Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der blev gennemført som følge af, at EU-Kommissionen i januar 2004 udsendte nye retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren.

Afsnittet indeholder:

 • Kravet om registrering i en EU-medlemsstat
 • Om præcisering af reglerne for måletidspunkt for flagandelens indgangsværdi
 • Beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler af den yderligere andel
 • Beregning af indkomsten fra den yderligere andel
 • ►Indberetning af flagoplysninger◄
 • Nyhedsbreve om flagfordelingen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kravet om registrering i en EU/EØS-medlemsstat

De ændrede retningslinjer fra EU-Kommissionen blev gennemført ved lov nr. 409 af 1. juni 2005, idet der blev indført krav om, at en del af skibene skal være registreret i en EU/EØS-medlemsstat.

Det er en betingelse, at rederiet i gennemsnit over et indkomstår fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, dvs. flagandelen registret i EU eller EØS på basisdagen. Se TSL § 6 a, stk. 1, 1. pkt.

►Bemærk

Det første indkomstår, hvor reglerne i tonnageskatteordningen finder anvendelse, skal rederiet udarbejde en specifikation af flagandelen for de ejede skibe henholdsvis inden for EU/EØS og uden for EU/EØS på basisdagen. Specifikationen skal være indeholdt i rederiets skatteregnskab, jf. TSL § 22, stk. 1.

Derudover skal rederiet det første indkomstår, hvor rederiet tilvælger tonnageskatteordningen indberette basisdag (egen) og basisdagsprocent (egen) for rederivirksomhed i TastSelv Selskabsskat, nærmere bestemt på selskabets grundregistreringsside.

Indberetningen af basisdagsoplysninger er vigtig, idet oplysningerne fremover skal anvendes ved vurdering af, om rederiet opfylder de betingelser, der gælder for flagreglerne.

Indgår rederiet i en koncern med andre tonnagebeskattede rederier, skal der det første indkomstår/delperiode med koncernforbindelse indberettes basisdag (konsolideret) og basisdagsprocent (konsolideret) på de enkelte tonnagebeskattede selskabers grundregistreringsside. Se endvidere nærmere herom i afsnittet om indberetning af flagoplysninger.◄

Tilsvarende regler finder anvendelse for operatørselskaber omfattet af tonnageskatteordningen efter TSL § 21 a, stk. 2. Se nærmere herom i afsnit C.D.8.8.7.

Ved opgørelse af basisdagsprocent (egen) i EU/EØS tages udgangspunkt i den procentdel af bruttotonnagen

Ved opgørelse af basisdagsprocent (egen) i EU/EØS tages udgangspunkt i den procentdel af bruttotonnagen

 • som rederiet ejer
 • der anvendes til formål, der vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og
 • som den 12. januar 2005 er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Se TSL § 6, stk. 1, 2. pkt.

Bruttotonnage, der ejes af rederiet, men som anvendes til formål, der ikke kan omfattes af tonnageskatteloven, indgår således ikke ved opgørelsen.

Bruttotonnage, som lejes af rederiet - hvad enten der er tale om bareboat-charter eller time-charter - indgår heller ikke ved opgørelsen.

Rederier, der var omfattet af tonnageskatteordningen den 17. januar 2004, da meddelelsen om de nye EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren fik virkning, kan ifølge TSL § 6 a, stk. 1, 3. pkt., vælge i stedet at tage udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen den 17. januar 2004.

For rederier, der på et senere tidspunkt end den 12. januar 2005 bliver omfattet af tonnageskatteordningen, tages der udgangspunkt i den tilsvarende procentdel af bruttotonnagen på det tidspunkt, hvor rederiet bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Se TSL § 6 a, stk. 1, 4. pkt.

Det vil sige, at hvis der fx sker indtræden i tonnageskatteordningen med en basisdagsprocent på 0 inden for EU/EØS, så er det denne andel, der skal fastholdes eller forøges.

Se også det bindende svar SKM2009.305.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en rederikoncern kunne indtræde i tonnageskatteordningen med en flagfordeling på 0 pct. SKAT henviste i sin indstilling, der blev tiltrådt af Skatterådet, til et høringssvar fra Told- og Skattestyrelsen. Skatteministeriets departement svarede, at intet i lovforslaget (L 95 2004/2005) er til hinder for, at et dansk rederi kan have en opgjort procentdel på 0.

