Hvis et skib eller et driftsmiddel afhændes, fragår salgssummen i den saldo, som det pågældende aktiv er omfattet af. Se TSL § 16, stk. 3.

For skibes vedkommende kan det beløb, der fragår overgangssaldo eller udligningssaldo, dog højst udgøre det pågældende skibs anskaffelsessum tillagt udgifter til forbedringer.

I forbindelse med ændring af reglerne for beskatning af avancer ved salg af skibe mv. til at kunne omfatte tonnageskatteloven, blev der ikke ændret i reglerne om, at afhændelserne skal fragå de særlige udlignings- og overgangssaldi.