Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning herunder beregning af beskatning af udbetalinger fra forsikrings- og pensionsordninger mv., der er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Baggrunden for undtagelsesreglen
 • Beskatningsmåden
 • Formodningsreglen
 • Beregning af den skattepligtige del af udbetalingen
 • Udbetalinger til dækning af skatten af afkast
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT- meddelelser med videre.

Hovedregel

Udbetalinger fra ordninger omfattet af PBL § 53 A er som udgangspunkt skattefri. Se PBL § 53 A, stk. 5.

I SKM2011.195.SR tilbød et pensionsinstitut betaling af et medlemskab af en patientforening, der blev modtaget i umiddelbar tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning. Det blev, anset for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af et medlemskontingent følger derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.

Se SKM2010.416.LSR, hvor en forsikringsmægler tilbød rabat af eget formidlingsvederlag ved tegning af en kapitalforsikring omfattet af PBL § 53 A. Udbetalingen af formidlingsprovision blev anset for skattepligtig indkomst for kunden efter SL § 4. Ændringen af PBL § 53 A, stk. 3, ved lov 1278 af 16. december 2009, havde ikke betydning for sagen.

Undtagelse

Har pensionsopspareren haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne ved opgørelse af sin skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet, skal den del af udbetalingerne, der svarer til indbetalinger, som pensionsopspareren har haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, dog beskattes. Se PBL § 53 A, stk. 5.

Den skattepligtige del af udbetalingerne medregnes til den skattepligtige indkomst, når udbetalingen sker til den personkreds, der er nævnt i PBL § 55, 1. pkt. Personkredsen omfatter:

 • Ejeren
 • Den pensionsberettigede
 • Den person, der efter ejerens eller den pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalingen.

Baggrunden for undtagelsesreglen

Undtagelsesreglen er indført ud fra et symmetripincip om, at når indbetalingerne til ordningen har været fradrags- eller bortseelsesberettiget, skal beløb, der svarer til disse indbetalinger, beskattes ved udbetalingen.
Det er fx være relevant for ordninger, der har været godkendt som fradragsberettiget af SKAT efter PBL § 15 D (ordninger for vandrende arbejdstagere), når de efter en periode på 5 år ikke længere er omfattet af PBL § 15 D.

Før den 1. januar 2010 blev forsikringstagere mv. ikke beskattet af udbetalinger fra ordninger omfattet af PBL § 53 A, selvom der i et vist omfang havde været fradragsret eller bortseelsesret for indbetalingerne i et andet land.

Beskatningsmåden

Udbetalingen medregnes i den personlige indkomst og er omfattet af udligningsskatten. Se PSL § 3, stk. 1, og PSL § 7 a, stk. 1, nr. 2.

Udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger medregnes med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker ved pensionsopsparerens

 • pensionsudbetalingsalder efter PBL § 1 a, eller senere
 • varigt nedsatte funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)
 • livstruende sygdom
 • død.

Se PBL § 53 A, stk. 5, 2. pkt.

Formodningsreglen

Har pensionsopspareren været skattepligtig til udlandet i hele eller dele af den periode, hvor der har været indbetalt på ordningen, er der en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen. Det er derfor op til den, der er berettiget til udbetalingerne fra pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.

Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det imidlertid kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som fx kan være en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder, udenlandske selvangivelser eller skatteopgørelser, lønsedler mv.

For at lette dokumentationskravet har SKAT udarbejdet en blanket 07.062 eller 07.062 EN, hvorpå en kompetent person kan afgive erklæring om, at der i et givet land, ikke har kunnet foretages fradrag mv. ved indbetaling på ordningen. Det fremgår af blanketten, hvem der bliver anset for en komptent person.

Beregning af den skattepligtige del af udbetalingen

Det er kun den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som ejeren har haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for enten her eller i udlandet, som skal beskattes.

Det vil sige, at der ikke skal ske beskatning af den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som ejeren ikke har haft hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for enten her i landet eller i udlandet.

Den del af udbetalingen, der kommer fra værditilvæksten på ordningen, skal heller ikke medregnes i den skattepligtige indkomst ved udbetalingen. Det gælder både for værditilvæksten på

 • indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, og
 • indbetalinger, der har været skattebegunstigede.

