Regel

ML § 69, stk. 3-6 har følgende ordlyd:

"Stk. 3. Ved brugte varer forstås løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation, bortset fra kunstgenstande, samlerobjekter, antikviteter samt ædelmetaller og -stene. Et transportmiddel, der leveres til eller fra andre EU-lande, anses for brugt, såfremt de ikke omfattes af definitionen i § 11, stk. 7, tidligere stk. 6.

Stk. 4. Ved kunstgenstande forstås:

 

1)

 

Varer henhørende under KN-kode 97 01-97 02.

  2)   Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03 udført af kunstneren, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte støbninger kan dog overskrides, såfremt støbningen er foretaget før d. 1. januar 1989 og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.
 

3)

 

  Tapisserier og vægtekstiler henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04 udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
  4)   Keramiske unika udført af kunstneren og signeret af denne.
 

5)

 

  Emaljearbejder på kobber udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.

6)

 

Fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.

Stk. 5 Ved samlerobjekter forstås:

  1) Frimærker og lign. henhørende under KN-kode 97 04  
  2) Samlinger og samlerobjekter henhørende under KN-kode 97 05.  

Stk. 6. Ved antikviteter forstås genstande henhørende under KN-kode 97 06."

Momssystemdirektivets artikel 311, stk. 1, nr. 1-4, har følgende ordlyd:

"1. I dette kapitel og med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser forstås ved

 

1)

 

"brugte genstande": løsøregenstande, der kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation, undtagen kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter og undtagen ædle metaller og ædle stene defineret som sådanne af medlemsstaterne"

  2)   "kunstgenstande": de varer, der er nævnt i bilag IX, del A
  3)   "samlerobjekter": de varer, der er nævnt i bilag IX, del B
  4)   "antikviteter": de varer, der er nævnt i bilag IX, del C".