åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor afgiftsberegningen er en undtagelse til hovedreglen som beskrevet i afsnit E.B.4.1.1 om afgiftsgrundlag og afgiftssats for tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger.

Afsnittet handler om:

  • Pantudvidelse - påtegning ved matrikulære ændringer (E.B.4.2.1)
  • Nedsættelse af afgiften ved tinglysning af nyt pant (låneomlægninger mv.) (E.B.4.2.2)
  • Pantsætning mellem ægtefæller i forbindelse med opløsning af formuefællesskabet (E.B.4.2.3)

Bemærk

Loven er ændret ved § 20 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, med virkning fra 1. juli 2019. Ændringerne er indarbejdet i dette afsnit, som derfor er væsentligt omskrevet. En beskrivelse af de tidligere gældende regler fremgår af tidligere udgaver af Den juridiske vejledning, senest Den juridiske vejledning 2019-1.