Indhold

Afsnittet handler om vilkår og betingelser for afgiftsnedsættelse efter TAL § 6a, når der fra et selskab mv. tilføres aktiver til et andet selskab mv. 

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er tilførsel af aktiver?
  • Vederlaget
  • Erklæringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Højesteret har ved dom af den 2. februar 2021, SKM2021.110.HR, udtalt at TAL § 6a, ikke kan fortolkes indskrænkende.

Dommen ændrer hidtidig praksis. Selskaber mv. med personlig hæftelse, herunder interessentskaber, skal således anses for at være omfattet af bestemmelsen. Skattestyrelsen overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser og vil udsende styresignal om genoptagelse som følge af SKM2020.110.HR. Se SKM2021.428.SKTST

Hvad er tilførsel af aktiver?

Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab mv. uden at være opløst tilfører den samlede eller én af flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mv. mod at få tildelt aktier mv. i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab mv., som ud fra et organisatorisk synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

Landsretten har i dommen SKM2009.96.VLR stadfæstet byrettens dom i SKM2008.422.BR med samme begrundelse som i byretten, hvori det blev fastslået, at begrebsapparatet i den tidligere aktieafgiftslov og fusionsskatteloven er overført til tinglysningsafgiftsloven, herunder i relation til begrebet "tilførsel af aktiver". Efter disse regler måtte der ikke indgå kontant vederlag ved en tilførsel af aktiver. Derfor kunne en transaktion, hvor overdragelse af en ejendom ikke kun blev betalt med aktier, men også med et kontant vederlag, ikke omfattes af bestemmelsen.

Højesteret har i, SKM2021.110.HR afgjort, at interessentskaber kan foretage en "tilførsel af aktiver" efter TAL § 6 a. Se en nærmere beskrivelse af dommen i E.B.3.1.5.1 Generelt om omdannelse og tinglysning

Se også SKM2018.123.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at interessentskabets overdragelse af en fast ejendom til en andelsboligforening, mod at få andele i foreningen, ikke kunne anses for omfattet af TAL § 6 a, som en tilførsel af aktiver. Transaktionen kunne heller ikke anses som en omdannelse, da den ikke kunne ske efter virksomhedsomdannelsesloven, da der ikke var tale om en omdannelse til aktie- eller anpartsselskab. Landsskatteretten bemærkede, at der ikke var tale om fuld succession efter selskabsretlige regler. Afgørelsen er ligeledes omtalt i afsnit E.B.3.1.5.3.

I det bindende svar SKM2017.211.SR har Skatterådet taget stilling til, at reglen om tilførsel af aktiver ikke kunne benyttes i en situation, hvor der skulle tinglyses et ejerskifte, som omfattede yderligere fast ejendom end det, der indgik i en aktivtilførsel. Endvidere kunne det ikke anses for omfattet af TAL § 6 a som tinglysning af tilførsel af aktiver, når der i den omhandlede sag skete en tinglysning af en tilskødning af en fast ejendom til det afgivende selskab ifølge en aktivtilførsel. Sagen er også omtalt i afsnit E.B.3.1.5.1.

Et selskab under konkurs kan også foretage en tilførsel af aktiver, som kan tinglyses med afgift efter TAL § 6 a, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. SKM2020.474.SR, hvor Skatterådet tog stilling til dette.

Gren af en virksomhed

I det bindende svar SKM2018.419.SR tog Skatterådet stilling til en sag, hvor grenkravet ved tilførsel af aktiver blev anset for opfyldt. Der var tale om overdragelse til et datterselskab af grundstykker med tilhørende byggeretter (byggetilladelser), mod vederlag i aktier. Byggetilladelserne vedrørte opførelse af beboelseslejligheder. Grenkravet blev anset for opfyldt efter en samlet, konkret vurdering bl.a. ud fra oplysningerne om, at der var tale om tilførsel af selvstændigt udmatrikuleret, fast ejendom, og at der forelå en byggeret, men ikke en byggepligt.

Bemærk

Begrebet "tilførsel af aktiver" i relation til TAL § 6 a omfatter flere selskabstyper end det tilsvarende begreb i fusionsskatteloven. Se hvilke selskaber mv. i afsnit E.B.3.1.5.1 Generelt om omdannelse og tinglysning.

Se også

Se også afsnit C.D.6.2 om tilførsel af aktiver.

