Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter forbrugsmetoden

Forbrugsmetoden gælder for registrerede oplagshavere, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger afgiftspligtige varer.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde afgiftspligtige kul mv., der er forbrugt i virksomheden med tillæg af eventuel udlevering fra virksomheden.

I den afgiftspligtige mængde fradrages kul mv., der er udleveret uden afgift eller anvendt til elfremstilling efter bestemmelserne beskrevet i afsnit E.A.4.2.9 om afgiftsfri udlevering. Se KULAL § 6, stk. 1.

Til den afgiftspligtige mængde skal også medregnes kul mv., der er anvendt til de formål (indehaverens privatforbrug, opvarmning af funktionærboliger mv.), der er nævnt i ML § 42, stk. 1. Kul mv., der er anvendt til formål, der ikke vedrører omsætningen af varer og momspligtige ydelser, medregnes også. Se KULAL § 5, stk. 1 og stk. 15.

Ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage mængden af afgiftspligtige varer, som virksomheden har anvendt til formål, hvor der kan ske fradrag af afgiften efter KULAL § 8 og § 8 a. Det gælder fx kul, der er anvendt til procesformål, se KULAL § 8, stk. 4. Se KULAL § 6, stk. 2.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der også er registreret for salg af varme til forbrugsregistrerede virksomheder, kan ved opgørelsen fradrage kul, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder, der er registreret for forbrug af varme. Se afsnit E.A.4.4.10 om fordeling af afgiftspligtige varer ved fremstilling af elektricitet og varme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.