Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i:

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over:

 • Lovforkortelser
 • Forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • Forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om:

 • Generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • Tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • Tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • Andre tinglysninger (E.B.5).
Hvad er nyt?

Oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysningsafgift 2023-1

Generelt - satsændringer

 • Lov nr. 168 af 29. februar 2020. Ændres satserne for den faste del af tinglysningsafgiften med ikrafttræden den 1. januar 2023. Følgende satser er således ændret overalt i loven: Den generelle sats på 1.750 kr. ved tinglysning er ændret til 1.850 kr. Satsen på 1.730 kr. ved tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger er ændret til 1.825 kr. Ændringen vedrører ikke den variable del af afgiften (procentafgiften).

E.B.3 Tinglysning af ejendomsret

E.B.3.1.5 Ejerskifte ved virksomhedsomdannelse

 • SKM2023.2.SKTST - Ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver på baggrund af Højesterets dom SKM2021.110.HR.

Kommende ændring af praksis vedrørende omdannelse af offentlige virksomheder, jf. SKM2023.2.SKTST, jf. styresignalets pkt. 5.3. Ikrafttrædelse 5. juli 2023.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B Tinglysningsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.