Indhold

Dette afsnit handler om virksomhedspant og fordringspant, som er særlige pantsætningsformer. Afsnittet omtaler muligheden for afgiftsnedsættelse for virksomhedspant eller fordringspant, som tinglyses til afløsning af et eksisterende virksomhedspant eller fordringspant.

Reglerne for tinglysning af virksomhedspant står i TL § 47 c, og reglerne om fordringspant står i TL § 47 d. Reglen om afgiftsnedsættelse står i TAL § 5, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om pant i virksomhedens aktiver
  • Virksomhedspant og fordringspant
  • Tinglysning af nyt virksomheds- eller fordringspant efter § 5, stk. 5 - afløsningspantebrev
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om pant i virksomhedens aktiver

Virksomheder har generelt adgang til at oprette forskellige dokumenttyper, som giver forskelligt pant i virksomhedens aktiver.

Virksomhedernes mulighed for at give pant i fast ejendom følger af hovedreglerne, som beskrevet i afsnit E.B.4.1 og E.B.4.2.

Virksomheden kan også give almindeligt løsørepant i erhvervsaktiver. Se afsnit E.B.4.3.2 om erhvervsaktiver.

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomheden kan udstede skadesløsbrev eller ejerpantebrev med pant i virksomhedens aktiver (virksomhedspant) eller i virksomhedens fordringer (fordringspant). Ved tinglysning af virksomhedspant eller fordringspant betales afgift efter de almindelige regler om tinglysning af pant, se TAL § 5, stk. 1.

Efter tinglysningsloven skal virksomhedspant oprettes på et skadesløsbrev og ejerpantebrev, som er et rammepant, hvilket vil sige, at der tinglyses et højeste pantsikret beløb til sikkerhed for en underliggende fordring, hvis størrelse ikke fremgår af skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet. Fordringspant kan kun oprettes ved skadesløsbrev.

Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet kan også tjene til sikkerhed for ethvert mellemværende (enhver fordring) mellem virksomheden og kreditor.

Virksomhedspant og fordringspant er reguleret selvstændigt i TL § 47 c og § 47 d, som indeholder reglerne for disse særlige former for pantsætning. Tinglysning heraf sker i Personbogen.

Tinglysning af nyt virksomheds- eller fordringspant efter § 5, stk. 5 - afløsningspantebrev

Panterettigheder, der stiftes på baggrund af bestemmelserne i TL § 47 c og § 47 d om virksomhedspant eller fordringspant, skal som nævnt være oprettet på skadesløsbreve eller ejerpantebreve. Der er i TAL § 5, stk. 5, indsat en bestemmelse om, at tinglysning af et nyoprettet skadesløsbrev eller ejerpantebrev vedrørende virksomhedspant eller fordringspant kan afgiftsberigtiges efter TAL § 7, dvs. med 1.750 kr., hvis der senest 60 dage efter tinglysningen aflyses et tilsvarende skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Dette er en undtagelse til hovedreglen i TAL § 5, stk. 1.

Afgiftsbegunstigelsen ved oprettelse af nyt skadesløsbrev skal ses i lyset af den usikkerhed, der hersker omkring spørgsmålet om, hvorvidt et skadesløsbrev efter sin natur kan transporteres. Efter tinglysningsloven er det ikke muligt at transportere et skadesløsbrev med virksomhedspant. 

Hvis en virksomhed, som har pantsat sine aktiver ved tinglysning af virksomhedspant, eksempelvis ønsker at skifte panthaver (långiver), eller hvis virksomheden skal videreføres af en ny ejer, som skal videreføre pantsætningen, kan det være relevant at benytte TAL § 5, stk. 5, og tinglyse et nyt virksomhedspantebrev til afløsning af det tidligere pantebrev.

Aflysningsfrist på 60 dage

Fristen på 60 dage i TAL § 5, stk. 5, for aflysning af det tidligere pant er en absolut frist. Overskridelse heraf medfører, at der skal betales afgift for tinglysning af pant med 1,5 pct. af det pantsikrede beløb efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1. Se SKM2016.175.LSR.

Erklæring

I henhold til TAL § 5, stk. 5, 2. pkt., og TALbek § 19, er det en betingelse for afgiftsnedsættelsen efter TAL § 7, at der ved oprettelsen af det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev afgives følgende erklæring:

"Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning af det angivne pantebrev senest 60 dage efter tinglysning af det nye pantebrev."

Der skal herefter oplyses identifikation på det skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der skal aflyses senest 60 dage efter.

