maj 2009, § 3, stk. 12, som er ændret ved lov nr. 1278 af 16. december 2009.

Der kan ikke indbetales yderligere på ratepensionen mv. i det pågældende år.

Undtagelsen fra 100.000 kr. loftet gælder kun til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker. En forlængelse, herunder også en uændret forlængelse, af en kollektiv overenskomst efter den 22. april 2009, bliver betragtet som indgåelse af en ny kollektiv overenskomst, hvor overgangsbestemmelsen ikke kan bruges. Det betyder, at bidrag, der er omfattet af den ny overenskomst, og som overstiger beløbsgrænsen, bliver beskattet.

Overgangsreglen gælder højst til og med indkomståret 2015. Se § 3, nr. 1, i lov nr. 1378 af 28. december 2011, der sætter et udløbstidspunkt for reglen.

Kollektiv overenskomst indgået i perioden fra den 22. april 2009 til den 31. december 2011

I en overgangsperiode er der desuden bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, selv om indbetalingerne overstiger beløbsgrænsen på 50.900 kr. ( 2012 og 2013: 50.000 kr.) kr. årligt. Se overgangsreglen i § 4, stk. 4, i lov nr. 1378 af 28. december 2011.

Undtagelsen fra loftet på 50.900 kr. ( 2012 og 2013: 50.000 kr.) gælder kun obligatoriske bidrag til ratepension eller ophørende alderspension efter en kollektiv overenskomst, der er indgået i perioden fra den 22. april 2009 til den 31. december 2011.

Der kan ikke indbetales yderligere på ratepensionen mv. i det pågældende år.

Undtagelsen gælder kun til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015. En forlængelse, herunder en uændret forlængelse, af en kollektiv overenskomst den 1. januar 2012 eller senere betragtes som indgåelse af en ny kollektiv overenskomst, hvor overgangsreglen ikke kan bruges.

Bemærk

Overgangsreglen for obligatoriske bidrag efter kollektive overenskomster indgået fra den 22. april 2009 til udgangen af 2011 gælder ved siden af overgangsreglen i § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 for bidrag efter kollektive overenskomster, der er indgået inden den 22. april 2009, når bidragene overstiger 100.000 kr.

Indbetalinger til førtidspensioner for nogle piloter efter PBL § 5 B blev anset for omfattet af § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se SKM2010.227.SR. Der var tale om en forlængelse af en tidligere kollektiv overenskomstaftale, der var indgået før den 22. april 2009. Da den kollektive overenskomstaftale oprindelig gjaldt for en 2-årig periode, var det kun muligt at forlænge aftalen med maksimalt 2 år.

En tværgående pensionskasse kunne ikke anvende § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009, da kassens produktudbud kunne ændres ved en generalforsamling, så det blev tilpasset de ny regler. Det krævede ikke en ændring af overenskomsten. Se SKM2010.703.SR.

Ordninger for selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende kan til og med indkomståret 2014 fortsat få fradrag for op til 30 pct. af overskuddet fra deres virksomhed ved indbetalinger på ratepension og ophørende alderspension. Fradraget på 30 pct. omfatter de samlede indbetalinger på en pensionsordning med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger. De kan derfor få fradrag, selvom indbetalingen til ratepensionsordningen eller den ophørende alderspension overstiger 50.900 kr. (2012 og 2013: 50.000 kr.), (100.000 kr. i 2010 og 2011). Se § 3, stk. 13, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Se også

Se afsnit C.A.10.2.1.3.3 og PBL § 18, stk. 5, 3. pkt., om de almindelige regler for opfyldningsfradraget på 30 pct. for selvstændigt erhvervsdrivende. Bemærk, at disse regler gælder også efter 2014 for indbetalinger på pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspensioner.

30 pct. fradraget for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspensioner, gælder som et alternativ til det almindelige opfyldningsfradrag på 46.900 kr. (2013: 46.000 kr.) . 

Det er alene engangsindskud og indbetalinger i kortere tid end 10 år på livsvarige alderspensioner, der reducerer 30 pct. opfyldningsfradraget efter overgangsreglerne, og kun i det omfang hvor den selvstændigt erhvervsdrivende anvender 30 pct. reglen i PBL § 18, stk. 5, 3. pkt., på disse indskud.

Det betyder, at indbetalinger på en 10-årig aftale på en livsvarig alderspension ikke begrænser muligheden for indskud på ratepension efter det særlige 30 pct. opfyldningsfradrag i overgangsreglerne. Engangsindskud eller indbetalinger i kortere tid end 10 år på livsvarige alderspensioner, der bliver fradragsfordelt over 10 år efter PBL § 18, stk. 3, henholdsvis 18, stk. 4, begrænser heller ikke muligheden for at indbetale på en ratepension efter det særlige 30 pct. opfyldningsfradrag, så længe den selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender 30 pct. reglen i PBL § 18, stk. 5, på disse indskud.

Hvis den selvstændige foretager et opfyldningsfradrag på op til 46.900 kr. (2013: 46.000 kr.) . efter PBL § 18, stk. 5, 1. pkt., på baggrund af engangsindskud eller indbetalinger i kortere tid end 10 år på livsvarige alderspensioner, så begrænser det heller ikke muligheden for indskud på ratepension efter det særlige 30 pct. opfyldningsfradrag efter overgangsreglerne.

