Indhold

Afsnittet beskriver pensionsopsparerens muligheder for tilbagebetaling uden afgift eller overførsel til en anden pensionsordning af de indbetalinger til en kapitalpension eller supplerende engangsydelse, der ikke er fradrags- eller bortseelsesberettigede.

Afsnittet indeholder:

 • Indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret
 • Tilbagebetaling
 • Overførsel til en anden pensionsordning
 • Hvornår kan indbetalinger uden fradragsret overføres eller tilbagebetales
 • Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel
 • Der er betalt afgift af kapitalpensionen inden overførsel eller tilbagebetaling
 • Indskuddet bliver stående på kapitalpensionen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret

Indbetalinger til kapitalpensionsordninger og bidrag til supplerende engangsydelser, jf. PBL § 29 A, er uden fradrags- eller bortseelsesret for pensionsopspareren, hvis

 • de har oversteget beløbsgrænsen på 0 kr. (2013 og senere). Se PBL § 18, stk. 2, jf. § 16, stk. 1, eller PBL § 21, stk. 1, jf. § 16, stk. 1.
 • de har oversteget pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 18, stk. 2, eller PBL § 21, stk. 1.
 • de ikke har været omfattet af fradrags- eller bortseelsesret, fordi pensionsopspareren i et tidligere indkomstår helt eller delvist har fået udbetalt en kapitalpension efter pensionsudbetalingsalderen med afgift på 40 pct. Se PBL § 18, stk. 2, eller PBL § 19, stk. 1, 3 pkt.

Pensionsopspareren har tre valgmuligheder for indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret. 

Hvis pensionsaftalen giver mulighed for det, kan pensionsopspareren efter PBL § 21 A, stk. 1

 • få tilbagebetalt indbetalingerne uden afgift
 • få overført indbetalingrne til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en ratepension med fradragsret for det indkomstår, hvor indbetalingerne til kapitalpensionsordningen oprindeligt er foretaget.

Pensionsopspareren kan også vælge at lade indbetalingerne blive stående på kapitalpensionsordningen og få dem udbetalt uden afgift, når ordningen til sin tid bliver udbetalt. Se PBL § 32, stk. 1. Reglen vil være relevant, hvis pensionsopspareren ikke har kunnet få udbetalt eller overført beløb uden fradrags- eller bortseelsesret efter PBL § 21 A inden ordningen udbetales.

En skatteyder, der alene havde været begrænset skattepligtig af renter fra kilder her i landet og derfor ikke havde haft skattepligtig personlig indkomst, kunne få tilbagebetalt indskud på en kapitalpension efter reglerne i PBL § 21 A. Se TfS 1993, 166.

Tilbagebetaling

Pensionsopspareren kan få tilbagebetalt de indbetalinger, der ikke har været fradragsret for, uden at der skal betales afgift efter pensionsbeskatningsloven, jf. PBL § 21 A, stk. 1. Se PBL § 18, stk. 2, jf. § 16, stk. 1 om fradrag for indbetalinger.

Er der indbetalt til flere kapitalpensionsordninger, kan der fra hver enkelt ordning højst tilbagebetales et beløb, der svarer til det indbetalte beløb i det pågældende indkomstår.

Påløbne renter tilbagebetales ikke. Påløbne renter kan dog udbetales sammen med indskuddet, når renterne udgør indtil 500 kr., og ordningen ophæves i sin helhed. Se PBL § 21 A, stk. 3.

Er der tale om indbetalinger, der er foretaget af en arbejdsgiver til en arbejdsgiveradministreret kapitalpension, og som pensionsopspareren er blevet beskattet af efter PBL § 18, stk. 2, PBL § 19, stk. 1, 3 pkt., eller PBL § 21, stk. 1, fordi der ikke er bortseelsesret, kan pensionsopspareren få tilbagebetalt det beløb, han eller hun har medregnet i sin personlige indkomst, uden at der skal betales afgift efter pensionsbeskatningsloven. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Fra 1. januar 2014 skal tilbagebetaling i indbetalingsåret af indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, ske til den arbejdsgiver, der oprindeligt har foretaget indbetalingen til ordningen. Se PBL § 21 A. stk. 1, 3. pkt. 
Tilbagebetalingen kan ikke ske til pensionsopspareren selv.

