Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter PBL § 53 A og PBL § 53 B?
 • Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter SL § 4, litra c, og SL § 5, litra b?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter PBL § 53 A og PBL § 53 B?

Bestemmelserne omfatter:

 • Livsforsikringer
 • Pensionskasseordninger
 • Syge- og ulykkesforsikringer 
 • Pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Begge bestemmelser omfatter stort set de samme ordninger. Se PBL § 53 A, stk. 1, og PBL § 53 B, stk. 1. Det er derfor ikke på typen af forsikrings- eller pensionsordning bestemmelserne adskiller sig fra hinanden, men derimod på den skattemæssige behandling af præmierne og bidragene til ordningerne og udbetalingerne fra ordningerne.
►Se afsnit C.A.10.4.2.4.3 om en række afgørelser fra Skatterådet som angår, hvordan forskellige udenlandske pensionsordninger placeres under PBL § 53 A og PBL § 53 B ud fra den skattemæssige behandling af indbetalinger mv. ◄

Hvilke forsikrings- og pensionsordninger omfatter SL § 4, litra c, og SL § 5, litra b?

SL § 4, litra c, og SL § 5, litra b, omfatter typisk:

 • Udenlandske lovbestemte obligatoriske pensions-/forsikringsordninger
 • Offentligt administrerede pensions-/forsikringsordninger
 • Uafdækkede direktørordninger.

Statsskattelovens regler er opsamlingsbestemmelser

Statsskattelovens regler er i forhold til reglerne i PBL § 53 A og PBL § 53 B opsamlingsbestemmelser, der samler alle de ordninger, der ikke er omfattet af PBL kapitel 1, eller de to nævnte bestemmelser i PBL afsnit II A.

Statsskattelovens regler er beskrevet i afsnit C.A.10.4.2.7 om den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c, og beskatningsreglen i SL § 5, litra b.

Se også afsnit C.A.10.4.3 forskellige typer forsikrings- og pensionsordninger, hvor der gennemgås en række konkrete ordninger, der ikke alle er omfattet af PBL §§ 53 A og 53 B, og som derfor er omfattet af statsskattelovens regler.

Generelt set kan visse ordninger på forhånd udskilles fra PBL §§ 53 A og 53 B og følgelig være omfattet af statsskattelovens regler. Det drejer sig om:

 • Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger
 • Offentligt administrerede ordninger.

Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger

Udenlandske, lovbestemte, obligatoriske ordninger kaldes inden for EU/EØS-området for søjle 1-ordninger. Disse ordninger finansieres i de fleste lande gennem store lovbestemte arbejdsgiverbidrag og mindre arbejdstagerbidrag.

Hovedydelsen, der udbetales fra disse udenlandske søjle 1- ordninger, svarer formentlig i store træk til den alders-, invalide- og efterlevendepension, som udbetales fra danske frivillige og obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger samt fra tjenestemandspensionsordningen.

Søjle 1-ordninger er omfattet af reglerne i statsskatteloven. Se afsnit C.A.10.4.2.7 om den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c, og beskatningsreglen i SL § 5, litra b.

Reglerne i LL § 7 L, stk. 1, og LL § 8 M, stk. 2, giver under visse betingelser bortseelses-/fradragsret for indbetaling til søjle 1-ordningerne. Se afsnit C.A.10.4.3.18 om udenlandske Søjle 1-ordninger (obligatoriske, lovbestemte).

Offentligt administrerede ordninger

Offentligt administrerede ordninger er ikke omfattet af PBL § 53 A eller PBL § 53 B.

Se SKM2001.159.LSR. I denne sag udtalte Landsskatteretten, at PBL § 53 A antages kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende og ikke offentligt administrerede ordninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2001.159.LSR

Udbetaling fra den frivillige dagpengesikring var ikke skattefri efter PBL § 53 A. Denne regel antoges kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende og ikke en offentligt administreret ordning som den omhandlede frivillige dagpengesikring.

 

Skatterådet

SKM2021.337.SR

Spørgeren, der påtænkte at flytte fra Luxembourg til Danmark, ønskede i den forbindelse at få fastlagt, om hans pensioner optjent i og udbetalt fra Luxembourg ville blive beskattet i Danmark. Skatterådet lagde til grund til, at spørgerens luxembourgske pensionsordning i Caisse Nationale D’Assurance Pension (CNAP) var omfattet af EU’s forordninger om social sikring. Udbetalingerne herfra skulle derfor beskattes i Danmark som personlig indkomst ifølge PSL § 3, jf. SL § 4. Spørgeren havde endvidere en supplerende privat pension som led i sin ansættelse hos sin luxembourgske arbejdsgiver. Skatterådet lagde til grund, at den supplerende private pension måtte anses for en uafdækket tilsagnsordning, der var omfattet af enten SL § 4 eller 5. Idet ordningen var valgt udbetalt som løbende livsvarige udbetalinger, ville spørgeren være skattepligtig heraf efter SL § 4, litra c.

 

SKM2020.471.SR

Spørgeren havde arbejdet som læge ansat på et universitetshospital som del af det offentlige sundhedssystem i Storbritannien. Både spørgeren og dennes arbejdsgiver havde indbetalt bidrag til pensionsordningen. De indbetalte bidrag blev ikke investeret men anvendt til finansiering af pensionsordningen. Pensionsordningens fordele var garanteret fuldt ud af regeringen/staten dvs. Storbritannien. Endvidere kunne pensionsrettighederne mistes efter den ansvarlige ministers bestemmelse under særlige omstændigheder. Pensionsordningen blev administreret af en selvstændig offentlig organisation under sundhedsministeriet i Storbritannien. Skatterådet anså pensionsordningen for omfattet af art. 19 om offentlige pensioner i DBO'en mellem Danmark og Storbritannien.

Bemærk:

Der blev ikke i forbindelse med det stillede spørgsmål om anvendelsen af DBO'en taget stilling til anvendelsen af regler i PBL eller SL.

SKM2006.639.SR

Skatterådet fastslog, at en pensionsordning tegnet i et tysk livsforsikringsselskab skulle beskattes efter statsskattelovens regler og ikke PBL § 53 A. Der var tale om et uafdækket pensionstilsagn afgivet overfor en person, der ikke var direktør.