Påtegning på pantebreve - herunder påtegning om at inddrage anden eller yderligere fast ejendom under et allerede tinglyst pantebrev mv., - udløser kun en afgift på 1.730 kr., når tinglysningen sker som led i en samlet matrikulær ændring. Se TAL § 5 a, stk. 7, 2. pkt. 

Dette indebærer en afgiftsnedsættelse i forhold til hovedreglen i TAL § 5 a, stk. 7, 1. pkt., hvorefter en pantudvidelse normalt udløser fuld afgift efter § 5 a, stk. 1.

Se afsnit E.B.4.1.2.2 om betingelserne for afgiftsnedsættelse ved tinglysning af påtegninger i forbindelse med matrikulære ændringer - herunder påtegning om pantudvidelse.