Tilsvarende pantebrev

Ved tinglysning af virksomhedspant og fordringspant til afløsning af tidligere tinglyst virksomhedspant eller fordringspant, jf. TAL § 5, stk. 5, kræves, at det nye pant har samme beløbsmæssige størrelse og samme pantsatte aktivtyper, som det hidtidige pantebrev. Det er uden betydning, om panthaver eller pantsætter er ændret i det nye pantebrev. Dette følger af Landsskatterettens afgørelse i sagen SKM2019.600.LSR.

Samme typer af aktiver

Virksomhedspant kan gives indenfor en række bestemte typer af aktiver, som er nærmere defineret i TL § 47 c og § 47 d, eksempelvis driftsinventar, varelager eller immaterielle rettigheder. Det tilsvarende skadesløsbrev eller ejerpantebrev - som nævnt i TAL § 5, stk. 5 - betyder her et skadesløsbrev eller ejerpantebrev med samme pantsikrede beløb og med samme pantsatte typer af virksomhedens aktiver, som det tidligere skadesløsbrev eller ejerpantebrev også omfattede. Det tillades dog, at én eller flere aktivtyper udgår af pantet.

Samme pantsikrede beløb

Reglen om, at tinglysning af et nyt virksomheds- eller fordringspantebrev skal afløse et "tilsvarende pantebrev", medfører, at hvis et nyt pantebrev ikke har samme pantsikrede beløb som det hidtidige, kan tinglysningen af det nye pantebrev ikke omfattes af TAL § 5, stk. 5.

Se SKM2016.524.LSR og SKM2016.525.LSR, som vedrørte afgift af tinglysning af nye virksomhedspantebreve på henholdsvis et højere og et lavere beløb end det hidtidige. Tinglysningen af de nye pantebreve kunne ikke omfattes af bestemmelsen om afløsning af et "tilsvarende pantebrev", fordi det pantsikrede beløb ikke var det samme som det hidtidige. Der skulle derfor betales fuld afgift efter TAL § 5, stk. 1, af de pantsikrede beløb, som fremgik af de nye pantebreve.

Ændring af panthaver eller pantsætter

Det fremgår af SKM2019.600.LSR, at TAL § 5, stk. 5, kan benyttes, hvis panthaveren (kreditor) eller pantsætteren (debitor) er ændret på det nye pantebrev. Fritagelsen for den variable afgift omfatter ethvert debitorskifte på det nye pantebrev, hvis det tinglyste skadesløsbrev og det aflyste skadesløsbrev har samme hovedstol og omfatter de samme aktivtyper. Landsskatteretten udtalte, at det fremgår af forarbejderne, at intentionen med bestemmelsen er, at der ved panthaverskifte og pantsætterskifte kun skal betales den faste afgift.

SKM2019.600.LSR medfører bl.a., at § 5, stk. 5, kan benyttes ved tinglysning af et nyt skadesløsbrev eller afgiftspantebrev i tilfælde af en virksomhedsoverdragelse, selvom købervirksomhedens aktiver dermed bliver omfattet af pantet.

Fritagelsen i TAL § 5, stk. 5, vil ligeledes eksempelvis kunne anvendes ved en virksomhedsomdannelse, hvor en personligt drevet virksomhed omdannes til selskabsform, eller ved virksomhedsoverdragelse, hvor den eksisterende virksomhed videreføres af en anden juridisk eller fysisk person. 

Eksempel på anvendelsesområdet for TAL § 5, stk. 5

Bemærk

Der er tale om en ny virksomhedspantsætning omfattet af TAL § 5, stk. 1, hvis virksomheden (debitor/kreditor) på et eksisterende ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, udvides med endnu en virksomhed som debitor/kreditor.

Når der tinglyses nyt virksomhedspantebrev til afløsning af et tidligere pantebrev med benyttelse af fritagelsen i TAL § 5, stk. 5, skal der ved anmeldelsen til tinglysning afgives erklæring om, at tinglysningen er omfattet af § 5, stk. 5, 1, pkt. Se § 5, stk. 5, 2. pkt.

Der kan ikke stilles krav om, at tinglysningen eksempelvis sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, eller at der ikke opnås pant i en anden virksomheds aktiver, jf. SKM2019.600.LSR.

