Det er frivilligt at anvende tonnageskatteordningen. Valg eller fravalg af ordningen skal dog træffes fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne for at kunne blive omfattet af ordningen er opfyldt. Se TSL § 2, stk. 1.

Det er ikke en betingelse, at selskabet har drevet rederi- eller operatørvirksomhed hele indkomståret.

Valget skal træffes:

  • ved rettidig afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen
  • for det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang vil kunne vælges.

Se TSL § 2, stk. 1.

Bemærk

Hvis ordningen ikke vælges første gang, selskabet kan anvende ordningen, anser Skattestyrelsen det som et fravalg af ordningen. Fravalget er bindende for selskabet i en periode på 10 år. Se afsnit C.D.8.8.2.3 om bindingsperioden.

I sagen SKM2016.165.HR (tidligere SKM2015.438.ØLR) havde selskabets revisor ikke ved indsendelsen af selvangivelsen for 2009 valgt beskatning efter tonnageskatteloven. Da revisor ønskede at rette fejlen i forbindelse med selvangivelsen for 2010, gav SKAT selskabet afslag på genoptagelse, idet fravalget var bindende i en periode på 10 år. Landsretten afviste muligheden for, at valget kunne ændres efter SFL § 26, stk. 2, om genoptagelse. Der var heller ikke mulighed for selvangivelsesomvalg efter SFL § 30. Højesteret ændrede landsrettens afgørelse, så selskabet fik mulighed for genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2. 

Efter Højesterets opfattelse kunne revisors fejl ikke anses for bindende for selskabet, og sagen rejste derfor ikke spørgsmål om at ændre selskabets valg af beskatning, men om at berigtige den fejl, som revisor begik. Bestemmelsen i SFL § 30 om omvalg fandt derfor ikke anvendelse. Retten lagde til grund, at det utvivlsomt havde været selskabets hensigt, at der skulle ske beskatning efter tonnageskattelovens regler, og at det udelukkende var en fejl fra revisors side, at den skattepligtige indkomst i selvangivelsen for 2009 blev opgjort efter selskabsskattelovens regler. Da SKATs ansættelse af selskabets indkomst for 2009 derfor hvilede på forkerte oplysninger, havde selskabet efter SFL § 26, stk. 2, krav på at få ansættelsen genoptaget med henblik på berigtigelse af fejlen. 

Se også

Se også afsnit C.D.8.8.2.3 om bindingsperioden og betydningen af valget, herunder i forbindelse med etablering af koncernforbindelse mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2016.165.HR

Højesteret fandt, at et selskabs manglende valg af tonnagebeskatning i forbindelse med selvangivelsen udelukkende skyldtes revisors fejl.

 

Da ansættelsen af indkomsten derfor hvilede på forkerte oplysninger, kunne fejlen berigtiges ved genoptagelse af skatteansættelsen, jf. SFL § 26, stk. 2.

Højesteret ændrede landsrettens dom SKM2015.438.ØLR.

Landsretsdomme

SKM2015.438.ØLR

Ikke mulighed for omvalg efter skatteforvaltningslovens regler.