Pensionsinstituttet tilbagebetaler det indbetalte beløb inklusive det indeholdte AM-bidrag til arbejdsgiveren. Se jf. AMBL § 2 ,stk. 1 nr. 4 og KSL § 49 D, stk. 1, 2. pkt., der er ændret henholdvist indsat ved lov nr. 1500 af 18. december 2013, § 4, nr. 1 og § 3 nr. 1.

Arbejdsgiveren behandler det tilbagebetalte beløb som enhver anden lønudbetaling og foretage indeholdelse af AM-bidrag og A-skat af beløbet, inden det udbetales til arbejdstageren.

Bemærk

Pensionsopspareren eller arbejdsgiveren kan dog kun få tilbagebetalt beløbet, hvis pensionsaftalen giver mulighed for det.
Er det en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, skal arbejdsgiveren desuden give sit samtykke til udbetalingen fra ordningen, fordi arbejdsgiveren er part i kapitalpensionsaftaler, der er indgået som led i et ansættelsesforhold, og derfor skal være enig i, at beløbet kan udbetales til pensionsopspareren. 

Overførsel til en anden pensionsordning

Hvis pensionsaftalen giver mulighed for det, kan pensionsopspareren vælge at få beløbet overført til en anden eksisterende eller nyoprettet ordning, der er omfattet af PBL kapitel 1, dvs. at indbetalingen kan overføres til en pensionsordning med løbende ydelser eller til en ratepension.

Er der indbetalt til flere kapitalpensionsordninger, kan der fra hver enkelt ordning højst overføres et beløb efter PBL § 21 A, stk. 1, der svarer til det indbetalte beløb i det pågældende indkomstår.

Overførslen har skattemæssig virkning for det indkomstår, hvor indbetalingen på kapitalpensionsordningen fandt sted. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Dermed har pensionsopspareren mulighed for at opretholde sin bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning eller sit fradrag for egne indbetalinger til en privattegnet pensionsordning.

Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og privattegnede pensionsordninger skal holdes adskilte.

Det betyder, at

 • indbetalinger, der oprindeligt er foretaget af arbejdsgiveren på en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning kun kan overføres til en anden arbejdsgiveradministreret ordning
 • indbetalinger på en privattegnet kapitalpensionsordning kun kan overføres til en anden privattegnet pensionsordning.

Sker der overførsel af en indbetaling efter PBL § 21 A, stk. 1 til anden pensionsordning i et andet pensionsinstitut, fastholdes pligten til at indeholde og afregne AM-bidrag af beløbet hos det pensionsinstitut, der oprindeligt modtog indbetalingen. Det er derfor nettoindbetalingen efter AM-bidrag, der skal overføres. Se KSL § 49 D, stk. 1, 3. pkt

Pensionsopspareren kan imidlertid kun få overført beløbet, hvis pensionsaftalen giver mulighed for det.
Er det en arbejdsgiveradministreret kapitalpension, skal arbejdsgiveren desuden give sit samtykke til overførslen, fordi arbejdsgiveren er part i kapitalpensionsaftaler, der er indgået som led i et ansættelsesforhold, og derfor skal være enig i, at beløbet kan overføres til en anden pensionsordning. 

Hvornår kan indbetalinger uden fradragsret overføres eller tilbagebetales

Der gælder ingen tidsfrist for, hvornår en tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A kan finde sted.
En tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A af et beløb, der ikke har været bortseelses- eller fradragsberettiget, kan derfor finde sted så længe pensionsordningen består.

Se afsnittet "Der er betalt afgift af kapitalpensionen inden overførslen/tilbagebetalingen", hvis der kunne være tilbagebetalt eller overført et beløb efter PBL § 21 A, men dette er blevet glemt, og ordningen er udbetalt mod afgift, uden at der ved afgiftsberegning er taget hensyn til dette beløb efter PBL § 32, stk. 1.

Hvis pensionsopspareren skal kunne udnytte bortseelses- eller fradragsret for et overførte beløb, må overførsel til en anden fradragsberettiget pensionsordning dog være sket inden udløbet af fristen for ændring/genoptagelse af skatteansættelsen for indbetalingsåret. Se SFL § 26.

