Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for fradrag for og beskatning af præmier/bidrag og beskatning, hvis præmierne/bidragene er indbetalt af en arbejdsgiver.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag for præmie og bidrag
  • Arbejdsgivers betaling af præmie og bidrag til arbejdstagere
  • Arbejdsgivers betaling af præmie og bidrag til medfølgende ægtefælle/samlever
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fradrag for præmie og bidrag

Der er ikke fradragsret eller bortseelsesret i Danmark for indbetalinger til ordninger omfattet af PBL § 53 A, stk. 1. Se § 53 A, stk. 2, 1. pkt.

Reglen er bekræftet i SKM2005.523.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at bidrag til tyske livsforsikringer med kapitalpension ikke var fradragsberettiget efter reglerne i pensionsbeskatningsloven. Landsskatteretten mente samtidig ikke, at reglerne var i strid med EU-retten. Afgørelsen er efterfølgende overhalet af national ret, idet lov nr. 1534 af 19. december 2007 har indført fradragsret/bortseelsesret for indbetalinger, hvis den udenlandske ordning er godkendt efter PBL § 15 C eller § 15 D.

Arbejdsgivers betaling af præmie og bidrag til arbejdstager

Når en arbejdsgiver eller en tidligere arbejdsgiver indbetaler præmie/bidrag til en ordning, hvor arbejdstageren er ejer eller pensionsberettiget, og ordningen er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, skal præmien/bidraget medregnes i arbejdstagerens eller den tidligere arbejdstagers skattepligtige indkomst. Se PBL § 53 A, stk. 2, 3. pkt.

Arbejdsgivers betaling af præmie og bidrag til medfølgende ægtefælle/samlever

Indbetalinger fra en udsendt medarbejders arbejdsgiver til en pensionsordning for den udsendte medarbejders ægtefælle eller samlever skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens eller samleverens skattepligtige indkomst (og ikke ved opgørelsen af den udsendte medarbejders skattepligtige indkomst). Se PBL § 53 A, stk. 2, 4. pkt.

Reglen er indsat ved lov nr. 170 af 15. marts 2000, men gælder kun, hvis ægtefællen eller samleveren ledsager den udsendte, fordi formålet med bestemmelsen er at kompensere den medfølgende ægtefælle/samlever for nedgang i pensionsanciennitet under udsendelsen.

Betingelser for ægtefælleordningen

Se om betingelserne i afsnit C.A.10.2.1.3.1.3 om pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbeder under punkterne

  • Betingelser
  • Personer omfattet af reglen.

Reglerne anvendes ikke, hvis det er den udsendte medarbejders ægtefælle selv eller ægtefællens nuværende eller tidligere arbejdsgiver, der indbetaler præmier eller bidrag til ægtefællens arbejdsgiveradministrerede pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2005.523.LSR

En persons tyske kapitalpensionsordninger var oprettet, inden hun blev skattepligtig til Danmark. Ordningerne var derfor omfattet af PBL § 53 A eller § 53 B, og der var defor ikke fradrag for de indbetalte bidrag i indkomstårene 2000 og 2001.

Den manglende fradragsret blev begrundet i hensynet til sammenhængen i det danske beskatningssystem, jf. Bachmann-dommen i TfS 1992, 327, og i, at EF-domstolen ved efterfølgende afgørelser ikke har taget afstand fra principperne i Bachmann-dommen, jf. bl.a. SU 2002.367, TfS 2002.1000 og TfS 2003.681.

Afgørelsen er efterfølgende overhalet af national ret, idet lov nr. 1534 af 19. december 2007, har indført fradragsret/bortseelsesret, hvis den udenlandske ordning er godkendt efter PBL § 15 C eller § 15 D.