Bestemmelsen om, at det er en betingelse, at rederiet i gennemsnit over indkomståret fastholder eller forøger den procentdel af den bruttotonnage, som rederiet ejer, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, anvendes ikke, hvis:

 • set under ét for alle rederier omfattet af tonnageskatteloven - den procentdel af den ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og som er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er faldet i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår.
 • i gennemsnit over indkomståret mindst 60 pct. af den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

For rederier, der efter bestemmelsen i TSL § 3, stk. 1, skal træffe samme valg om anvendelsen af tonnageskatteordningen, gælder de nævnte tonnagebestemmelser for de koncernforbundne rederier under ét på et konsolideret grundlag. Se TSL § 6 a, stk. 4.

I SKM2009.568.SR kunne det danske datterselskabs basis flagfordeling ændres i forbindelse med, at moderselskabet planlagde at flytte ledelsens sæde til Danmark i 2009 fra Bahamas, således som rederikoncernens flagfordeling var i 2005.

Om præcisering af reglerne for måletidspunkt for flagandelens indgangsværdi

Skattestyrelsen har ved styresignal SKM2021.615.SKTST præciseret reglerne om flagkravet.

Dette styresignal omhandlede spørgsmålet, om et tonnagebeskattet selskab på et senere tidspunkt kunne ændre den fastsatte indgangsværdi (basisprocent) for flagfordelingen.

Eksempel

Et selskab er indtrådt i tonnageskatteordningen fra og med den 1. januar 2015. Valget af tonnagebeskatning er dermed bindende til og med den 31. december 2024.

Pr. 1. januar 2021 sælger selskabet alle sine skibe og ophører dermed med al aktivitet, der kan tonnagebeskattes. Selskabet påbegynder samtidig anden aktivitet, der ikke kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Ved udløbet af den igangværende bindingsperiode pr. 31. december 2024 har selskabet fortsat ikke aktiviteter, der kan tonnagebeskattes. Selskabet har derfor ikke mulighed for at tilvælge tonnageskatteordningen ved udløbet af bindingsperioden, jf. TSL § 2, stk. 2. Selskabet fortsætter derfor med beskatning af indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler.

Pr. 1. januar 2027 køber selskabet nye skibe og påbegynder igen aktivitet, der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

I det ovennævnte eksempel, hvor selskabet først ved udløbet af en igangværende 10-årig bindingsperiode (med beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler), får mulighed for på ny at genindtræde i tonnageordningen, vil selskabets fastsatte indgangsværdi for flagandelens fordelingen vedblive at gælde uændret i hele selskabets levetid.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke er mulighed for at vælge andre tidspunkter for opgørelsen af selskabets indgangsværdier for flagfordelingen, idet loven ikke giver adgang til dette efter TSL § 6 a, stk. 1.

Beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler af den yderligere andel

Hvis et rederi i gennemsnit over et indkomstår

 • ikke opfylder betingelsen om at fastholde eller forøge den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, eller
 • opfylder betingelserne for undtagelse herfor

beskattes indkomst fra den - set i forhold til udgangspunktet for opgørelsen efter TSL § 6 a, stk. 1, 2.-4. pkt. - yderligere andel af den af rederiet ejede bruttotonnage, som

 • anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, og
 • er registreret uden for EU eller EØS

efter skattelovgivningens almindelige regler.

Beregning af indkomsten fra den yderligere andel

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen beregnes efter det princip, der er anvendt i TSL § 7, stk. 1.

Det vil sige som den andel af den samlede positive bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler (af den af rederiet ejede bruttotonnage, der efter sin anvendelse vil kunne omfattes af tonnageskatteloven), som svarer til forholdet mellem

 • på den ene side den yderligere andel af bruttotonnagen og
 • på den anden side hele den af rederiet ejede bruttotonnage, der anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Ved lov nr. 1583 af 27. december 2019 blev TSL § 6 b, 2. pkt., ændret, så der ikke henvises til den samlede bruttoindtjening, men til den samlede positive bruttoindtjening. Det betyder, at der i tilfælde, hvor flagkravet ikke er opfyldt, alene vil ske beskatning efter skattelovgivningens almindelige regler af en del af den samlede bruttoindtjening, hvis bruttoindtjeningen er positiv. Hvis den samlede bruttoindtjening er negativ, skal der ikke ske beskatning efter de almindelige regler af en del heraf. Ændringen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.    

