De særlige overgangssaldi og de særlige udligningssaldi nedskrives årligt med de maksimale beløb efter afskrivningsloven. Se TSL § 16, stk. 3.

Hvis negative overgangssaldi modsvares af positive udligningssaldi, nedskrives udligningssaldi på grundlag af forskelsbeløbet.

Nedskrivningerne kan ikke føres til fradrag, hverken i indkomst opgjort efter tonnageskattereglerne eller i anden indkomst.