Har en selvstændigt erhvervsdrivende indskudt mere end 50.000 kr. på en ratepension eller ophørende alderspension, har den pågældende flere muligheder for at indrette sig så hensigtsmæssigt som muligt.

Eksempel 1

En selvstændigt erhvervsdrivende med et overskud på 400.000 kr. har foretaget et indskud på 150.000 kr. på en ratepensionsordning. Den selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at fradrage 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.)  af indskuddet. Se PBL § 16, stk. 2. De overskydende 99.100 kr. (2013:100.000 kr.)    kan

 • udbetales uden afgiftsmæssige konsekvenser
 • overføres til eksempelvis en pensionsordning med løbende udbetalinger (bortset fra en ophørende alderspension) og kan fratrækkes her efter 30 pct. reglen
 • blive stående på ordningen uden fradragsret. Det følger af de almindelige regler i PBL § 18, stk. 2, og PBL § 21, stk. 2. Hvis det overskydende beløb på 99.100 kr. (2013:100.000 kr.) bliver stående, bliver det ikke beskattet ved udbetaling, fordi der ikke er givet fradrag for beløbet, og skatteyderen kan dokumentere, at der ikke er givet fradrag.

Alternativt kan den selvstændigt erhvervsdrivende til og med 2014 foretage fradrag på ratepensionsordningen med 120.000 kr., svarende til 30 pct. af overskuddet. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende fratrækker 120.000 kr., kan de resterende 30.000 kr.

 • udbetales uden afgiftsmæssige konsekvenser
 • overføres til eksempelvis en pensionsordning med løbende udbetalinger (bortset fra en ophørende alderspension) og fratrækkes her, da det overførte beløb er mindre end opfyldningsfradraget på 46.900 kr. (2013: 46.000 kr.) 
 • blive stående på ordningen uden fradragsret. Hvis det overskydende beløb på 30.000 kr. bliver stående, vil det ikke blive beskattet ved udbetaling, da der ikke er givet fradrag for beløbet og skatteyderen kan dokumentere, at der ikke er givet fradrag.

Det gælder også for skattepligtige, der i indkomståret 2009 har foretaget fradrag ud fra 30 pct. reglen. Se § 12, nr. 4, i lov nr. 1278 af 16. december 2009.

Eksempel 2

En selvstændigt erhvervsdrivende har et overskud i virksomheden for 2009 på 1 mio. kr. Overskuddet er først endeligt opgjort den 1. april 2010. Der foretages et indskud på 1,5 mio. kr. den 15. december 2009. Fradraget efter 30 pct. reglen udgør 300.000 kr., og det overskydende ikke-fradragsberettigede beløb, der kan tilbagebetales efter PBL § 21 A, stk. 2, udgør derfor 1,2 mio. kr.

I de situationer, hvor den selvstændige vælger at overføre et ikke fradragsberettiget indskud på en ratepension til en pensionsordning med løbende ydelser, bortset fra en ophørende alderspension, gælder de almindelige regler for fradragsfordeling af engangsindskud i PBL § 18, stk. 3, for det overførte beløb.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har et lønnet arbejde ved siden af virksomheden, så kan arbejdsgiveren til og med indkomståret 2014 indbetale et beløb på op til 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.) . årligt på den ansattes ratepension eller en ophørende alderspension med bortseelsesret for indbetalingerne. Bortseelsesretten for op til 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.)  gælder ved siden af 30 pct. reglen. Overstiger arbejdsgiverens indbetalinger 50.900 kr. (2013: 50.000 kr.) , skal det overskydende beløb beskattes som personlig indkomst for den selvstændigt erhvervsdrivende. Se PBL § 21, stk. 2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2012.213.SR Det var ikke obligatorisk for medarbejderne efter pensionsaftalen eller overenskomsten at indbetale beløb med bortseelsesret til rateforsikringer eller ophørende alderspensioner, som overstiger loftet på 50.000 kr. Indbetalingerne var derfor ikke omfattet af overgangsreglen i § 4, stk. 4, i lov nr. 1378 af 28. december 2011.

SKM2010.703.SR

Spørgerens pensionskasse kunne ikke anvende overgangsreglen i § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009, da kassens produktudbud kunne ændres ved en generalforsamling, så det blev tilpasset de ny regler, og det ikke krævede en ændring af overenskomsten.

SKM2010.227.SR

Skatterådet anså indbetalinger til førtidspensioner efter PBL § 5 B til piloter for omfattet af § 3, stk. 12, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Der var tale om forlængelse af en tidligere indgået kollektiv overenskomst indgået før den 22. april 2009. Det var maksimalt muligt at forlænge med 2 år.

SKM2010.72.SR

Der kunne fortsat fratrækkes fuldt ud for indbetalinger på en ratepension efter 2010, når ordningen oprindeligt var oprettet med indbetaling over 10 år, men alle indbetalinger (hele indbetalingsforpligtigelsen) var foretaget før tid. Forudbetalingen var sket før den 22. april 2009 og kunne bedst sidestilles med et kapitalindskud efter § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.