Eksempel 1

Eksemplet viser et rederi, der på basisdagen har en flagfordeling på mere end 60 pct. registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 65 pct. eller 650 t registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og 35 pct. eller 350 t er registreret i en stat, der ikke er medlem af EU eller EØS.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der efter anvendelsen vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 60 pct. eller 720 t er registreret inden for EU/EØS og 40 pct. eller 480 t er registreret uden for EU/EØS, opfylder rederiet betingelsen i § 6 a, stk. 3, for ikke at anvende § 6 a, stk. 1, 1. pkt., (60 pct.-kravet). Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t, selv om betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, ikke er opfyldt.

Hvis i gennemsnit over året 55 pct. eller 660 t er registreret i en EU-medlemsstat, og 45 pct. eller 540 t er registreret uden for EU/EØS, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og heller 60 pct.-kravet i § 6 a, stk. 3.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU/EØS set i forhold til de maksimalt tilladte 40 pct., dvs. 45 pct. - 40 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.

Eksempel 2

Eksemplet viser et rederi, der på basisdagen har en flagfordeling på mindre end 60 pct. registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Et rederi ejer den 12. januar 2005 en samlet bruttotonnage på 1.000 t, der er omfattet af tonnageskatteordningen. Af bruttotonnagen er 50 pct. eller 500 t registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og 50 pct. eller 500 t er registreret i en stat, der ikke er med-lem af EU eller EØS.

I 2006 ejer rederiet i gennemsnit over året en samlet bruttotonnage på 1.200 t, der anvendes til formål, som vil kunne være omfattet af tonnageskatteordningen.

Hvis i gennemsnit over året 50 pct. eller 600 t er registreret inden for EU/EØS, og 50 pct. eller 600 t er registreret uden for EU/EØS, opfylder rederiet betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS. Det vil sige, at tonnageskatteordningen vil kunne anvendes på den samlede bruttotonnage på 1.200 t.

Hvis i gennemsnit over året 45 pct. eller 540 t er registreret i en EU-medlemsstat og 55 pct. eller 660 t er registreret uden for EU, opfylder rederiet ikke betingelsen i § 6 a, stk. 1, 1. pkt., om, at fastholde den procentdel af den af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS.

Indkomsten fra den yderligere andel af bruttotonnagen, der er registret uden for EU, set i forholdet til andelen den 12. januar 2005, dvs. 55 pct. - 50 pct. eller 5 pct. skal herefter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.

Indkomsten heraf beregnes i eksemplet som 5 pct. af den samlede bruttoindtjening før afskrivninger og finansielle poster vedrørende den af rederiet ejede bruttotonnage, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.

Indberetning af flagoplysninger

Efter § 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af den 14. november 2018, skal selskaber og foreninger m.v. give oplysninger digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser. 

Hvis et tonnageskattepligtigt selskab ejer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af det digitale oplysningsskema.

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang, den ejede bruttotonnage, som rederiet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS, henholdsvis uden for EU eller EØS.

Tallene danner grundlag for en beregning af rederiernes procentdel (set under ét for hele landet) af den ejede bruttotonnage, der er registreret i EU/EØS.

Ved en sammenligning af procentdelen for det forudgående indkomstår kan det konstateres om flagandelen har været faldende eller stigende.

Hvem skal indberette?

Alle rederier, der har valgt at være omfattet af tonnageskatteordningen skal indberette oplysninger om rederiets ejede bruttotonnage. Reglerne om indberetning finder tilsvarende anvendelse for tonnagebeskattede operatørselskaber.

Såfremt rederiet indgår i en koncern, skal der gives oplysninger om samtlige tonnageskattepligtige rederier i koncernen. Indberetning af oplysninger til Skattestyrelsen sker på oplysningsskemaet for hvert selskab.

De koncernforbundne rederier skal være opmærksom på, at oplysningerne for hvert selskab efterfølgende skal lægges sammen/opgøres under ét på et konsolideret grundlag. Den samlede opgørelse, herunder procentberegning for de koncernforbundne rederier sammenholdes herefter med basisdagsprocenten på konsolideret basis.

Skibe der er omfattet af reglerne

Det er alene rederiets ejede skibe, som er omfattet af disse regler, og som kan omfattes af tonnageskatteloven.

