Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Beløbsgrænsen for indbetalinger
  • Fradrag
  • Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne
  • Tilbagebetaling af for meget indbetalte beløb
  • Indskud, efter at udbetalinger er begyndt.

Beløbsgrænsen for indbetalinger

De samlede indbetalinger kan højst udgøre et grundbeløb på 2.021.200 kr. (2021: 1.997.300 kr.).

Grundbeløbet bliver reguleret i indkomståret for sidste indbetaling efter PSL § 20.

Der må ikke indbetales mere på ratepensionen end det beløb, der stammer fra sportsudøverens sportsudøvelse, og som sportsudøveren har erhvervet ret til i samme indkomstår.

Der ses bort fra betalt arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af de samlede indbetalinger.

Fradrag

Fradragsret for indskuddene til privattegnede ordninger og bortseelsesret for indskuddene på en arbejdsgiverordning følger de almindelige regler for ratepensioner. Se PBL § 18 og PBL § 19 samt afsnit C.A.10.2.2.3.

Loftet på 59.200 kr. (2021: 58.500 kr.) for indbetalinger til rateordninger med fradrags- eller bortseelsesret gælder dog ikke for pensionsordninger omfattet af PBL § 15 B. Se PBL § 16, stk. 2.

Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne

Hvis indbetalingerne til en ratepension nedsættes eller ophører, har det ikke konsekvenser for tidligere års fradrag.

Tilbagebetaling af for meget indbetalte beløb

Hvis sportsudøveren indskyder præmier og bidrag til en ordning omfattet af PBL § 15 B, som ikke kan trækkes fra den skattepligtige indkomst, så kan sportsudøveren bede pensionsinstituttet om at få beløbet betalt tilbage, uden at der skal betales afgift af tilbagebetalingen. Dette gælder også for beløb indbetalt til en arbejdsgiverordning, som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 22 A, stk. 1, samt § PBL 15 B, stk. 6, og PBL § 19, stk. 1, 7. pkt.

Hvis pensionsinstituttet har indbetalt afgift af beløbet, inden sportsudøveren anmoder om tilbagebetalingen, kan sportsudøveren søge om at få afgiften tilbagebetalt hos Skattestyrelsen. Sportsudøveren kan også vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af PBL kap. 1. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke kunne trækkes fra den skattepligtiges indkomst. Se PBL § 22 A.

Indskud, efter at udbetalinger er begyndt

Sportsudøveren kan først indskyde midler på ordningen, når et udbetalingsforløb, der er begyndt inden udgangen af det indkomstår, hvor han eller hun fylder 40 år, er afsluttet.

Herefter kan der indskydes midler, der ikke stammer fra sportsudøvelsen. Dette kan tidligst ske i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling i det udbetalingsforløb, der er begyndt før det fyldte 40. år. For sådanne indskud gælder de almindelige fradragsregler.