Indhold

Dette afsnit handler om faste driftssteder og faste ejendomme beliggende i udlandet, der som udgangspunkt ikke skal indgå ved opgørelsen af dansk skat.

Afsnittet indeholder:

 • Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik
 • Selskaber og foreninger mv. omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse 1 - International sambeskatning
 • Undtagelse 2 - Frafald af beskatningsretten i henhold til DBO
 • Undtagelse 3 - Frafald af beskatningsretten i henhold til international aftale
 • Undtagelse 4 - Skibs- og luftfartsvirksomhed
 • Undtagelse 5 - CFC-indkomst
 • Undtagelse 6 - Genanbringelse og geninvestering i henhold til EBL
 • Undtagelse 7 - Mobile borerigge
 • Afgrænsning af indkomsten
 • Overførsler af aktiver og passiver
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Lovbestemmelsens baggrund, formål og historik

Ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 blev territorialprincippet indført i SEL § 8, stk. 2. Dette skete i forbindelse med reformen af reglerne om sambeskatning. Baggrunden var, at Folketinget ønskede at sikre sig mod, at danske selskaber udnyttede underskud fra udenlandske ejendomme eller faste driftssteder til at reducere beskatningen i Danmark. Bestemmelsen medfører, at der reelt gælder et princip om territorialbeskatning for danske selskaber og foreninger mv., vedrørende deres faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet, således at de indtægter og udgifter, der kan henføres til de faste driftssteder og faste ejendomme ikke indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Selskaber og foreninger mv. omfattet af reglen

De selskaber og foreninger mv. der er omfattet af bestemmelsen, er fx skattepligtige selskaber, fonde, foreninger mv. Se SEL § 1.  

Hovedregel

For de selskaber mv., der er omfattet af reglen, gælder, at de ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke medregner indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted eller en fast ejendom, der er beliggende i en fremmed stat, på Færøerne eller Grønland. Se SEL § 8, stk. 2, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om fastlæggelsen af, hvornår der foreligger et fast driftssted.

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 om fastlæggelsen af, hvornår der foreligger en fast ejendom.

Undtagelse 1 - International sambeskatning

Bestemmelsen anvendes ikke, hvis selskabet mv. - eller den koncern som selskabet mv. måtte være en del af - vælger international sambeskatning efter SEL § 31 A. Se SEL § 8, stk. 2, 1. pkt.

Se også

Se også afsnit C.D.3.2 om international sambeskatning.

Undtagelse 2 - Frafald af beskatningsretten i henhold til DBO

Bestemmelsen anvendes ikke, hvis kildelandet, hvor det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende, frafalder beskatningsretten til indkomsten i det faste driftssted eller den faste ejendom i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se SEL § 8, stk. 2, 3. pkt.

Undtagelse 3 - Frafald af beskatningsretten i henhold til international aftale

Bestemmelsen anvendes ikke, hvis kildelandet, hvor det faste driftssted eller den faste ejendom er beliggende, frafalder beskatningsretten til indkomsten i det faste driftssted eller den faste ejendom efter anden international aftale med Danmark.

Dette kan fx være tilfældet ved ulandsaftaler om bistand, hvor det pågældende udviklingsland som led i bistandsaftalen, har indgået en aftale om at undlade at beskatte de danske virksomheder, som udfører bistandsarbejdet. Se SEL § 8, stk. 2, 3. pkt.

Undtagelse 4 - Skibs- og luftfartsvirksomhed

Bestemmelsen anvendes ikke på indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed, som er defineret i den særlige artikel i OECD modeloverenskomsten artikel 8 og i Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Det er Danmark - og kun Danmark, der kan beskatte indkomsten ved skibs- og luftfartsvirksomhed efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, når virksomheden er hjemmehørende i Danmark. Indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed i international trafik vil altså fortsat være omfattet af danske selskabers skattepligt. Se SEL § 8, stk. 2, 3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD modeloverenskomstens artikel 8.

Undtagelse 5 - CFC-indkomst

De selskaber mv., der er omfattet af bestemmelsen skal dog ved sin indkomstopgørelse medregne det faste driftssteds positive CFC-indkomst, forudsat, at det faste driftssted opfylder betingelserne i SEL § 32. Selskabet mv. beskattes altså af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFC-beskatningen, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. Se SEL § 8, stk. 2, 4. pkt.

Både ved bedømmelsen af, om der skal medregnes CFC-indkomst, og ved opgørelsen af CFC-indkomsten anvendes indkomstopgørelsesprincipperne for faste driftssteder. Se SEL § 8, stk. 2, 5. pkt.

Se også

Se også afsnit C.D.4 om hvornår et selskab mv. opfylder betingelserne for at være omfattet af SEL § 32 om CFC-beskatning.