Indcharterede skibede såvel bareboat- som timecharterede skibe er ikke omfattet af flagtilknytningsreglerne.

Bemærk

Flagreglerne og herunder indberetning af flagoplysninger gælder også for tonnagebeskattede operatørselskaber efter TSL § 21 a, stk. 2.◄

Nyhedsbreve om flagfordelingen

Skattestyrelsen udsender hvert år to nyhedsbreve om flagfordelingen for samtlige tonnagebeskattede selskaber.

Disse nyhedsbreve indeholder oplysning om, hvorvidt flagfordelingen for alle tonnagebeskattede selskaber, henholdsvis rederiernes ejede bruttotonnage og operatørselskabernes opererede bruttotonnage registreret i en stat, der er medlem af EU eller EØS - set under ét - i gennemsnit i løbet af det forudgående indkomstår, har været faldende eller stigende.

Bemærk

Den offentliggjorte procentandel for landsgennemsnittet inden for EU/EØS er for det forudgående indkomstår, men ændringen i landsgennemsnittet har virkning for det efterfølgende indkomstår. 

Oversigt over offentliggjorte nyhedsbreve

Rederier

Indkomstår

Landsgennemsnit inden for EU/EØS

Ændring i landsgennemsnit

Offentliggjort med nyhedsbrev til virksomheder

Virkning for

►Indkomståret 2020◄

►97,58 %◄

►1,33 pct.◄

►Stigende◄

9. maj 2022

►Indkomståret 2021◄

Indkomståret 2019

96,25 pct.

0,85 pct.

Stigende

6. maj 2021

Indkomståret 2020

Indkomståret 2018

95,40 pct.

1,23 pct.

Faldende

19. juni 2020

Indkomståret 2019

Indkomståret 2017

96,63 pct.

2,02 pct.

Stigende

12. marts 2019

Indkomståret 2018

Indkomståret 2016

94,61 pct.

2,66 pct.

Stigende

1. juni 2018

Indkomståret 2017

Indkomståret 2015

91,95 pct.

0,77 pct.

Stigende

13. juni 2017

Indkomståret 2016

Indkomståret 2014

91,18 pct.

4,84 pct.

Stigende

18. marts 2016

Indkomståret 2015

Indkomståret 2013

86,34 pct.

3,20 pct.

Stigende

8. juni 2015

Indkomståret 2014

Operatørselskaber

Indkomstår

Landsgennemsnit inden for EU/EØS

Ændring i landsgennemsnit

 

Offentliggjort med nyhedsbrev til virksomheder

Virkning for

►Indkomståret 2020◄

►81,61 pct.◄

►0,18 pct.◄

►Faldende◄

9. maj 2022

►Indkomståret 2021◄

Indkomståret 2019

81,79 pct.

30,32 pct.

Stigende

6. maj 2021

Indkomståret 2020

Indkomståret 2018

51,47 pct.

1,10 pct.

Stigende

19. juni 2020

Indkomståret 2019

Indkomståret 2017

50,37 pct.

5,47 pct.

Stigende

12. marts 2019

Indkomståret 2018

Indkomståret 2016

 44,90 pct.

 - 12,45 pct.

Faldende

1. juni 2018

 Indkomståret 2017

Indkomståret 2015

57,35 pct.

16,92 pct.

Stigende

13. juni 2017

Indkomståret 2016

Indkomståret 2014

40,43 pct.

6,10 pct.

Stigende

18. marts 2016

Indkomståret 2015

Indkomståret 2013

34,33 pct.

-4,96 pct.

Faldende

8. juni 2015

Indkomståret 2014

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.305.SR

En flagfordeling kan være 0 pct. ved indtræden i ordningen.

SKM2009.568.SR

Skatterådet tiltrådte, at en oprindelig flagfordeling kunne ændres ved den senere flytning af ledelsen sæde til Danmark.

Skattestyrelsen

SKM2021.615.SKTST

Skattestyrelsen ønskede med dette styresignal at præcisere reglerne i tonnageskatteloven om bindingsperiodens rækkevidde. Desuden tydeliggjorde styresignalet tonnageskattelovens regler om måletidspunkt for flagandelens indgangsværdi.

Dette styresignal er ophævet, da det er indarbejdet i Den juridiske vejledning 2022-1.