Indhold

Afsnittet handler om:

 • Resumé
 • Reglen i PBL § 15 A
 • Personer omfattet af reglen
 • Pensionsordninger omfattet af reglen
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Resumé

Reglen i PBL § 15 A giver selvstændigt erhvervsdrivende, der har fået en skattepligtig fortjeneste ved at afstå deres virksomhed, en særlig adgang til at indbetale et beløb svarende til fortjenesten på en pensionsordning med fradragsret. Det er ikke et krav, at den selvstændigt erhvervsdrivende helt ophører med at drive virksomhed, men alene at der sker hel eller delvis afståelse af virksomheden.

Reglen i PBL § 15 A

Personer, der er omfattet af reglen, kan på visse betingelser oprette pensionsordninger og indbetale et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af deres virksomhed på disse ordninger med fuld fradragsret inden for en beløbsgrænse på ►2.590.700 kr. (2014:2.553.100 kr.)◄ allerede i indbetalingsåret eller -årene.

Personer omfattet af reglen

Reglen gælder for personer, der

 • har drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i form af en personligt ejet virksomhed eller har været hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, i mindst 10 år inden for de seneste 15 år før oprettelsen af ophørspensionen og
 • får en skattepligtig fortjeneste ved, at de afstår deres virksomhed eller hovedaktionæraktier, eller skal medregne en fortjeneste, som ægtefællen har fået, efter KSL § 25 A, og
 • er fyldt 55 år inden virksomheden eller hovedaktionæraktierne afstås, og
 • er fuldt skattepligtige til Danmark på afståelsestidspunktet.

Dette gælder for en ægtefælle, der beskattes af fortjenesten efter KSL § 25 A

Personer, der efter KSL § 25 A, stk. 1, 3 eller 8, skal beskattes af fortjenesten fra en virksomhed eller en andel af en virksomhed, som deres ægtefælle ejer, har også mulighed for at oprette en pensionsordning efter reglerne i § 15 A. De øvrige betingelser for at bruge reglerne skal også være opfyldt.

Reglen hænger sammen med, at beskatningen af fortjenesten og ejerskabet til virksomheden ikke nødvendigvis er placeret hos den samme person. Efter KSL § 25 A, stk. 1, skal indkomst fra en erhvervsvirksomhed medregnes ved indkomstopgørelsen hos den ægtefælle, der driver virksomheden, selv om den anden ægtefælle ejer virksomheden. Det gælder også fortjenesten fra salg af virksomheden eller en del af den. Den ægtefælle, der driver virksomheden, kan derfor oprette en ophørspension.

Tilsvarende gælder, når indkomsten skattemæssigt fordeles efter stk. 3 eller 8 i KSL § 25 A. Reglerne gælder, uanset hvem af ægtefællerne der ejer den virksomhed, de driver i fællesskab. Se SKM2003.75.LR og SKM2003.262.LR.

Hvis en ægtefælle derimod blot har været lønansat efter KSL § 25 A, stk. 7, kan den pågældende ægtefælle ikke bruge ophørspensionsreglerne.

Se også afsnit C.A.8.4.1 om reglerne i KSL § 25 A, stk. 1, 3 og 8.

Eksempel:

Ægtefælle B har i en længere årrække ejet en virksomhed, som hun overtog fra sin far. Siden da har hendes ægtefælle A arbejdet i virksomheden som daglig leder. Ægtefællerne vil nu sælge virksomheden.

KSL § 25 A, stk. 1, betyder, at fortjenesten fra salget af virksomheden (fx fortjeneste på driftsmidler og goodwill, genvundne afskrivninger og ejendom), skal medregnes hos A, fordi det er ham, der driver virksomheden. Derfor kan A indskyde fortjenesten på en pensionsordning efter PBL § 15 A, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen også er opfyldt.

Bemærk

Selvom personerne har haft mulighed for at tage midler ud af virksomheden til at opbygge egen pensionsordning, kan de alligevel oprette pensionsordninger efter PBL § 15 A, når de afstår deres virksomhed. Der gælder ikke særlige regler for den pension, der er opsparet i tiden frem til virksomheden afstås. Der er ingen sammenhæng mellem en pensionsordning efter PBL § 15 A og personens øvrige opsparing. En tidligere selvstændigt erhvervsdrivende kan derfor sideløbende indbetale på både en § 15 A-ordning og på anden fradragsberettiget pensionsopsparing i det samme indkomstår.

Pensionsordninger omfattet af reglen

Der skal være tale om

 • en pensionsordning med løbende udbetalinger eller
 • en ratepensionsordning.

Se PBL § 15 A, stk. 5.

Det er muligt at oprette mere end én pensionsordning. Hvis virksomheden afstås trinvist, er det muligt at fordele indbetalingerne over flere indkomstår. En trinvis afståelse af virksomheden kan fx. ske ved, at der optages en medinteressent i et interessentskab som ny kompagnon. Det er også muligt at indbetale fortjenesten ved afståelse af flere virksomheder på samme ophørspensions­ordning.

Krav til ordningerne

Hvis personen opretter en pensionsordning med løbende udbetalinger, skal ordningen opfylde de almindelige krav til pensionsordninger med løbende udbetalinger i PBL § 2, nr. 4. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2 .

Hvis personen opretter en rateforsikring eller en rateopsparingsordning, skal ordningen opfylde de almindelige betingelser for sådan nogle ordninger. Se afsnit C.A.10.2.2.1 .

Der er dog visse undtagelser fra de almindelige regler. Loftet på ►51.700 kr. (2015-niveau)◄ for indbetalinger på rateordninger og ophørende alderspension gælder nemlig ikke for pensionsordninger, der er omfattet af PBL § 15 A. Se også afsnit C.A.10.2.3.6 om udbetalinger.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentar

SKAT

SKM2003.262.LR

Den ægtefælle, der drev virksomheden, kunne indskyde fortjenesten fra et delsalg af et landbrug på en ophørspension, selv om ejendommen var ejet af den anden ægtefælle. Indskud anerkendt.

Se lignende sag om ægtefælles indskud af fortjenesten, SKM2003.75.LR

SKM2003.214.LR

Hovedanpartshaver. Fraflytning og likvidation af anpartsselskab. Fuld skattepligt ophørt på tidspunktet for afståelsen jf. PBL § 15 A, dvs. tidspunktet for udbetaling af likvidationsprovenuet.

Indskud ikke anerkendt.

Ordningen kan kun bruges af personer, der er fuldt skattepligtige på tidspunktet for afståelsen