Undtagelse 6 - Genanbringelse og geninvestering i henhold til EBL

De selskaber mv., der er omfattet af bestemmelsen, og som afstår fast ejendom i udlandet, skal dog ved sin indkomstopgørelse medregne den del af fortjenesten, der vedrører fast ejendom i Danmark, når anskaffelsessummen er nedsat efter EBL §§ 6 A og 6 C. Se SEL § 8, stk. 2, 7. pkt.

Se også

Se også afsnit C.H.2.1.11.2 om genanbringelse efter SEL § 6 A og C.H.2.1.11.3 om geninvestering efter SEL § 6 C.

Undtagelse 7 - Mobile borerigge

De selskaber og foreninger mv., der er omfattet af bestemmelsen, kan hvert år vælge at medregne indkomst fra alle faste driftssteder i udlandet, hvor der er knyttet mobile borerigge. Se SEL § 8, stk. 3, 1. pkt.

En negativ indkomst kan kun fradrages i tilsvarende positiv indkomst for de følgende år. Se SEL § 8, stk. 3, 2. pkt.

Afgrænsning af indkomsten

Den indkomst fra faste driftssteder og faste ejendomme, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, følger de samme principper, der gælder for udenlandske selskabers faste driftssteder og faste ejendomme i Danmark efter reglerne i SEL § 2, stk. 1, litra a og b. Se SEL § 8, stk. 2, 2. pkt.

Af SEL § 8, stk. 6, 1. pkt. fremgår det, at indkomst i et fast driftssted i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland opgøres som den fortjeneste, som det faste driftssted kunne have opnået, herunder ved dets interne transaktioner med andre dele af foretagendet , som driftsstedet er en del af, hvis det havde været et særskilt og uafhængigt foretagende, der var beskæftiget med samme eller lignende virksomhed under samme eller lignende vilkår, under hensyn til de funktioner, der udføres, de aktiver, der anvendes, og de risici, der påtages af foretagendet gennem det faste driftssted.

Af SEL § 8, stk. 6, 2. pkt. fremgår det, at hvis der er indgået en DBO med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, hvor det faste driftssted er beliggende, og denne DBOs artikel om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed ikke er formuleret i overensstemmelse med 1. pkt., opgøres indkomsten i det faste driftssted dog i overensstemmelse med den pågældende artikel.

Se også

Se også afsnit C.D.8.11 om indkomstopgørelsen for udenlandske selskaber mv. i Danmark

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Bemærk

Når en indkomst fra et fast driftssted eller en fast ejendom ikke er skattepligtig indkomst i Danmark, indgår indkomsten ikke ved opgørelsen af den lempelsesberettigede indkomst, og der kan derfor ikke ud over skattefriheden opnås lempelse i Danmark for skat betalt i udlandet.

Overførsler af aktiver og passiver

Overføres aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller hovedkontor i Danmark sidestilles det med erhvervelse fra koncernforbundet selskab. SEL § 8 B gælder også. Overføres aktiver og passiver, som efter overførslen ikke længere er omfattet af dansk beskatning, internt i selskabet til et fast driftssted eller et hovedkontor i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland sidestilles det med salg til koncernforbundet selskab til handelsværdien på overførselstidspunktet. Se SEL § 8 stk. 4.

Bemærk

Ved overførsel af aktiver og passiver, der ikke omfattes af SEL § 8 B, anvendes handelsværdien på overførselstidspunktet dermed som indgangsværdi. Ved overførsel af afskrivningsberettigede aktiver og oparbejdede immaterielle aktiver - som ikke beskattes ved overførslen - anvendes reglerne i SEL § 8 B.

Se også

Se også afsnit C.D.2.1.3 vedrørende SEL § 8 B.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Skatterådet bekræftede, at hvis anpartsselskabet blev ejer af kommanditselskabets udlejningsejendom i England, ville selskabet ikke være skattepligtigt til Danmark af indkomst vedrørende ejendommen som følge afSEL § 8,stk. 2, medmindre selskabet valgte international sambeskatning, jf.SEL § 31 A.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2017.506.HR

Højesteret fandt, at selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 3. pkt. ud fra ordlyden, formålet og sammenhængen må forstås således, at bestemmelsen omfatter alle situationer, hvor kildelandet har frafaldet den beskatningsret, som landet har i medfør af eksempelvis en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Da Norge samtidig ikke havde hjemmel i sin lovgivning til at beskatte, fandt Højesteret, at Norge på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten ved beskatningen. På denne baggrund havde Danmark en subsidiær beskatningsret efter Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel 26, stk. 2.

Se Østre Landsrets dom SKM2017.87.ØLR

Landsskatteretten

SKM2008.333.LSR

Landsskatteretten fandt, at "anden international aftale" alene omfatter aftaler, som Danmark som stat, herunder også en statslig organisation som DANIDA, har indgået med en anden stat. Det er Landsskatterettens opfattelse, at Danmark - uanset om Danmark er medlem af en støtteorganisation eller ej - ikke kan siges at være part i aftaler om som den pågældende støtteorganisation og et givent modtagerland indgår.

