Indhold

Afsnittet redegør for afgiftssatserne på kulprodukter, affald mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv. 
  • Afgiftssatser efter vægt for kul mv.
  • Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Bemærk

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a

Affaldsvarmeafgiften reguleres/opskrives også årligt, men efter lidt andre regler. Tillægsafgiften reguleres ikke. Se det nedenstående afsnit Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Afgifterne er senest forhøjet ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen efter energiindholdet for kul mv. for 2023.

2023

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

63,9

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 1, jf. § 2, stk. 5.

Afgiftssatser efter vægt for kul mv.

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt. Se KULAL § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 5.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv. for 2023.

2023

1

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.790

2

Jordoliekoks

kr./ton

2.110

3

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.215

4

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.829

5

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

2.403

Bemærk

Da koks nævnt i nr. 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med brug af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg af betaling af afgift efter enten brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på et år. Se KULAL § 1, stk. 7.

Eksempel

For et eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler henvises til afsnit E.A.4.2.2

Se også afsnit E.A.4.2.2. om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbriketter mv.

Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald for 2023.

  

 

2023

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen (efter fradrag efter § 1, stk. 6)

kr./GJ

kr./GJ

53,2

26,7

Tillægsafgift (KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 2, og 3, jf. § 2, stk. 5, og § 2, stk. 6.

Bemærk

Virksomheden opnår et fradrag i affaldsvarmeafgiften svarende til tillægsafgiften delt med 1,2. Se KULAL § 1, stk. 6.

Beregning af affaldsvarmeafgiften

Beregningen af affaldsvarmeafgiften sker med udgangspunkt i kulafgiften, hvor kulafgiften årligt reguleres. Tillægsafgiften reguleres ikke årligt.

Afgiftssatsen for 2023 er beregnet som følger:

2023

Afgift på affaldsvarme

kr./GJ

53,2

Sum leveret

Fradrag i affaldsvarmeafgiften (tillægsafgiften delt med 1,2)

kr./GJ

26,5

Sats anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

26,7

Leveret varme