åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.4.1 CFC-beskatning af selskaber, fonde, personer og dødsboer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • ►skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne (C.D.4.1.1)◄
 • ►betingelser for CFC-beskatning af selskaber og fonde (C.D.4.1.2)◄
 • ►fritagelse for CFC-beskatning for finansielle datterselskaber (C.D.4.1.3)◄
 • ►hvornår anses et selskab for at være moderselskab? (C.D.4.1.4)
 • ►opgørelse af datterselskabets CFC-indkomst (C.D.4.1.5)◄
 •  moderselskabets indkomstopgørelse (C.D.4.1.6)x
 • samspil med sambeskatningsreglerne (C.D.4.1.7)
 • lempelse for udenlandsk skat (C.D.4.1.8)
 • tilbagebetaling af CFC-skat for selskaber og fonde (C.D.4.1.9)
 • ►modregning af CFC-indkomst i skattepligtige udbytter og aktieavancer (C.D.4.1.10)◄
 • ►overgangsregler (C.D.4.1.11)◄
 • betingelser for beskatning af personer og dødsboer (C.D.4.1.12)
 • indkomstopgørelsen for et CFC-selskab kontrolleret af en person (C.D.4.1.13)
 • den skattepligtiges indkomstopgørelse (C.D.4.1.14)

►Reglerne om CFC-beskatning blev ændret ved Lov nr. 1180 af 8. juni 2021 (Lovforslag L 89, fremsat den 11. november 2020, Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Formålet med de nye regler er at sikre fuld implementering af de minimumskrav til CFC-reglerne, der følger af artikel 7 og 8 i Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016 vedrørende regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (herefter "skatteundgåelsesdirektivet"). Direktivets bestemmelser om CFC-regler følger OECD’s bedste praksis, der er gengivet i Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) rapporten vedrørende handlingspunkt 3 (Designing Effective Controlled Foreign Company Rules)).

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere. For overgangsregler se afsnit C.D.4.1.11.

Beskrivelsen af de nye regler i dette afsnit er baseret på forarbejderne til den nye regler, herunder Lovforslag L 89, fremsat den 11. november 2020, betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. maj 2021, og bilag 1 og bilag 15 til lovforslaget.◄