Landsskatteretten ændrer de påklagede spørgsmål som Skatterådet tog stilling til ved SKM2006.625.SR.

xSkatterådet og andrex

SKM2016.79.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at løbende indtægter samt fortjenester eller tab ved senere salg af projektejendomme beliggende i Tyskland og ejet af danske selskaber skulle medregnes i de danske selskaber indkomstopgørelse. Se selskabsskattelovens § 8, stk. 2.

SKM2014.838.SR

Skatterådet bekræftede, at G A/S ikke beskattes i Danmark, når selskabet vederlægges med kommanditistanparter i et tysk AG & Co KG i forbindelse med, at selskabets tyske datterselskab, A AG, grenspaltes efter tyske skatteregler. Den tyske grenspaltning sker således, at nogle af datterselskabets aktiver og passiver spaltes ud i et AG & Co KG, mod vederlæggelse af det indskydende selskabs danske aktionær med kommanditistanparter.

Skatterådet bekræftede også, at G A/S ikke beskattes, når det tyske AG & Co KG efterfølgende indskyder alle sine aktiver og passiver i et underliggende tysk KG.

Endelig bekræftede Skatterådet, at G A/S ikke beskattes, når der efterfølgende indtræder nye kommanditister i de tyske underliggende KG'er (ved kontant kapitaludvidelse).

 SKM2014.494.SR

 

 

Skatterådet bekræftede, at hvis anpartsselskabet blev ejer af kommanditselskabets udlejningsejendom i England, ville selskabet ikke være skattepligtigt til Danmark af indkomst vedrørende ejendommen som følge af SEL § 8, stk. 2, medmindre selskabet valgte international sambeskatning, jf. SEL § 31 A

SKM2013.218.SR

Skatterådet fandt, at den italienske driftsaktivitet kunne anses som et fast driftssted eller fast ejendom i Italien, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Italien. Driftsresultatet skulle dermed ikke indgå i den danske indkomstopgørelse for selskabsinvestorerne, hvis de ikke havde valgt international sambeskatning. 

SKM2012.142.SR

Skatterådet fandt, at danske selskabsinvestorers driftsresultat fra deres investering i italienske solcelleanlæg ikke indgår ved den danske indkomstopgørelse, medmindre selskabsinvestorerne vælger international sambeskatning, jf. SEL § 8, stk. 2. Tilsvarende vil selskabsinvestorerne kun opnå lempelse for indeholdt kildeskat i Italien, såfremt de vælger international sambeskatning, jf. SEL § 8, stk. 2.

 

SKM2012.127.SR

Skatterådet fandt, at danske selskabsinvestorer, som ikke har valgt international sambeskatning, vil være omfattet af territorialprincippet i SEL § 8, stk. 2, således at indkomst og udgifter fra investeringer i italienske solcelleanlæg ikke påvirker selskabsinvestorernes danske indkomst, ligesom der ikke er mulighed for at opnå lempelse efter LL § 33 for den skat, som indeholdes i Italien

 

SKM2011.152.SR

Skatterådet fandt, at danske kommanditister, der er selskabsinvestorer, og som har valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A, kan medregne et eventuelt underskud ved drift af solcelleanlæg i Italien, der er ejet gennem et tysk og italiensk kommanditselskab.

 

SKM2010.241.SR

Skatterådet fandt, et dansk selskab ikke får fast driftssted i Kina ved udlejning af kinesisk arbejdskraft til kinesiske virksomheder. Se SEL § 8, stk. 2 og SEL § 2, stk. 1, litra a.

 

SKM2009.643.SR

Skatterådet fandt, at et dansk selskab vil blive ophørsbeskattet vedrørende aktiver og passiver, der anses for overført til selskabets faste driftssted. Dette gælder uanset at de overførte aktiver og passiver på tidspunktet for overførslen til det faste driftssted bliver omfattet af CFC-beskatning. Ophørsbeskatning ses ikke at strid med EU-retten, herunder EF-traktatens artikel 43.

 

SKM2008.283.SR

Skatterådet fandt, at et dansk selskab ikke er skattepligtigt til Danmark af fortjeneste eller tab ved afståelse af nyopførte ejendomme og ikke færdiggjorte ejendomsprojekter. Dette blev begrundet med, at der er tale om ejendomme beliggende i et land som Danmark ikke er tildelt beskatningsretten til i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden international aftale, og at selskabet ikke har valgt international sambeskatning og at der ikke er CFC-indkomst omfattet af SEL § 32, stk. 5.

 

SKM2007.556.SR

Skatterådet fandt, at et dansk selskab, der ejer fast ejendom beliggende i Frankrig ikke skal medregne løbende lejeindtægter og kapitalgevinster fra ejendommen ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.