Beskatning af afkastet fra ordningen skal - ligesom afkast af fri opsparing - medregnes i den skattepligtige kapitalindkomst i det enkelte indkomstår. Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning. Der er derfor ikke nogen skattefordel ved at indskyde ledig likviditet på en ordning omfattet af PBL § 53 A i forhold til en almindelig bankkonto.

SKAT træffer afgørelse om hvilken del af udbetalingerne fra ordningen, der er skattepligtig. Hvis det ikke er muligt at foretage en begrundet opgørelse af, hvilken del af ordningen, der kommer fra de indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, er SKAT berettiget til at foretage en skønsmæssig opdeling af ordningen ud fra de foreliggende oplysninger. Se bekendtgørelse nr. 1281 af 9. december 2009, § 24

Eksempel

Dette eksempel illustrerer virkningen af bestemmelsen:

En person, der har været bosat i udlandet, og som ejer en udenlandsk pensionsordning, hvor der i udlandet har været fradragsret i en periode på 10 år med årlige indbetalinger på 50.000 kr., flytter til Danmark.

I Danmark kan personen ikke få godkendt ordningen efter PBL §§ 15 C eller 15 D. Ordningen opfylder heller ikke betingelserne for at være omfattet af PBL § 53 B.

Personen fortsætter med at indbetale uden fradragsret i Danmark i en periode på 5 år med årlige indbetalinger på 50.000 kr.

På udbetalingstidspunktet er den samlede værdi af pensionsordningen inklusive værditilvæksten (afkastet) i alt 1.000.000 kr. Heraf svarer de 500.000 kr. (500.000/1.000.000 x 100 = 50 pct.) af ordningens værdi til indbetalinger foretaget med fradragsret, og denne del er derfor skattepligtig ved udbetalingen. Se PBL § 53 A, stk. 5, 1. pkt. Den resterende del af ordningens værdi er skattefri ved udbetalingen.

Efter flytningen til Danmark beskattes afkastet på ordningen løbende hvert år. Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning.

Udbetalinger til dækning af skatten af afkast

Udbetalinger fra pensionsordningen mv. til dækning af skatten af det løbende afkast skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Se PBL § 53 A, stk. 3, sidste og næstsidste pkt.

For pensionsordninger, der er omfattet af PBL kapitel 1, skal der ikke betales indkomstskat eller afgift af den årlige pensionsafkastskat, der bliver fratrukket på ordningen.

Når pensionsopspareren skattefrit kan få udbetalt et beløb svarende til skatten af afkastet, bliver pensionsordninger omfattet af PBL § 53 A så vidt muligt ligestillet med ordninger, der er omfattet af PBL kapitel 1 med hensyn til betalingen af skatten af årets afkast og til, at der ikke sker dobbeltbeskatning af dette beløb.

Først på det tidspunkt, hvor pensionsopspareren kan dokumentere den endelige skat af afkastet overfor pensionsinstituttet, fx når han eller hun har modtaget årsopgørelsen for indkomståret, kan pensionsopspareren få udbetalt det beløb fra ordningen, der svarer til skatten af indkomstårets afkast.

Udbetaling af beløbet til dækning af skatten skal ske senest i året efter det år, hvori afkastet er optjent. Derfor er det ikke muligt at opsamle udbetalingen af skattebeløb til senere år. Se PBL § 53 A, stk. 5, sidste pkt.

Ved beregningen af skattebeløbet anses afkastet fra pensionsordninger omfattet af PBL § 53 A at være de sidst tjente kroner i kapitalindkomsten.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT- meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT- meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

 Landsskatteretten

 SKM2010.416.LSR

En forsikringsmægler tilbød rabat af eget formidlingsvederlag ved tegning af en kapitalforsikring omfattet af PBL § 53 A. Udbetalingen af formidlingsprovision blev anset for skattepligtig indkomst for kunden efter SL § 4. Ændringen af PBL § 53A, stk. 3, ved lov 1278 af 16. december 2009, havde ikke betydning for sagen.

 

SKAT

SKM2011.195.SR

Et pensionsinstituts tilbud om betaling af et medlemskab af en patientforening, der blev modtaget i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, ansås for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.