Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fordeling af acontoskatten ved sambeskatning.

Afsnittet indeholder:

  • Indtræden
  • Udtræden

Indtræden

For sambeskattede selskaber sker indkomstskatteberegningen for den skattepligtige sambeskatningsindkomst hos administrationsselskabet. Se SEL § 29 B, stk. 2.

Administrationsselskabet står for indbetalingen af den samlede indkomstskat og acontoskat. Dette gælder også restskat, tillæg og renter.

Datterselskabers acontoskat, indgår i det administrationsselskab som datterselskabet har ved indkomstårets udløb.

Hvis det nyindtrådte datterselskab har en indkomst i sambeskatningsåret før sambeskatning, er der mulighed for at selskabet kan søge om acontoskatten som selskabet har betalt, flyttes til særindkomstperioden. Vær opmærksom på at der skal ansøges senest den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af sambeskatningen, se dog SEL § 29 B stk. 2.

Ændringer i koncernforbindelse

Selskaber, som i løbet af indkomståret enten skifter koncernforbindelse eller erhverves af en koncern uden at indgå i en sambeskatning før erhvervelsen, er omfattet af reglerne i SEL § 29 B, stk. 2, 3.-5. pkt.

Reglerne medfører, at selskaber, som indtræder i en ny koncernforbindelse, får mulighed for at oplyst om og indbetale frivillig acontoskat efter de almindelige frister til dækning af indkomstskat vedrørende tidligere indkomstperioder. Således sidestilles selskaber, der overtages og indgår i en ny koncern i løbet af indkomståret, med andre selskaber i relation til betalingsfrister for frivillig acontoskat.

Fristen for at anmode om omkontering af acontoskat løber frem til den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af den nye koncernforbindelse.

Der beregnes ikke tillæg for frivillig acontobetaling af den acontoskat, som henføres til perioden, før den nye koncernforbindelse blev etableret.

Indslusning af selskaberne

Sambeskatning etableres først efter indkomstårets udløb. Det indebærer, at Skattestyrelsen først kan tage hensyn dertil ved acontoskatteberegningen, når sambeskatningen har fundet sted i mindst én skatteansættelse af administrationsselskabet.

I mellemtiden, dvs. i op til to indkomstår, skal hvert af selskaberne betale ordinær acontoskat, hvis de er omfattet af acontoskatteordningen. De kommer med andre ord ind i en indslusningsordning.

Se SEL § 29 A, stk. 3 og 4.

Under indslusningsordningen kan selskaberne på sædvanlig vis foretage frivillige yderligere indbetalinger. Se SEL § 29 A, stk. 6.

Ved opgørelsen af de sambeskattede selskabers indkomstskat, restskat eller overskydende skat indgår acontoskattebeløb, som hvert af selskaberne har indbetalt, med samme beløb, hvormed de ville være indgået ved de enkelte selskabers årsopgørelse, hvis der ikke var indgået sambeskatning.

I det første år efter indtræden i sambeskatning skal et selskabs acontoskat derfor overføres til administrationsselskabet ved beregningen af skatten af sambeskatningsindkomsten. Denne overførsel skal fremgå af årsopgørelsen for administrationsselskabet.

Udtræden

Også ved ophør af sambeskatning gælder særlige forhold.

Et selskab, der udtræder af sambeskatning, vil således i de efterfølgende to år være under indslusning. Se § 29 A, stk. 3 og 4.

Det indebærer, at selskabet ikke kan have ordinære acontoskatterater i de to første år efter udtræden af sambeskatning. Ved skatteberegningen i årene efter udtræden tages ikke hensyn til den del af sambeskatningsskatten selskabet har bidraget med under sambeskatningen, selvom det er muligt at tillægge selskabet en forholdsmæssig andel.

Hvis et administrationsselskab har indbetalt ordinær og frivillig acontoskat under hensyn til indkomsten for et udtrædende selskab i det første år efter udtræden, kan Skattestyrelsen efter ansøgning tillade, at en forholdsmæssig del af den frivillige indbetaling omkonteres til det udtrådte selskab.

Skattestyrelsen tillader omkontering af administrationsselskabets ordinære rater til det udtrædende selskab. Da det udtrædende selskab, efter SEL § 29 A, stk. 3 og 4, ikke kan have ordinære rater, omkonteres de ordinære rater til frivillige acontoindbetalinger.