Indhold

Lov nr. 359 af 29. april 2018 ophæver TAL §§ 11 og 12. Ophævelsen betyder, at den hidtidige afgift ved registrering af ejerforhold og pant i ethvert skib, der registreres i et dansk skibsregister, afskaffes.

Ophævelsen ændrer ikke på afgiftspligten for tinglysning af pant i helt små skibe med BRT under 5 og mellemstore fritidsfartøjer med BRT under 20, hvor pant i sådanne skibe tinglyses i Personbogen som pant i løsøre. For disse tinglysninger gælder de almindelige regler om tinglysning af pant i løsøre.

For en beskrivelse af de tidligere gældende regler vedrørende afgift ved registrering af pant i skibe henvises til tidligere udgaver af Den Juridiske vejledning, senest Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit E.B.4.4.