Indhold

Dette afsnit handler om udenlandske pensionsordninger for vandrende arbejdstagere, hvor pensionsordningen har været godkendt som fradragsberettiget efter PBL § 15 D, men hvor godkendelsesperioden på 60 måneder er udløbet.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede ordninger
  • Baggrunden for reglen
  • Beskatning af udbetalinger
  • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
  • Beskatning af afkast.

Omfattede ordninger

Reglen i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 9, omfatter pensionsordning, der har været godkendt af SKAT efter PBL § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af PBL § 53 B. ►Sådanne ordninger er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 9.◄  

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 om fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger.

Bestemmelsen omfatter pensionsordninger, der har været godkendt af SKAT efter reglerne i PBL § 15 D, men som efter udløbet af de 60 måneder ikke længere er omfattet af PBL kapitel 1. Som udgangspunkt er pensionsordningen omfattet af PBL § 53 A, medmindre ordningen opfylder betingelserne i PBL § 53 B.

Se også

Se også om reglerne i PBL § 15 D, der er nærmere omtalt i afsnit C.A.10.3.2.2 om vandrende arbejdstagere.

Baggrunden for reglen

Beholder pensionsopspareren en ordning, der hidtil har været godkendt som fradragsberettiget ►mv.◄ på lempeligere vilkår efter PBL § 15 D, efter udløbet af en periode på 60 måneder, er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på ordningen, fordi ordningen ikke længere opfylder betingelserne i PBL kapitel 1.

60 måneders reglen regnes fra det tidspunkt, hvor pensionsopspareren bliver fuldt skattepligtig efter KSL § 1 og efter bestemmelserne i en evt. dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i Danmark.

Indtil indsættelsen af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 9, ville ændringen i skattekvalifikationen medføre, at der efter udløbet af de 60 måneder skulle xbetalesx en afgift på 60 pct., jf. PBL § 30, stk. 1. Med indsættelsen af bestemmelsen i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 9, bliver ordningen i stedet behandlet efter de samme regler, som andre ordninger omfattet af PBL § 53 A, stk. 1.

Bemærk

Efter udløbet af perioden på 60 måneder kan pensionsopspareren opretholde fradragsx- eller bortseelsesrettenx for indbetalinger, hvis pensionsordningen godkendes efter PBL § 15 C, eller er omfattet af særlige regler i visse dobbeltbeskatningsaftaler.
Se afsnit C.A.10.3.2.1 om godkendelse efter PBL § 15 C, og afsnit C.A.10.3.3 om visse dobbeltbeskatningsaftaler.

Beskatning af udbetalinger

Efter bestemmelsen i PBL § 53 A stk. 5, sker beskatning af udbetalinger på udbetalingstidspunktet, hvis personen er bosiddende her i landet på dette tidspunkt. Beskatningen sker af de udbetalinger, der modsvares af indbetalinger, som han eller hun har fået fradragsret eller bortseelsesret for her i landet i godkendelsesperioden eller i udlandet. Personen skal selvangive de skattepligtige beløb.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.2.3.4 om beskatning af udbetalinger.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning.