Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godkendte pensionsordninger efter PBL § 15 C.

Afsnittet indeholder:

 • Reglens baggrund, formål og historik
 • Personer omfattet af reglen
 • Regel
 • Betingelser
 • Krav til pensionsinstituttet
 • Ansøgning om godkendelse.

Reglens baggrund, formål og historik

Fordi EF-domstolen underkendte de danske pensionsbeskatningsregler i dom af 30. januar 2007 i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark, blev PBL § 15 C om en særlig godkendelsesordning for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger vedtaget ved lov nr. 1534 af 19. december 2007. Formålet med reglerne er at skabe skattemæssig ligestilling mellem danske og udenlandske pensionsordninger i et andet EU- eller EØS-land. Reglerne gælder dog ikke for pensionsordninger i Liechtenstein, som Danmark ikke har en informationsudvekslingsaftale med. PBL § 15 C giver både en pensionsopsparer og et pensionsinstitut mulighed for at få godkendt pensionsordninger i de andre EU- eller EØS-lande.

Personer omfattet af reglen

Pensionsopsparere, der er omfattet af reglen i PBL § 15 C, er:

 • Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter KSL § 1. Se afsnit C.F.1.
 • Personer, der er omfattet af grænsegængerreglerne i KSL §§ 5A og 5B.

At være grænsegænger vil sige, at man er

 • begrænset skattepligtig til Danmark eller
 • fuldt skattepligtig til Danmark og hjemmehørende i udlandet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst

og samtidig tjener mindst 75 pct. af sin indkomst i Danmark.

Se mere om grænsegængerreglerne i afsnit C.F.5.

Regel

Det er muligt for et udenlandsk pensionsinstitut i et andet EU- eller EØS-land (undtagen Liechtenstein) at få typegodkendt en pensionsordning, så det kan udbyde ordninger til danske pensionsopsparere efter samme regler, som gælder for danske pensionsinstitutter.

At ordningen er godkendt betyder

at pensionsopspareren får fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i sin danske indkomst efter samme regler som for tilsvarende danske ordninger. Se fx PBL §§ 18 og 19.

 • at pensionsopspareren maksimalt kan indbetale 8.800 kr., henholdsvis 56.900 (2023) uden fradragsret på en alderspension. Se PBL§ 16.
 • at ordningen kan overføres afgiftsfrit til andre ordninger efter samme regler som for ordninger i danske pensionsinstitutter. Se PBL § 41 og § 41 A. Derimod kan der ikke overføres afgiftsfrit til en § 15 C-ordning, hvis overførslen er skattebegunstiget i udlandet. Se PBL § 41, stk. 9.
 • at pensionsopspareren beskattes af afkastet på ordningen med 15,3 pct. efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Se PAL §§ 1 og 2. Dette gælder dog ikke for begrænset skattepligtige grænsegængere. Se mere om grænsegængereglerne i afsnit C.F.5.
 • at pensionsopspareren bliver indkomstbeskattet eller skal betale afgift, når ordningen bliver udbetalt, eller der på anden måde disponeres over ordningen.

Betingelser

Betingelserne for at få godkendt en ordning er:

 • Pensionsopspareren skal acceptere at blive beskattet af løbende udbetalinger af pensionen i Danmark, også selv om han eller hun efterfølgende bosætter sig i udlandet, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringsselskabet mv. havde haft hjemsted i Danmark.
 • Pensionsordningen skal være oprettet i et pensionsinstitut i et EU- eller EØS-land (bortset fra Liechtenstein).
 • Pensionsordningen skal svare til en dansk skattebegunstiget ordning, det vil sige, at ordningen skal opfylde kravene i pensionsbeskatningsloven til en pensionsordning med løbende udbetalinger (alderspension), en ratepensionsordning eller en kapitalpensionsordning.

Krav til pensionsinstituttet

Det udenlandske pensionsinstitut forpligter sig til at opfylde de krav og forpligtelser, der stilles til danske pensionsinstitutter. Se PBL § 15 C, stk. 1,  nr. 4, og stk. 2, nr. 2. Det gælder forpligtelsen til at indeholde og indbetale A-skat. Se lov om indkomstregister § 3 og KSL § 48. Forpligtelsen indebærer også, at der skal ske indberetning til Skattestyrelsen efter reglerne i skattekontrolloven. Forpligtelsen gælder også indeholdelse og indbetaling af pensionsafgift og pensionsafkastskat efter samme regler, som gælder for danske pensionsinstitutter. Se PBL §§ 25-31 og § 38 og PAL §§ 21-23 a.

Det skal være muligt via Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer.   Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere livsforsikringsselskabets, pensionskassens eller kreditinstituttets dokumentation vedrørende forpligtelserne m.v. som nævnt i § 15 C, stk. 1, nr. 4.► Se PBL § 15 C, stk. 1, nr. 6◄

Det udenlandske pensionsinstitut skal indhente en erklæring fra pensionsopspareren. Se PBL § 15 C, stk. 2, 2. pkt. Erklæringen er en underskrift fra kunden, hvor han eller hun accepterer at blive beskattet i Danmark af de løbende indbetalinger til pensionen.

Derudover forpligter pensionsinstituttet sig til at informere Skattestyrelsen om:

 • Ændringer i ejerforhold
 • Pantsætning af ordningen
 • Afkast af indeståendet på ordningen
 • Ændringer i indsættelser af begunstigede
 • Indbetalinger til og udbetalinger fra ordningen, hvis pensionsordningen overføres til et andet pensionsinstitut
 • Andre forhold, der eventuelt gør, at ordningen ikke længere opfylder de danske regler.

Ansøgning om godkendelse

Både pensionsinstituttet og pensionsopspareren (kunden) kan søge om at få en pensionsordning godkendt af Skattestyrelsen:

Hvis pensionsinstituttet er registreret, og ordningen er typegodkendt af Skattestyrelsen, skal pensionsopspareren udfylde blanketten Borgererklæring (blanket 07.056), som pensionsinstituttet indsender til Skattestyrelsen. På Skattestyrelsens hjemmeside er der en løbende opdateret oversigt over godkendte og registrerede udenlandske pensionsinstitutter. Se SKAT.dk.

Hvis pensionsinstituttet er registreret hos Skattestyrelsen, men ordningen ikke er typegodkendt, skal pensionsopspareren udfylde og indsende blanketten Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054).

Hvis pensionsinstituttet ikke er registreret hos Skattestyrelsen, udfylder pensionsinstituttet blanketten Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.055), og pensionsopspareren udfylder blanketten Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning (blanket 07.054). Det er pensionsopspareren, som skal sende blanketterne til Skattestyrelsen.

Ansøgningsblanketter skal sendes sammen med en kopi af pensionsaftalen til:

Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing


Kopien af pensionsaftalen skal være på enten engelsk, dansk eller et andet skandinavisk sprog. Pensionsinstituttet eller pensionsopspareren skal selv sørge for en autoriseret oversættelse af aftalen.

Hvis ordningen bliver godkendt af Skattestyrelsen, modtager pensionsinstituttet et godkendelsesbevis.