Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om beløbsgrænsen for indbetalinger med fradrags- og bortseelsesret til kapitalpensionsordninger.

Afsnittet indeholder:

 • Beløbsgrænsen
 • Hvilke beløb omfatter beløbsgrænsen?
 • Kombination af arbejdsgiveradministreret og privat kapitalpensionsordning
 • Indbetalingerne overskrider beløbsgrænsen
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Beløbsgrænsen

I det enkelte indkomstår kan pensionsopspareren fratrække indbetalinger til kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed ikke overstige en beløbsgrænse på ►O kr. for 2013 ◄(x2012: 46.000 kr.). xSe PBL § 18 stk. 2 og § 16, stk. 1.

Beløbsgrænsen reguleres efter PSL § 20.

Har pensionsopspareren fået præmiefritagelse for præmien til en kapitalpension, skal beløbsgrænsen ikke nedsættes med de præmiebeløb, der er givet præmiefritagelse for. Den tekniske opskrivning af kapitalpensionen med de præmier, der er givet præmiefritagelse for, anses ikke for en indbetaling. Se TfS 1999, 53 TSS.

Der er fradrags- eller bortseelsesret for beløb op til beløbsgrænsen, Har pensionsopspareren ikke har været skattepligtig til Danmark i hele kalenderåret, er pensionsopsparerens indkomstår kortere end 12 måneder. Pensionsopspareren har alligevel fradrags- eller bortseelsesret op til den fulde beløbsgrænse i ►2013 på O kr. ◄(x2012: 46.000 kr.) xfor beløb, der er indbetalt i skattepligtsperioden . Se LSRM 1980,47.

Hvilke beløb omfatter beløbsgrænsen?

Beløbsgrænsen i►2013 på O kr.◄ x(2012:46.000 kr.) xomfatter summen af alle indbetalinger til:

 • Kapitalforsikringer i pensionsøjemed
 • Opsparing i pensionsøjemed
 • Præmie til invalidesumsforsikringer, der er oprettet i tilknytning til kapitalpension
 • Bidrag til supplerende engangsydelser fra pensionskasser omfattet af PBL § 29 A, stk. 2.

Se PBL § 16, stk. 1.

Bemærk

Beløbsgrænsen gælder de samlede indbetalinger på både arbejdsgiveradministrerede og privattegnede kapitalpension.

Beløbsgrænsen omfatter ikke:

 • Tilskrivning af bonus og renter mv.
 • Fortjeneste og tab ved salg eller indfrielse af værdipapirer, udlodning af likvidationsprovenu mv., når værdipapiret er en del af kapitalpensionsordningen.
 • Det arbejdsmarkedsbidrag, som pensionsinstituttet tilbageholder af arbejdsgiverens pensionsindbetaling.

Se PBL § 16, stk. 3.

Bemærk

En arbejdsgiver kan derfor indbetale i alt ►O kr. (2013)◄ x(2012x: 50.000 kr. (46.000 kr. plus arbejdsmarkedsbidrag 4.000 kr.)) til medarbejderens kapitalpension, fordi det arbejdsmarkedsbidrag, pensionsinstituttet skal indeholde af arbejdsgiverens indbetalinger, ikke er omfattet af beløbsgrænsen.

Kombination af arbejdsgiveradministreret og privat kapitalpensionsordning

Når der er oprettet en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, går arbejdsgiverens indbetalinger (med bortseelsesret) til denne ordning forud for de beløb, pensionsopspareren selv indbetaler til en privattegnede ordning. Se PBL § 18, stk. 2.

Fradragsretten for indbetalinger til den privattegnede ordning kan derfor højst udgøre et beløb, der svarer til forskellen mellem ►O kr.(2013)◄ (x2012: 46.000 kr.)x  og årets indbetalinger til den arbejdsgiveradministrerede ordning med fradrag af  arbejdsmarkedsbidrag. Se PBL § 18, stk. 2, 3. pkt.

En pensionsopsparer, der har en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning, hvor indbetalingerne er mindre end beløbsgrænsen på►0 kr. (2013◄) x(2012: 46.000 kr.), xkan udnytte den fulde fradragsret ved at oprette en privattegnet kapitalpensionsordning ved siden af arbejdsgiverordningen.

Pensionsopspareren kan så selv indbetale forskellen mellem arbejdsgiverens indbetalinger og beløbsgrænsen på den privattegnede kapitalpension.

Pensionsopspareren må ikke indbetale differencen på selve arbejdsgiverordningen. Se afsnit xC.A.10.2.5.3.1xom, at private kapitalpensioner og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger skal holdes adskilte

Skemaet viser eksempler på kombination af arbejdsgiveradministrerede og privattegnede kapitalpensionsordninger ►i indkomståret 2012◄

Beløbsgrænsen for maksimalt fradrag

Indbetaling til arbejdsgiveradministreret kapitalpension eksklusive arbejdsmarkedsbidrag

Muligt indskud på privattegnet kapitalpension

Eksempel 1

46.000 kr. (2012)

30.000 kr.

16.000 kr.

Eksempel 2

46.000 kr. (2012)

46.000 kr.

0 kr.

Indbetalingerne overskrider beløbsgrænsen

Overskrider årets samlede indbetalinger til kapitalpensionsordninger mv. for en pensionsopsparer beløbsgrænsen på ►0 kr. (2013◄) x(2012: 46.000 kr.), xer der ikke fradrags- eller bortseelsesret for det overskydende beløb.

Er det arbejdsgiverens indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret kapitalpension, der overskrider beløbsgrænsen, skal det overskydende beløb medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår. Beløbet medregnes i den personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1.

Er det pensionsopsparerens egne indbetalinger til en privattegnet ordninger, der overstiger beløbsgrænsen på ►0 kr. (2013)◄ x(2012: 46.000 kr.)x, er der ikke fradragsret for det overskydende beløb. Se PBL § 18, stk. 2 og PBL § 16, stk. 1.

Det overskydende beløb kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår, men der er mulighed for at få det overskydende beløb tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med fradrags- eller bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Se også

Se også afsnit x(C.A.10.2.5.3.3)x om overskydende indbetalinger uden fradragsret.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1980, 47, LSR

Der var fradrags- eller bortseelsesret for beløb op til beløbsgrænsen, selv om pensionsopspareren ikke havde været skattepligtig til Danmark i hele indkomståret.