Ændring af de pantsatte aktivtyper

Der må efter TAL § 5, stk.5 ikke gives pant i andre eller flere (men gerne færre) aktivtyper, end hvad omfattes af det skadesløsbrev eller ejerpantebrev, som ønskes afløst og aflyst. I de tilfælde, hvor det nye skadesløsbrev eller ejerpantebrev omfatter andre eller flere aktivtyper, vil dette udløse afgift efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 3, om udskiftning af erhvervsaktiver, dvs. 2 x 1.750 kr. Hvis der kan tinglyses et debitorskifte på skadesløsbreve, der er enten virksomhedspantebrev eller fordringspantebrev, udløses en afgift på 1.750 kr. Se TAL § 5, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2019.600.LSR

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse tinglyste en kreditor et skadesløsbrev med virksomhedspant i den opkøbende virksomhed. Det fremgik af skadesløsbrevets anmelderoplysninger, at tinglysningen af skadesløsbrevet skete på vilkår om aflysning af tilsvarende virksomhedspantebrev tinglyst hos den opkøbte virksomhed. De pågældende skadesløsbreve havde enslydende hovedstole og gav pant i samme aktivtyper.

Landsskatteretten fandt, at tinglysningen af skadesløsbrevet opfyldte betingelserne i TAL § 5, stk. 7 (nu stk. 5), og at beregningen af tinglysningsafgiften skulle ske efter § 7. Landsskatteretten bemærkede, at det af forarbejderne fremgik, at intentionen med bestemmelsen i TAL § 5, stk. 7, var, at der ved panthaverskifte og pantsætterskifte kun skulle betales den faste afgift. Da det tinglyste skadesløsbrev og det aflyste skadesløsbrev havde samme hovedstol og omfattede de samme aktivtyper, ansås betingelsen om, at der skal være tale om et "tilsvarende pantebrev" efter TAL § 5, stk. 7, 1. pkt. (nu stk. 5), for opfyldt.

Der skulle således ikke betales yderligere i tinglysningsafgift end den faste afgift.

Afgørelsen viser, at TAL § 5, stk. 7 (nu stk. 5), finder anvendelse ved debitorskifte.

Der kan alene stilles krav om, at hovedstolene er enslydende og pantet omfatter de samme aktivtyper.

SKM2016.525.LSR

Der forelå tinglyst et skadesløsbrev med fordringspant med en hovedstol på 1.500.000 kr. De samme parter tinglyste et nyt skadesløsbrev med en hovedstol på 900.000 til afløsning af det eksisterende skadesløsbrev med fordringspant, som derefter blev aflyst.

Landsskatteretten fandt ikke, at der ved tinglysningen af det nye skadesløsbrev forelå et tilsvarende pantebrev som foreskrevet i TAL § 5, stk. 7 (nu stk. 5), henset til forskellen i to skadesløshedsbreves pantsikrede beløb. Derfor skulle der beregnes tinglysningsafgift efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1.

Et retsmedlem fandt, at der ikke skulle betales tinglysningsafgift henset til, at der skete nedsættelse af det pantesikrede beløb mellem de samme parter.

Afgørelsen viser, at TAL § 5, stk. 5, kun kan benyttes, hvis det nye pantebrev tinglyses for samme beløb som det hidtidige.

Det er uden betydning, at parterne i stedet kunne have nedlyst hovedstolen på det eksisterende pantebrev.

SKM2016.524.LSR

Der forelå et tinglyst skadesløsbrev med virksomhedspant med en hovedstol på 4.000.000 kr. De samme parter tinglyste et nyt skadesløsbrev med virksomhedspant på 4.700.000 kr. til afløsning af det hidtidige virksomhedspantebrev, som herefter blev aflyst.

Landsskatteretten fandt ikke, at der ved tinglysningen af det nye pantebrev forelå et tilsvarende pantebrev som foreskrevet i TAL § 5, stk. 7 (nu stk. 5), henset til forskellen i to skadesløshedsbreves pantsikrede beløb. Derfor skulle der beregnes tinglysningsafgift efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1.

Et retsmedlem fandt, at der alene skulle betales tinglysningsafgift af det beløb, hvormed der skete forhøjelse af det pantsikrede beløb.

Afgørelsen viser, at TAL § 5, stk. 5, kun kan benyttes, hvis det nye pantebrev tinglyses for samme beløb som det hidtidige.

Det er uden betydning, at parterne i stedet kunne have tinglyst en forhøjelse af hovedstolen på det eksisterende pantebrev.

SKM2016.175.LSR

Der skulle betales yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev vedrørende virksomhedspant ved overskridelse af tidsfristen på 30 dage for aflysning af tidligere pantebrev i TAL § 5, stk. 7 (nu stk. 5), sidste punktum. Der skulle betales afgift med 1,5 pct. af det pantsikrede beløb efter TAL § 5, stk. 1. Det var uden betydning, hvad der var årsag til overskridelse af fristen, idet hverken loven eller anden lovgivning indeholdt bestemmelser, der efter disse omstændigheder kunne tillægges betydning eller give grundlag for fritagelse for afgiften.

►Bemærk: Fristen er nu på 60 dage◄