Se endvidere SKM2010.476.SR vedrørende Skatterådets bindende svar om pensionskassers indskud af ejendomme i ejendomsselskaber i forskellige situationer.

Vederlaget

Vederlaget skal kun bestå af aktier eller anparter i det modtagende selskab. Se SKM2009.96.VLR.

Erklæringer

Det er en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at der på dokumentet afgives følgende erklæring, jf. TALbek § 10:

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, og der foreligger tilladelse fra Skatteforvaltningen til tilførsel af aktiver"

Er der ved skødets anmeldelse ikke tilladelse fra Skatteforvaltningen til tilførsel af aktiver, erklæres følgende:

"Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6a, idet det afstående selskab, der er tinglyst ejer af ejendommen, uden at være opløst, tilfører en gren af sin virksomhed til det modtagende selskab mod udelukkende at få tildelt aktier eller anparter m.v. i det modtagende selskab."

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme

SKM2021.110.HR

Sagen angik, om tinglysningen af en overdragelse af en fast ejendom fra et interessentskab til et partnerselskab var omfattet af den almindelige regel om afgift ved tinglysning af ejerskifte i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, eller var fritaget for den variable del af tinglysningsafgiften i medfør af bestemmelsen om "tilførsel af aktiver" i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt.

Interessentskabet havde ved apportindskud indskudt ejendommen og lejekontrakter (en virksomhedsgren) i partnerselskabet, mod betaling i aktier i partnerselskabet.

Højesterets flertal fandt efter ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, at både det indskydende selskab (interessentskabet) og det modtagende selskab (partnerselskabet) måtte anses for omfattet af begrebet "selskaber mv.", og at det derfor ville kræve en indskrænkende fortolkning af § 6 a at komme til det resultat, at den foreliggende transaktion ikke var omfattet af bestemmelsen.

Flertallet fandt endvidere, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgik af lovgrundlaget, at det kunne kræves, at transaktionen foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskatteloven, og at der ikke var grundlag for, at begrebet "selskaber mv." skulle forstås i overensstemmelse med, hvad der var omfattet af de tilsvarende ord "selskaber mv." i den dagældende stempelafgiftslov.

Interessentskabet opfyldte derfor efter flertallets opfattelse betingelserne for at være omfattet af reglen om afgiftsnedsættelse i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.
Sagen vedrører tilførsel af aktiver og fortolkning af begrebet "selskaber m.v.". Dommen underkender hidtidig praksis vedr. interessentskaber. Skattestyrelsen overvejer ved redaktionens slutning dommens konsekvenser for praksis.

Skattestyrelsen vil udsende styresignal om genoptagelse som følge af dommen.

Dommen ændrer landsrettens dom i SKM2020.136.ØLR.
Landsretsdomme  

SKM2009.96.VLR

Sagen omhandlede begrebet "tilførsel af aktiver" i TAL § 6 a (tidligere § 7, stk. 1). Begrebet omfatter efter bestemmelsens forarbejder ikke en situation, hvor ejendomsoverdragelse dels skete mod vederlæggelse af aktier i det modtagende selskab, dels mod et kontantvederlag i form af et stiftermellemværende mellem overdrageren og det modtagende selskab. Efter forarbejderne er det således en betingelse for afgiftsfritagelse af transaktionen, at vederlæggelsen udelukkende sker med kapitalandele i det modtagende selskab. Landsretten stadfæstede byrettens dom af 8. april 2008 (SKM2008.422.BR) i henhold til grundene.

I dommen blev det fastslået, at begrebsapparatet i den tidligere gældende aktieafgiftslov og fusionsskatteloven er blevet overført til tinglysningsafgiftsloven.

Sagen er også omtalt i afsnit E.B.3.1.5.1.

Landsskatteretskendelser

SKM2018.123.LSR

Landsskatteretten fandt, at overdragelsen af en fast ejendom i forbindelse med omdannelse fra et boliginteressentskab til en andelsboligforening ikke kunne tinglyses med afgift efter TAL § 6a.

Landsskatteretten bemærkede endvidere, at overdragelsen fra interessentskabet til andelsboligforeningen, hvorved de hidtidige interessenter modtog andele i andelsboligforeningen, heller ikke kunne anses for en tilførsel af aktiver, der kunne omfattes af TAL § 6a.

Afgørelsen er også omtalt i E.B.3.1.5.3.