Se også

Om fristen for ændring/genoptagelse af skatteansættelsen i afsnit (A.A.8.2.1.2

Indbetalinger i indkomståret 2013 og senere

Tilbagebetaling eller overførsel af indbetalinger foretaget i indkomståret 2013 eller senere til kapitalpensioner, der overstiger beløbsgrænsen på 0 kr.  i  PBL § 16, stk. 1, kan overføres eller tilbagebetales i det indkomstår, hvori indbetalingen er sket eller i senere indkomstår, jf. PBL § 21 A, stk. 1, 2. pkt.

Indbetalinger i indkomståret 2012 og tidligere

For at pensionsinstituttet kan foretage en overførsel eller tilbagebetaling efter PBL § 21 A af det indskud, der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for, forudsætter det, at der foreligger en årsopgørelse for pensionsopspareren for det indkomstår, hvori der er sket indbetalinger over beløbsgrænsen, eller at det på anden måde er dokumenteret, at indbetalingerne er uden bortseelses- eller fradragsret. Det indebærer, at indbetalinger over beløbsgrænsen først kan tilbagebetales eller overføres til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A i året efter det år, hvor indbetalingen er sket.

Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel

Anmodningen om overførsel skal fremsættes overfor pensions- eller pengeinstituttet og skal ledsages af dokumentation for det for meget eller fejlagtigt indbetalte beløb. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012, § 16, stk. 2.

Ved tilbagebetaling eller overførsel af indskud foretaget efter d. 1. januar 2013 skal pensionsinstituttet inden tilbagebetalingen eller overførslen sikre sig, at pensionsopspareren ikke er omfattet af overgangsreglerne i lov nr 922 af 18. september 2012, § 13, stk. 3-4.

Se også

Om overgangsreglerne i afsnit (C.A.10.2.5.3.1) Indbetalinger på kapitalpensionsordninger

Bemærk

Skattestyrelsen har udarbejdet to blanketter, der kan benyttes i forbindelse med tilbagebetalingen af det for meget indbetalte beløb.

Pensionsopspareren kan benytte:

 • Blanket 07.051 ved tilbagebetaling/overførsel af indbetalinger, der overskrider beløbsgrænsen på 0 kr. (2013 og senere) eller beløb, der ikke er fradrags- eller bortseelsesret for, fordi der i tidligere år er udbetalt kapitalpension med afgift på 40 pct., efter at pensionsudbetalingsalderen er nået
 • Blanket 07.052 ved tilbagebetaling/overførsel af indbetalinger, der overstiger den personlige indkomst

Det er frivilligt at benytte blanketterne, men de oplysninger, der fremgår af blanketten, skal oplyses i forbindelse med tilbagebetalingen af det for meget indbetalte beløb.

Der er betalt afgift af kapitalpensionen inden overførslen/tilbagebetalingen

Er kapitalpensionen blevet afgiftsberigtiget efter reglerne PBL §§ 25-28, inden pensionsopspareren har anmodet om overførsel eller tilbagebetaling efter PBL § 21 A, kan der ikke ske en overførsel eller tilbagebetaling efter PBL § 21 A fra kapitalpensionsordningen af det indskud, der ikke har været bortseelses- eller fradragsberettiget, idet kapitalpensionsordningen ikke længere eksisterer.
Pensionsopspareren kan i stedet bede Skattestyrelsen om at få tilbagebetalt afgiften efter PBL §§ 25-28 af det overskydende beløb, jf. PBL § 21 A, stk. 4 og  PBL § 32, stk.1.

Der opstår en særlig situation, hvis en kapitalpension er blevet overført, herunder konverteret til en aldersforsikring  eller -opsparing omfattet af PBL § 10 A eller PBL § 12 A, inden en anmodningen om tilbagebetaling efter PBL § 21 A, stk. 1.

For tilbagebetalinger, der sker d. 1. januar 2014 eller senere, af de indbetalinger til en kapitalpension, der er uden fradrags- eller bortseelsesret, men der er betalt afgift af ved overførslen/konverteringen til en aldersforsikring/aldersopsparing, kan afgiften søges tilbagebetalt fra Skattestyrelsen. Se PBL § 21 A, stk. 4.
Det er dog en forudsætning for at få tilbagebetalt afgiften, at det til afgiften svarende overførte/konverterede beløb tilbagebetales fra aldersforsikringen/aldersopsparingen. Se PBL § 21 A, stk. 1, 7. pkt. 

