Indhold

Afsnittet handler om nedsættelse af afgiften, når der tinglyses ejerskifte af fast ejendom, som er givet som gave til anerkendte kirkesamfund her i landet og til visse forhåndsgodkendte fonde, foreninger, institutioner mv.

Afsnittet indeholder:

  • Den danske folkekirkes kirker mv.
  • Fonde og foreninger mv.
  • Testamente
  • Kontant vederlag.

Den danske folkekirkes kirker mv.

Ved tinglysning af ejerskifte ved gaveoverdragelse af fast ejendom til den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder eller anerkendte trossamfund her i landet, skal der kun betales 1.750 kr. i afgift. Se TAL § 7, stk. 1. og § 10 stk. 2, 1. pkt.

Der skal afgives en erklæring, der har følgende ordlyd, jf. TALbek § 31, stk. 1, nr. 1:

"Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente. Gavemodtager tilhører den danske folkekirkes kirker; en dansk menighed eller præsteembede eller et i Danmark anerkendt trossamfund."

Fonde og foreninger mv.

Ved tinglysning af ejerskifte i forbindelse med gaveoverdragelse af en fast ejendom til

skal der også kun betales en afgift på 1.750 kr. Se TAL § 10, stk. 2, 2. pkt. og § 7, stk. 1.

Der skal afgives følgende erklæring om afgiftsnedsættelsen, jf. TALbek § 31, stk. 1, nr. 2:

"Ejendommen erhverves ved gaveoverdragelse eller i henhold til testamente. Gavemodtager er en fond, forening, stiftelse, institution m.v. eller et religiøst samfund, der er godkendt af Skatteforvaltningen efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, eller ligningslovens § 12, stk. 3, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Dato for told- og skatteforvaltningens godkendelse".

Testamente

Bestemmelsen i TAL § 10, stk. 2, gælder også på gaver efter testamentarisk bestemmelse.

Kontant vederlag

Afgiftsfritagelsen efter TAL § 10, stk. 2, omfatter den del af ejerskiftesummen, som berigtiges ved gave og overtagelse af prioritetsgæld i ejendommen. Skal gavemodtageren samtidigt betale et kontant beløb til gavegiveren, skal der betales fuld afgift efter TAL § 4 for denne del af ejerskiftesummen.