Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for hvem, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Introduktion
  • Hvilke selskaber kan omfattes?
  • SEL § 2 C selskaber.

Introduktion

Anvendelse af tonnageskatteordningen er frivillig og beror således på et valg. Lovens anvendelsesområde står i TSL §§ 1-5.

Hvilke selskaber kan omfattes?

Ordningen kan anvendes af følgende selskaber, når de driver rederivirksomhed eller operatørvirksomhed:

  • Selskaber, der er skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.
  • Udenlandske selskaber, der bliver hjemmehørende i Danmark ved flytning af ledelsens sæde hertil efter SEL § 1, stk. 6.
  • Udenlandske selskaber hjemmehørende i en anden EU-medlemsstat, når disse har fast driftssted her i landet efter SEL § 2, stk. 1, litra a.
  • Udenlandske sambeskattede rederier. Se afsnittet om koncernforhold C.D.8.8.2.4.

For ovenstående udenlandske selskaber, som bliver skattepligtige som følge af ledelsens sæde eller etablering af fast driftssted i Danmark, forudsætter skattepligten og dermed muligheden for at blive beskattet efter tonnageskatteordningen, at Danmark har beskatningsretten til indkomsten ved rederivirksomhed.

Det er ikke nogen betingelse for, at ovenstående selskaber mv. kan anvende tonnageskatteordningen, at de udelukkende driver rederivirksomhed, men det er kun rederidelen af selskabets samlede virksomhed, der kan tonnagebeskattes.

Personligt drevet rederivirksomhed, herunder rederivirksomhed i partrederier, interessentskaber og kommanditselskaber, kan ikke omfattes af tonnageskatteordningen.

Det vil derfor være nødvendigt at omdanne sådanne virksomheder til selskabsform for at kunne omfattes af ordningen. For at smidiggøre dette er der i loven indsat nogle bestemmelser. Se TSL § 5.

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.5 om omdannelse til selskabsform.

SEL § 2 C selskaber

Et "§ 2 C-selskab" kan som udgangspunkt ikke omfattes af ordningen, medmindre dette selskab er koncernforbundet efter TSL § 3, stk. 1, med et selskab omfattet af tonnageskatteordningen. Se afsnit C.D.1.2.7 om SEL § 2 C selskaber.

Denne regel er indsat for at sikre, at underskudsgivende rederivirksomhed ikke kan placeres uden for tonnageskatteordningen blot ved at placere den underskudsgivende del af rederivirksomheden i et "§ 2 C-selskab". Se lovens forarbejder L 84 2010/11 i bemærkningerne til bestemmelsen.