Skatterådet

SKM2020.474.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skal betales variabel tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af overdragelse af udlejningsejendomme ved apportindskud, fra et anpartsselskab under konkurs til et andet helejet anpartsselskab. Tinglysningsafgiften kan nedsættes efter reglerne om tilførsel af aktiver i tinglysningsafgiftslovens § 6a. Betingelserne for tilførsel af aktiver var opfyldt, og der blev herunder lagt vægt på, at selskabet ikke var opløst.

Selskaber under konkurs vil kunne foretage en tilførsel af aktiver efter TAL § 6a, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

SKM2018.419.SR

Skatterådet tog stilling til en overdragelse af nogle grundstykker med tilhørende byggeretter. Det modtagende partnerselskab (P/S) var et 100 procent ejet datterselskab af det afgivende moderselskab, som ligeledes var et partnerselskab (P/S). Overdragelsen skete udelukkende mod betaling i aktier i datterselskabet. Ud fra en samlet, konkret vurdering fandt Skatterådet, at overdragelsen kunne anses som tilførsel af en gren af en virksomhed efter fusionsskattelovens begreber, og overdragelsen kunne derfor tinglyses med afgift efter TAL § 6a, for 1.660 kr. (dagældende sats).

Vedrører begrebet "gren af en virksomhed".

SKM2017.211.SR

Et selskab ønskede at gennemføre en aktivtilførsel af en del af en fast ejendom til sit datterselskab. Den del af ejendommen, som skulle tilføres, var imidlertid ikke udstykket på tidspunktet for aktivtilførslen. Tilførslen kunne dermed ikke umiddelbart tinglyses. Selskabet ønskede derfor at tinglyse ejerskifte til sit datterselskab af hele den faste ejendom, selvom kun en del af ejendommen indgik i aktivtilførslen. Når udstykningen var gennemført, skulle den del af ejendommen, der ikke indgik i aktivtilførslen, tilbageskødes til moderselskabet. Moderselskabet skulle i den mellemliggende periode bevare en utinglyst ret til den del af ejendommen, som ikke indgik i aktivtilførslen.

Skatterådet tog stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6a ved tinglysning af ejerskiftet af hele den faste ejendom til datterselskabet.

Skatterådet tog endvidere stilling til, at selskabet ikke kunne benytte TAL § 6a ved tinglysning af den efterfølgende tilbageskødning af den omhandlede del af ejendommen fra datterselskabet og til moderselskabet (spørgeren).

Endelig tog Skatterådet stilling til, at den variable afgift ved tinglysningen af tilbageskødningen ikke skulle beregnes af ejendommens værdi på vedtagelsestidspunktet for aktivtilførslen.

Det fremgår af afgørelsen, at TAL § 6a ikke kan benyttes, hvis det tinglyste ejerskifte omfatter yderligere fast ejendom end det, der indgår i en aktivtilførsel.

Bestemmelsen kan endvidere ikke benyttes ved en tinglysning af et ejerskifte, som ikke i sig selv udgør en selskabsretlig aktivtilførsel. Og kan således ikke benyttes ved tinglysning af ejerskifte af en fast ejendom fra det modtagende selskab og til det afgivende selskab i en aktivtilførsel

Der var endvidere ved denne tinglyste transaktion ikke nogen vederlæggelse i aktier.

Sagen er også omtalt i afsnit E.B.3.1.5.1.

SKM2010.476.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en pensionskasse omfattet af SEL § 3, stk. 1, litra 9, kunne indskyde en helejet ejendom i et 100 % ejet ejendomsaktieselskab omfattet af SEL § 3 A efter reglerne om tilførsel af aktiver og på den nærmere beskrevne måde i TAL § 6a, således at tinglysningsafgiften i den forbindelse udgjorde 1.400 kr.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at pensionskasser omfattet af SEL § 3, stk. 1, litra 9, der i fællesskab ejer fast ejendom, hver især og på samme tid kunne indskyde deres ideelle andel af disse ejendomme i deres respektive 100 % ejede ejendomsaktieselskaber omfattet af SEL § 3 A, efter reglerne om tilførsel af aktiver, og på den nærmere beskrevne måde i TAL § 6a, således at tinglysningsafgiften i den forbindelse kun udgjorde 1.400 kr. for hver overdragelse. Grenkravet kunne ikke anses for opfyldt i den forelagte situation.