►Skattestyrelsen har i SKM2023.2.SKTST fundet anledning til at præcisere praksis vedrørende fusion omfattet af TAL § 6a.

Det anføres i forarbejderne til TAL § 6a, at:

"Fusion, der f.eks. indebærer sammensmeltning af aktieselskaber, og visse omdannelser er fritaget efter de gældende regler i stempelafgiftslovens § 53, stk. 5."

Fritagelsen for sammensmeltninger i den dagældende stempelafgiftslovs § 53, stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 591 af 11. august 1998), er dermed relevant for fortolkning af udtrykket "fusion." I TAL § 6a.

Dagældende § 53, stk. 5, omfattede sammensmeltninger mellem følgende selskaber:

(nr. 1)

  • "aktieselskaber, herunder kommanditaktieselskaber, eller (…) andre selskaber eller foreninger, hvor ingen af deltagerne eller medlemmerne hæfter personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser" samt
  • "selskaber eller foreninger med vekslende medlemsantal eller vekslende kapital, selv om medlemmerne hæfter personligt, og (…) kommanditselskaber (…)", og

(nr. 2) mellem fonde, og

(nr. 3) mellem fonde og selskaber m.v. omfattet af nr. 1.

Lovbemærkningerne indeholder ikke en egentlig definition af fusion, men nævner eksempelvis sammensmeltning af aktieselskaber.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) regulerer i kapitel 15 disse selskabers fusion og spaltning. Det fremgår af § 237, at fusion er karakteriseret ved, at et selskab opløses uden likvidation

  • ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til et andet kapitalselskab mod vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere (uegentlig fusion), eller
  • to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt kapitalselskab (egentlig fusion).

Overdragelserne kan gennemføres uden kreditorernes samtykke, skal normalt besluttes af generalforsamlingen, og skal endvidere anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Den almindelige forståelse af fusion i selskabsretlig forstand er ifølge Den Store Danske Encyklopædi, at "fusion er opløsning af et selskab, en fond, en forening eller anden form for juridisk person gennem overdragelse af aktiver og gæld som helhed til en anden juridisk person eller ved at to eller flere sådanne selskaber sammensmeltes til et nyt, tredje selskab" (forfattere: professor Caroline Heide-Jørgensen, Erik Werlauff, m.fl.). Fusionsskatteloven indeholder en lignende definition i § 1, stk. 3: "Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette".

Efter Skattestyrelsens opfattelse er fusion efter TAL § 6a derfor, når et selskab eller anden juridisk enhed;

  • sammensmeltes med et andet selskab eller anden juridisk enhed, eller
  • overdrager sin formue som helhed til et andet selskab/juridisk enhed, og
  • dets rettigheder og forpligtelser derved overgår som helhed til det fortsættende selskab/juridiske enhed
  • fusion indebærer endvidere, at en eller flere af de fusionerende juridiske enheder ophører.◄

Adkomstændringen noteres

Adkomstændringer i forbindelse med selskabers mv. fusion noteres som oftest i tingbogen. Da noteringer er afgiftsfri, udløser adkomstændringen ikke tinglysningsafgift. I tilfælde, hvor fusionen kræver en tinglysning, betales afgift af tinglysningen efter TAL § 6a, med ►1.850◄ kr.

Se også