Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om andre indtægter, der kan omfattes af ordningen, selv om de ikke direkte stammer fra egentlig rederivirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomhed, der er nært tilknyttet
 • Samlet transportydelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Virksomhed, der er nært tilknyttet

Indkomst ved visse former for virksomhed som nævnt i tonnageskattelovens § 6, som foregår i nær tilknytning til levering af transportydelser, kan også omfattes af ordningen. Se TSL § 10, stk. 2.

Indkomst fra aktiviteter omfattet af tonnageskattelovens § 8 a og indkomst, som kan henføres til ydelser i nær tilknytning hertil kan også omfattes af tonnageskatteordningen efter tonnageskattelovens § 10, stk. 1, 2. pkt.

Sådan virksomhed skal være en del af almindelig rederivirksomhed.

Der er tale om følgende former for virksomhed - se TSL § 10, stk. 2, nr. 1 - 9:

 1. Anvendelse af containere.
 2. Drift af lastnings-, og losnings- og vedligeholdelsesfaciliteter.
 3. Drift af billetkontorer og passagerterminaler.
 4. Drift af kontorfaciliteter mv.
 5. Salg af varer til forbrug om bord.

Se SKM2009.734.LSR: Salg af cigaretter på færge med sejlads mellem Danmark og Sverige, hvor overfarten tog 20 minutter, kunne ikke anses for salg til forbrug ombord, der kunne ske uden afgift. 

 1. En beregnet markedsleje ved rederiets egen anvendelse af lokaler om bord
 2. Lejeindtægt ved udleje af lokaler om bord
 3. Udeladt (denne bestemmelse ikke trådt i kraft)
 4. Afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 3, eller som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 5, 3. pkt.

Se SKM2009.526.SR: Salg af skibsanpart omfattet af ordningen. 

Ved lov nr. 1582 af 27. december 2019 blev der som en ny TSL § 10, stk. 3 indsat krav til forholdet mellem størrelsen af rederiets indkomst ved tilknyttet virksomhed og indkomsten ved rederivirksomhed. Bestemmelsen indebærer, at et rederi, hvis omsætning ved tilknyttet virksomhed udgør 50 pct. eller mere af den samlede omsætning, vil blive beskattet af indkomst fra den overskydende del efter skattelovgivningens almindelige regler. Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Den overskydende indkomst beregnes som en andel af den samlede positive bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler, som svarer til forholdet mellem den overskydende del af omsætningen ved tilknyttet virksomhed og den samlede omsætning. I den forbindelse sidestilles avance ved afhændelse af skibe m.v. som omhandlet i TSL § 8, stk. 2, nr. 9, med omsætning ved tilknyttet virksomhed. 

Den samlede bruttoindtjening efter TSL § 10, stk. 3, udgøres af rederiets bruttoindtjening ved rederivirksomhed og ved tilknyttet virksomhed. Hvis et rederi ved siden af sin rederivirksomhed tillige driver operatørvirksomhed som omhandlet i TSL § 21 a, indgår bruttoindtjeningen fra operatørvirksomheden ikke i bruttoindtjeningen efter TSL § 10, stk. 3.

Samlet transportydelse

Hvis en samlet transportydelse omfatter både en land- eller lufttransportdel og en transportdel på skib, kan vederlaget efter TSL § 11 for den samlede transportydelse beskattes efter tonnageskatteordningen, når rederiet indgår aftale med andre transportvirksomheder om at udføre disse andre dele af den samlede transportydelse.

Udføres disse andre dele af den samlede transportydelse af rederiet selv, vil det kun være søtransportdelen, der vil kunne beskattes efter tonnageskatteordningen.

Bemærk

De øvrige dele skal beskattes efter de almindelige regler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.734.LSR

Cigaretsalg ikke omfattet af ordningen.

 

Skatterådet

SKM2009.526.SR

Salg af skibsanpart omfattet af ordningen.