Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning mv., der er omfattet af PBL § 53 B, stk. 1, behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Modifikation.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Udbetalinger fra ordningerne medregnes i den skattepligtige indkomst. Det gælder uanset, om udbetalingen sker som løbende ydelser eller engangsbeløb. Se § PBL 53 B, stk. 6.

Beskatningen sker ud fra en symmetribetragtning om, at der skal ske beskatning af udbetalingerne i det omfang, der har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Afkastet af ordningen skal også beskattes ved udbetalingen, fordi det ikke er blevet beskattet løbende i den periode, hvor ordningen har eksisteret.

Kapitalpensioner

Hvis der er tale om ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger, og der sker udbetaling fra den udenlandske ordning på tilsvarende vilkår, som når en kapitalpensionsordning udbetales til lav afgiftssats (40 pct.), dvs. at udbetaling enten sker ved pensionsopsparerens

  • pensionsudbetalingsalder efter PBL § 1 a, (eller fyldte 60. år, hvis ordningen er oprettet før d. 1. maj 2007)
  • varigt nedsatte funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)
  • livstruende sygdom eller
  • død.

så skal udbetalingen fra den udenlandske ordning imidlertid kun medregnes i den skattepligtige indkomst med 75 pct. af udbetalingen.

Se SKM2011.195.SR, hvor et pensionsinstituts tilbud om betaling af et medlemskab af en patientforening, der blev modtaget i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, ansås for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.

Modifikation

Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger (krone-for-krone), som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst her i landet eller i udlandet. Se PBL § 53 B, stk. 6, 3. pkt. (som er indsat ved lov nr. 1500 af 18. december 2013, § 2, nr. 11.)

Udbetalinger anses først at hidrøre fra de indbetalinger, der er foretaget i perioden efter, at vedkommende er blevet skattepligtig eller hjemmehørende i Danmark.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.195.SR

Pensionsinstituts tilbud om betaling af et medlemskab af en patientforening, der bliver modtaget i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, anses for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.

SKM2011.101.SR

Skatterådet bekræftede, at en forsikringspræmie til en svensk kollektiv, aftalepligtig "tjänstegrupplivförsäkring" var skattepligtig efter PBL § 53 B.