Når det til afgiften svarende overførte/konverterede beløb udbetales fra aldersforsikringen/aldersopsparingen, skal der ikke betales afgift på 20 pct. af beløb efter PBL § 28, stk .2. Se PBL § 21 A, stk. 1, 8. pkt. 

Er aldersforsikringen/aldersopsparingen blevet ophævet inden tilbagebetalingen, kan afgiften søges tilbage hos Skattestyrelsen, svarende til den situation, hvor en kapitalpension omfattet af PBL § 10 eller § 12 er blevet ophævet inden anmodning om tilbagebetaling

 Bemærk

Det beløb, der skal tilbagebetales fra aldersforsikringen eller -opsparingen, er altså det overskydende indskud på kapitalpensionen, som pensionsopspareren ikke har haft fradrags eller bortseelsesret for med fradrag af afgiften 40 pct. (2013-2015: 37,3 pct.), der er betalt af det overskydende beløb ved overførslen eller konverteringen af kapitalpensionen til aldersforsikringen/aldersopsparingen.
Pensionsopspareren får altså tilbagebetalt afgiftsbeløbet fra Skattestyrelsen og det resterende beløb fra aldersforsikringen/opsparingen. Herved har pensionsopspareren fået tilbagebetalt hele det overskydende beløb. Pensionsopspareren bliver på denne måde stillet som om, det overskydende beløb var tilbagebetalt fra kapitalpensionen, før den blev overført eller konverteret.

Eksempel

I 2012 indbetalte en pensionsopsparer 66.000 kr. på en nyoprettet kapitalpension. Beløbsgrænsen for indbetaling udgjorde i 2012 46.000 kr. jf. PBL § 16, stk. 1. Der er derfor ikke fradragsret for de 20.000 kr. af indbetalingen.

I 2014 beslutter pensionsopspareren at konvertere kapitalpensionen til en aldersforsikring.

Hvis opspareren havde husket at få de 20.000 kr. tilbagebetalt inden konverteringen, ville der være beregnet en afgift på  17.158 kr. (37,3 pct.) af de resterende 46.000 kr. på kapitalpensionen. Der ville herefter indestå 28.842 kr. på aldersforsikringen

Pensionsopspareren har imidlertid ikke fået søgt om at få de 20.000 kr. tilbagebetalt inden konverteringen, og der er derfor beregnet en afgift på 24.618 kr. (37,3 pct.) af alle 66.000 kr. på kapitalpensionen. Der står herefter 41.382 kr. på aldersforsikringen.

Pensionsopspareren anmoder Skattestyrelsen om tilbagebetaling af afgiften af de 20.000 kr., der udgør 7.460 kr. (37,3 pct.). 

Pensionsopsparen skal have fået tilbagebetalt 12.540 kr. (20.000 fratrukket 7.460 kr.) fra aldersforsikringen for at kunne få udbetalt afgiften  på  7.460 kr. fra Skattestyrelsen. Herefter indestår der kr. 28.842  på aldersforsikringen, og pensionsopspareren har fået tilbagebetalt de 20.000 kr., som der ikke var fradragsret for.

Indskuddet bliver stående på kapitalpensionsordningen

I stedet for at få indbetalinger uden fradrags- eller bortseelsesret til en kapitalpensionsordning tilbagebetalt eller overført til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A, kan pensionsopspareren vælge at lade indbetalingerne blive stående på kapitalpensionsordningen og få dem udbetalt krone-for-krone uden afgift, når ordningen til sin tid bliver udbetalt, se PBL § 32, stk. 1. Reglen vil være relevant, hvis pensionsopspareren ikke har kunnet få udbetalt eller overført beløb uden fradrags- eller bortseelsesret efter PBL § 21 A inden ordningen udbetales.

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.1.4.1) om udbetaling uden afgift.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 193, 166.

Landsskatteretten fandt, en skatteyder, der alene havde været begrænset skattepligtig af renter fra kilder her i landet og derfor ikke havde haft skattepligtig personlig indkomst, kunne få tilbagebetalt indskud på en kapitalpension efter reglerne i PBL § 21 A.

Er gengivet i ToldSkat Nyt 1993.6.275.