Indhold

Afsnittet handler om vilkår og betingelser for afgiftsnedsættelse efter TAL § 6a, når et selskab mv. spaltes.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er fission/spaltning?
  • Vederlag
  • Erklæringer.

Hvad er fission/spaltning?

Ved fission/spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab mv. overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber mv. ved at tildele sine deltagere aktier mv. i de modtagende selskaber mv.

Ved en delvis spaltning skal de aktiver, der overføres, udgøre en gren af en virksomhed. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab mv., som ud fra et organisatorisk synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

Hvis Skatteforvaltningen har givet tilladelse til skattefri fission/spaltning, er tinglysning af adkomstændringen uden videre omfattet af TAL § 6a.

Se også

  • Afsnit C.D.6.1 om spaltning.
  • Afsnit E.B.3.1.5.1, omtale af SKM2017.394.LSR, hvor der var sket spaltning, men hvor en mellemliggende adkomstændring ved fusion ikke havde været tinglyst.

Vederlag

Der er ikke noget krav om, at vederlaget kun skal være i aktier eller anparter mv., idet en del af vederlaget kan betales kontant.

Erklæringer

Det er en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at der afgives én af følgende erklæringer, jf. TALbek § 7.

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, og der foreligger tilladelse fra Skatteforvaltningen til fission/spaltning."

Er der ikke tilladelse fra Skatteforvaltningen til fission/spaltning, afgives følgende erklæring:

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, idet den tinglyste ejer af ejendommen(e) overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til det modtagende selskab. Vederlaget erlægges helt eller delvist som aktier m.v. til deltagerne i det indskydende selskab, og vederlaget erlægges i samme forhold som værdien af deres aktier m.v. udgør i det indskudte selskab."