Dette skema viser de tinglysninger, der er afgiftsfri efter TAL § 8:

Området...

Er afgiftsfritaget for...

Se

afgørelser om værgemål

tinglysning af fratagelse af retlig handleevne efter værgemållovens § 6

TL § 48 og TAL § 8. stk. 1, nr. 1

meddelelser som nævnt i TL § 13 eller andre meddelelser fra politi eller domstole

tinglysning

TAL § 8, stk. 1, nr. 2

skifteretsattest

tinglysning af ejerskifte som led i boets videresalg til en ikke-arving

TAL § 8, stk. 1, nr. 3

rådighedsfratagelse i fællesbo

tinglysning af rådighedsfratagelse

§ 54 i lov om ægtefælleskifte mv., og TAL § 8, stk. 1, nr. 4

rådighedsfratagelse i konkurs

tinglysning af rådighedsfratagelse

KL § 26, og  TAL § 8, stk. 1, nr. 5.

aflysning og nedlysning

  • begæring om aflysning
  • nedlysning

TAL § 8, stk. 3, nr. 1

retsanmærkninger

sletning af retsanmærkning

TAL § 8, stk. 3, nr. 2

fristforlængelser eller endelig indføring i tingbogen

begæring om fristforlængelse eller endelig indførelse i tingbogen af et forhold, som er lyst betinget eller med frist

Bemærk

Der skal ikke betales yderligere afgift, hvis der allerede er betalt afgift ved lysning af det betingede ejerskifte.

TAL § 8, stk. 3, nr. 3

sletning

begæring om sletning af en rettighed, som ikke har opnået dækning ved tvangsauktion

RPL § 581, jf. TAL § 8, stk. 3, nr. 4

Underpant i ejerpantebreve i Personbogen og Bilbogen

  • tinglysning af underpant i ejerpantebreve i løsøre eller immaterielle aktiver
  • tinglysning af videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i disse ejerpantebreve til en anden panthaver

TL § 42 d, stk. 3 og 7, § 47, stk. 2 og 6, § 47 g, stk. 1 og 5 og TAL § 8, stk. 1, nr. 6

Overdragelse af pantebreve

  • tinglysning af overdragelse til eje eller pant af et allerede tinglyst pantebrev til en anden panthaver, forudsat at der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb, jf. dog TAL § 5 b, stk. 2
  • herunder tinglysning af kreditorskift

Bemærk: Fritagelsen gælder ikke for pantsætning af pantebreve i fast ejendom og andelsboliger, tinglysning heraf er afgiftspligtig efter TAL § 5 b, stk. 2

TAL § 8, stk. 1, nr. 7 og
TAL § 5 b, stk. 2, se også afsnit E.B.4.1.7 

rådighedsbegrænsning af formue tilhørende umyndige eller ikke-erhvervsdrivende fonde

tinglysning af påtegning på pantebrev eller underpant om rådighedsbegrænsning

TAL § 8, stk. 1, nr. 9

rådighedsbegrænsning af båndlagt arv eller gave

tinglysning af påtegning på pantebreve eller underpant om rådighedsbegrænsning

TAL § 8, stk. 1, nr. 10

respektpåtegning på pantebrev tinglyst før 8. september 2009

tinglysning af ny respektpåtegning når tidligere påtegning er bortfaldet ved digitaliseringen af pantebrevet

TAL § 8, stk. 1, nr. 11

påtegning på servitut eller andet dokument

tinglysning alene med henblik på at tilføje og slette påtaleberettigede

TAL § 8, stk. 1, nr. 12

Landsskatteretten har i sagen SKM2015.445.LSR taget stilling til, at tinglysning af en påtegning ikke kunne anses for omfattet af fritagelsen i TAL § 8, stk. 3, nr. 3. Landsskatteretten udtaler, at denne bestemmelse alene fritager den endelige indførelse i tingbogen. Tinglysningen af påtegningen var derfor afgiftspligtig.

Bemærk:

Ved lov nr. 550 af 30. maj 2017 er bestemmelsen om afgiftsfritagelse for tinglysning af begæring om bosondring ophævet, hidtil gældende § 8, stk. 1, nr. 4. Det skyldes, at reglerne om bosondring ophæves med udgangen af 2017. Den hidtidige § 8, stk. 1, nr. 5-13 bliver herefter nr. 4-12. Efter ændringslovens overgangsregler kan bosondring, som er meddelt efter hidtidige regler i kapitel 5 i lov om ægteskabets retsvirkninger, fortsat tinglyses afgiftsfrit, også efter 1. januar 2018.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2015.445.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ved lysning af påtegning til skøde indtrådte pligt til at betale tinglysningsafgift efter hovedreglen i TAL § 7, stk. 1.

I sagen blev en erklæring om, at ejendommen skulle anvendes i erhvervsøjemed tinglyst som en påtegning til skødet. Tinglysningen af påtegningen blev anset for omfattet af TAL § 7, stk. 1, og ikke TAL § 8, stk. 3.

Landsskatteretten udtalte, at afgiftsfrihed i medfør af TAL § 8, stk. 3, nr. 3, i tilfælde som det foreliggende, alene omfattede den endelige indførelse i tingbogen af skødet. Skødet var oprindeligt blevet tinglyst med frist til afgivelse af den pågældende erklæring om ejendommens anvendelse.  

Kendelsen er også omtalt under afsnit E.B.5.1.